ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 55/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 55/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (01/06/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 53/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 53/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (01/06/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 29/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 29/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (01/06/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (01/06/2023)

περισσότερα »

Ενημέρωση για τις εν εξελίξει προκηρύξεις θέσεων σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις / Αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ /CSDP) – 30/05/2023

Αποστέλλεται, συνημμένα, ενημέρωση για τις εν εξελίξει προκηρύξεις θέσεων σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις / Αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ/CSDP) – 30/05/2023... (31/05/2023)

περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών)

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:   Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) { ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV: 24327000-2), ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ  (CPV: 33698100-0), ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-6)  }{Πιθανή ποσότητα: 80.168  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΛΙΤΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους    Προϋπ. δαπά..... (31/05/2023)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τηνυπ ́αριθμ. 11876/30.05.2023περίληψη τηςανωτέρωαναφερόμενης διακήρυξης.Παρακαλούμενατηντοιχοκολλήσετεστονπίνακαανακοινώσεωνσας,καιναμαςαποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησηςστο email: manaridou@prosotsani.gr..... (30/05/2023)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών (Τοιχοκόλληση Διακήρυξης)

Παρακαλούμε για τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης, προκειμένου λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.... (30/05/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ.(δις) Ηλ.Δ.Α.Δ. (3/2022), για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού(δις) Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2022),   για την προμήθεια : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)   για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 16.537,12 €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%,με κριτήριο κατακύρωσης «Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ:  99ΥΨ4690ΒΞ-ΗΟ2} ..... (30/05/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/23

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Τηλ. 2102475523, εσωτ.5608 Σας κοινοποιείται συνημμένα η Φ.917/5355/Σ.1027/24 Μαΐ 23/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. με θέμα: «Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/23» καθώς και η ανακοίνωση της διενέργειας του Δ.05/23 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Ασμίας (ΤΣΕ) Πολύζου Γρηγορία Επιτελής 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ..... (27/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 24/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 24/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 23/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 23/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 28/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 28/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 27/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 27/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (27/05/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 43/2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ.

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (27/05/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 49/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 49/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 50/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 50/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (24/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 25/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 25/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (24/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 26/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 26/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (24/05/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 51/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 51/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (24/05/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (22/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 20/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 20/23 Διαγωνισμού... (22/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 21/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 21/23 Διαγωνισμού.... (22/05/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποστέλλεται, συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, 1 ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών... (22/05/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 26/2023 (22/05/2023)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (20/05/2023)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» (18/05/2023)
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ (18/05/2023)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 04/23 (18/05/2023)
πρακτικό ζήτησης προσφοράς για την συντήρηση του χώρου πρασίνου του ΠΧΠΔ (17/05/2023)
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 47/2023 (16/05/2023)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (12/05/2023)
Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/23 (12/05/2023)
Αίτημα Πρεσβείας Συρίας για προσφορά βρεφικού γάλατος σε σκόνη (12/05/2023)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ