ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 03/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 03/23 Διαγωνισμού. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (08/02/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 02/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 02/23 Διαγωνισμού.... (08/02/2023)

περισσότερα »

“Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης”

Αξιότιμοι κύριοι, σας αποστέλλουμε το πρακτικό ζήτησης προσφοράς για αγορά γραφικής ύλης καθώς και τον πίνακα με τα είδη.       Με εκτίμηση Επιτροπή Τιμών και Έρευνας Αγορας  ..... (03/02/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης σε Εμππορικά Επιμελήτηρια

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση ενδιαφερόμενοι.... (01/02/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182924)

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (31/01/2023)

περισσότερα »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ ́αριθμ. 1987/31.01.2023 «Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με ηλεκτρονικήδιαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την Προμήθεια ειδών τηςΟμάδας Β «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών» της γενικότερης προμήθειας με τίτλο«Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού Πρασίνου και εξοπλισμού εκγύμνασηςγια την αναβάθμιση κοινόχρηστων χωρών του Δήμου Προσοτσάνης».Παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοι..... (31/01/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/23 ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση ενδιαφερόμενοι :                 Δ.01/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (31/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Δράμας.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1ο ΔΣΑ/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ-Δ.Σ.Α (άνω των ορίων) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ«ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ: 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» προκειμένου να την αναρτήσετε στον πίνακαανακοινώσεών σας.Αποδεικτικό ανάρτησης να μας αποσταλεί.Μ.Ε.Π.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜ..... (30/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182672)

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (27/01/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 4289/25-01-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 182722) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 10.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 1..... (27/01/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327»

Σας στέλνουμε την πρόσκληση διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου θέματοςκαι σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοιοικονομικοί φορείς...... (25/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 182579)

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (25/01/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου Γενικών – Ειδικών Όρων και Τεχνικής Προδιαγραφής για την Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm

Σας στέλνουμε την πρόσκληση διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου θέματος και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.... (25/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 1/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 1/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας...... (22/01/2023)

περισσότερα »

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 19.2.2023 - Προκήρυξη Διαγωνισμών για τη Λειτουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη Εμπορικών Δραστηριοτήτων στον Λιμένα Sultan Qaboos του Ομάν

Αποστέλλουμε, συνημμένως, το με ΑΠ 3695/19.1.2023 έγγραφό μας σχετικά με την προκήρυξη Διαγωνισμών για τη Λειτουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη Εμπορικών Δραστηριοτήτων στον Λιμένα Sultan Qaboos του Ομάν, και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (22/01/2023)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2023

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ ́αριθμ. 989/19.01.2023 περίληψη της ανωτέρωαναφερόμενης διακήρυξης.Παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μαςαποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο αριθμ. ΦΑΞ 2522350191 ή στοemail. manaridou@prosotsani.gr.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ..... (19/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 181974)

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (19/01/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΘΘΖ4690ΒΞ-ΟΝΚ}..... (19/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 6/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (17/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (17/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας...... (16/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.... (16/01/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικών Δημόσιων Ανοικτών Διαγωνισμών}

Επισυνάπτονται τα αρχεία (14/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3/2023 του 424 ΓΣΝΕ..... (11/01/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη 10/2022

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. 10/2022 από 29/12/2022 Διακήρυξη της Δ/νσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας(Α.Δ.Α.9ΑΔΖ46ΜΤΛΒ- 29Η)...... (05/01/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (05/01/2023)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (05/01/2023)
ΠκΠ "ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ" (31/12/2022)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 190/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 180807) (31/12/2022)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 88/2022 (29/12/2022)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (29/12/2022)
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού (28/12/2022)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 96 ΑΔΤΕ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (27/12/2022)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορία (27/12/2022)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (27/12/2022)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ