ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΙΣΤΟΡΙΚΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


Ιστορία Επιμελητηρίου
14/02/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπόψει το άρθρον 1 του νόμου 184,

ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. της 2 Νοεμβρίου

1923 «περί τροποποιήσεως του νόμου 184 κλπ»,

προτάσει του Υμετέρου επί της Εθνικής Οικονο-

μίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Εγκρίνομεν την ίδρυσιν περιφερειακού Επιμελη-

τηρίου εν Δράμα με περιφέρειαν την του ομωνύμου

νομού. Τον αριθμόν των μελών του Συμβουλίου

ορίζομεν εις δώδεκα: ήτοι έξ εκ της κατηγορίας

των εμπόρων, δύο εκ της των βιομηχάνων και

τέσσαρα εκ της τάξεως των επαγγελματιών και

βιοτεχνών. Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η

δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1926.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός Α. Πρέκας».

 

Το Επιμελητήριο Δράμας είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί  αυτοτελή υποχρεωτική ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, με αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Ο Θεσμός πρωτοεμφανίσθηκε στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας τον Νοέμβριο του 1918 και εδραιώθηκε στον Νομό  Δράμας στις  18 Σεπτεμβρίου 1926.

Σκοπός του Επιμελητηρίου  είναι:

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,

γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝISO 9001:2015 καθώς και  Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429: 2008.

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ