ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Πρόγραμμα Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
09/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Δράμα 9 Ιανουαρίου 2019

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του κλάδου  Εμπορίου, της Εστίασης & της Εκπαίδευσης από πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε  την δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ  2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ).

 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Περίοδος υποβολής

 

από 6/2/2019 έως 19/4/2019

 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

 

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

 

·       επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»

 

·       συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια

 

·       επιλέγουν τη Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

 

Είδος ενίσχυσης

 

 

Περιοχή εφαρμογής

 

Όλη η Ελλάδα

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

·       να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 

·       να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 

·       να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθΆ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων

 

·       να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

 

·       1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

 

·       2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

 

·       5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

 

Τι χρηματοδοτείται

 

·       Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 

·       Παρεμβάσεις για:

 

·       εξοικονόμηση ενέργειας

 

·       αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

 

·       διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

·       Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 

·       Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

 

·       εξοικονόμηση ενέργειας

 

·       αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

 

·       Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  

 

·       Μεταφορικά μέσα

 

·       μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης

 

·       έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

·       Ψηφιακή προβολή

 

·       Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

 

·       Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

·       Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Προϋπολογισμός

 

€ 60.000.000

 

Σχετικά αρχεία

 

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

 

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Διεύθυνση : Απ. Σούζου 14 69133 Κομοτηνή

 

Τ.Θ. 145

 

Email : info@desm-os.gr

 

Τηλέφωνα : 2531072388 / 35916 / 84099

 

Fax : 2531072328

 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση

 

http://www.antagonistikotita.gr

 

Διεύθυνση

 

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

 

Τηλ

 

801 11 36300

 

Φαξ

 

210 7473666

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=

 

 

 

 

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ