ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»
16/07/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

Δράμα 16 Ιουλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προδημοσίευση του προγράμματος
«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»
 

Το Επιμελητήριο Δράμας ανακοινώνει στα μέλη του ότι πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα η δεύτερη φάση του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία και αφορά ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 55%, για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος, διεθνείς συνεργασίες, κλπ.).

Ποιοι ενισχύονται:

·       Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας , λειτουργούν αδιαλείπτως από την 01/01/2012 και έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) δωδεκάμηνη πλήρη διαχειριστική χρήση και με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

·       Επιπλέον, πρέπει να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΙΚΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.

·       Επίσης, δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πριν την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του Προγράμματος,

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

·       Μηχανολογικός & Εργαστηριακός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις (έως 50%)

·       Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (έως 30%)

·       Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας/Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (έως 70%)

·       Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές ? στόχους (έως 60%).

·       Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (έως 30% και έως 40.000 ευρώ)

·       Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (έως 50%)

·       Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 20%)

·       Λοιπές Δαπάνες (λειτουργικές ενέργειες/δαπάνες και είναι μόνο για ΜΜΕ) (έως 10%)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, για τις δαπάνες της κατηγορίας «Λειτουργικές ενέργειες / δαπάνες», ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών της, ορίζεται η ημερομηνία ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.

Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 € έως 100.000 € (για κάποιους Κωδικούς Δραστηριοτήτων) και έως 200.000 € (για κάποιους άλλους ΚΑΔ), αρκεί να μην υπερβαίνει το 60% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης.


Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 30% μέχρι 55%.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (Ίδια Συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr.

 

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ