ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»
10/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών.

Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  16.581,34 € προ  ΦΠΑ,  ή  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών, θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή, την   Παρασκευή 14 Ιουλίου  του 2017  και ώρα  12:00  ενιαία  χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016,  Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»,  παράγρ.   4. ( Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής). Κατάθεση προσφορών στο Γ. Ν. Ζακύνθου  «Άγιος Διονύσιος »   οδός:  Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00, ΖΑΚΥΝΘΟΣ  μέχρι και την ίδια  ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης,  στην Γραμματεία του Νοσοκομείου– Πρωτόκολλο

 Δείτε το συνημμένο

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ