ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΧΠΔ ΜΕ ΤΑΞΙ

Επισυνάπτεται το αρχείο της προσφοράς..... (19/07/2024)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 40/24

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3Γ ΛΓΟΣ ΤΧ ΣΠΥΡΑΚΗΣ Ν 2107496119..... (19/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/24 114ΠΜ

Καλημέρα σας, σας αποστέλλω την ανακοίνωση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 02_24 της 114 Πτέρυγα Μάχης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.... (19/07/2024)

περισσότερα »

ΕΚ ΝΕΟΥ 2 ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Π ΑΜΥΝΑΣ

Σας αποστέλλουμε το αρ. υπ.: 6042/18-07-2024 έγγραφό μας που αφορά "ΕΚ ΝΕΟΥ 2 ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Π. ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΧΠΔ" σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε.... (19/07/2024)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 42/24 «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού EOD του ΤΕΝΞ»

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υποβολή των προσφορών της διακήρυξης υπ’ Αριθ 42/24, για την «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού EOD του ΤΕΝΞ (Αντιβομβική Στολή– Αντιβαλλιστικά Γιλέκα και Κράνη)». Σας αποστέλλω συνημμένο σχετικό έγγραφο αναρτημένο και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Με εκτίμηση Καπρέλης Ιωάννης Τχης(ΥΠ-Π) ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β Τηλ.210 749 6319..... (17/07/2024)

περισσότερα »

Ενημέρωση αναφορικά με τη Μεταφορά Μαθητών

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (17/07/2024)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 69/2024

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 69/2024 του 424 ΓΣΝΕ...... (16/07/2024)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Μιας (1) Ρομποτικής Χειρουργικής Κονσόλας και Ενός (1) Προσομοιωτή Εκπαίδευσης και Εξάσκησης στη Ρομποτική Χειρουργική για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι:       Δ.31/2024: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια θέματος (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 354383)...... (16/07/2024)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (16/07/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης Eθνικού Eμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Αποστέλλεται, συνημμένα, για ενημέρωση της υπηρεσίας και των υπαλλήλων, το υπό στοιχεία: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1378/12447/10.07.2024 (ΑΔΑ: 9Σ2Η46ΜΤΛ6-ΕΛ7) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: «Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης Eθνικού Eμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων»... (16/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη συνημμένη προκήρυξη διαγωνισμού. ..... (16/07/2024)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ) 06/24 - ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ & ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 111ΠΜ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)

Eπισυνάπτουμε σχετική Πρόσκληση 06/24 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων & Κρεατοσκευασμάτων (Χοιρινό, Μοσχάρι και Αμνοερίφια) προς ενημέρωση σας των μελών σας με συναφή δραστηριότητα, και  ενδεχόμενη συμμετοχή τους. Η προμήθεια αφορά διάστημα έξι (6) μηνών, με  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24η Ιουλίου 2024. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC015088120, και τον ιστότοπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΑΔΑ: 616B6-672. Προς διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων, επισυνάπτουμε τ..... (16/07/2024)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/24

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την σχετική Διακήρυξη και παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση Σχης (ΥΠ) Τζέλης Ανδρέας Σμήναρχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 2106573142-3141..... (15/07/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση - Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Αποστέλλεται, συνημμένα, για ενημέρωση της υπηρεσίας και των υπαλλήλων, το υπό στοιχεία: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/1380/12729/12.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΛΦ46ΜΤΛ6-ΩΦΓ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: «Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης».... (15/07/2024)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2102470488-9, εσωτ.5608 Σας κοινοποιείται συνημμένα η Φ.917/4091/Σ.1274/12 Ιουλ 24/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. με θέμα: «Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24» καθώς και η ανακοίνωση της διενέργειας του Δ.03/24 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Ανθσγός (ΜΕ) Παυλίδης Αν. Επιτελής 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ..... (15/07/2024)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ.32/2024: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια θέματος (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 354453).... (15/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (12/07/2024)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: ««Χειρουργικής Τράπεζας », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3)... (08/07/2024)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. »

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.».... (08/07/2024)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρτοτροφοδοσίας Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού μας. Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων και να μας αποσταλεί αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.   Με τιμή, Παναγιώτης Μήτογλου Προϊστάμενος Οικονομικού  ..... (04/07/2024)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8Α/2024

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ Α.Ε.Α./Κ.Δ.Τ.Υ.Π./Δ.Τ.Ε./Τ.Σ. Μ.Μ. ΤΗΛ 2102447106 POL1725118..... (27/06/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/24 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 59/24 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Τ.Κ. 15773, Γουδή Phone:    (+30) 2107496367 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr..... (27/06/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 58/24 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 58/24 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Τ.Κ. 15773, Γουδή Phone:    (+30) 2107496367 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/06/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 57/24 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 57/24 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Τ.Κ. 15773, Γουδή Phone:    (+30) 2107496367 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/06/2024)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 56/24 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 56/24 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Τ.Κ. 15773, Γουδή Phone:    (+30) 2107496367 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/06/2024)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (30/04/2024)
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών για XΙI Μ/Κ ΜΠ) (30/04/2024)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 20/24 Δγσμού (26/04/2024)
Πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για laptops δύο τύπων: 1. Τυπικών και 2. Μικρών διαστάσεων και βάρους (26/04/2024)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 21/24 Δγσμού (26/04/2024)
Υπ΄ αριθ. 07/2024 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας (26/04/2024)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24 για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ (26/04/2024)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (26/04/2024)
Αίτηση Παράτασης (25/04/2024)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (25/04/2024)


  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›› 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ