ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 87/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 87/21 Δγσμού... (27/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (23/09/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 40/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 85/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 85/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 84/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 84/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (7-2021) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Συνημμένα αρχεία: 7-2021 (Ηλ. ΔΑΔ) Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων(67ΘΒ4690ΒΞ-Θ94)(21PROC009236874).... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82768 / ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 43789/20-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 139733) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού / 82848 / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 43782/20-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 139585) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 82/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 82/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 86/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 86/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης » (CPV 42716120-5 ) (ΚΑΕ 914901Ν ),(τεμάχια 2 ), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ με Αρίθμ. 6/ 2021 και με ΑΔΑ: ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... (22/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης του Υπ΄ Αριθμ: 83/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 83/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’145/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 139457)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 145/2021,(ΕΣΗΔΗΣ:139457), για την «προμήθεια φαρμακευτικούυλικού (Φαρμακευτικά είδη)», CPV: 33680000-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ. 144/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 139455)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργειαΗλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης144/2021,(ΕΣΗΔΗΣ: 139455), για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους Φ.Υ.Κ.(Αντινεοπλασματικά φάρμακα)», CPV: 33652100-6,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 81/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 81/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 42084/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 138875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού - ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 41955/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 115966) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».... (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς , υπ’ αριθμ’ 143/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράςστο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118του ν.4412/2016, για την «ΠρομήθειαΑντιδραστηρίων», CPV: 33696500-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκαχιλιάδων δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών(11.019,73€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς , υπ’ αριθμ’ 142/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράςστο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ενός ηλεκτρικούπαλετοφόρου 1,5 ton και ανταλλακτικής μπαταρίαςλιθίου 48V/20Ah», CPV: 42418000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδωνπεντακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράνταλεπτών (3.577,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/09/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (5-2021) για υπηρείες Καθαριότητας(ΩΖ5Φ4690ΒΞ-7ΛΘ)(21PROC009195771)

Συνημμένα αρχεία: 5-2021 Ηλ. ΔΑΔ υπηρεσίες Καθαριότητας(ΩΖ5Φ4690ΒΞ-7ΛΘ)(21PROC009195771)... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 80/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 80/21 Δγσμού.... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδας)

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (22/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 79/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 79/21 Δγσμού... (22/09/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για αντιδρ. εκτός αναλυτών ΜΕΘ(ΩΥ3Ψ4690ΒΞ-1ΟΘ)(21PROC009168992)

Συνημμένα αρχεία: πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια αντιδραστηρίων εκτός αναλυτών ΜΕΘ(ΩΥ3Ψ4690ΒΞ-1ΟΘ)(21PROC009168992)... (22/09/2021)

περισσότερα »

ΕΚ Δράμας - Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.... (16/09/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021- 2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 91.492,68 € χωρίς το ΦΠΑ. (103.386,73 € με Φ.Π.Α.) προκειμένου να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεών σας. Αποδεικτικό ανάρτησης να μας αποσταλεί.... (15/09/2021)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ'αριθμ. 8001/1/22/1-κδ΄ από 9-9-2021 Τροποποίηση Προκήρυξης της υπ'αριθμ. 8001/1/22/1-ε΄ από 6-8-2021 Διακήρυξης της Δ.Α. δράμας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτηριακές εγκαταστάσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ. Δράμας για έτος 2022( με την επιφύλαξη ασκήσεως του δικαιώματος της προαιρέσεως για το έτος 2023).... (11/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 49/2021

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 49/2021.... (03/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 78/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 78/21 Δγσμού... (03/09/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 76/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 76/21 Δγσμού... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 73/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 73/21 Δγσμού... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 74/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, την περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 74/21 Δγσμού... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 138/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Σύριγγες)», CPV: 33141310-6,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςσαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 137/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Γάντια)», CPV: 18424000-7,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 136/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 136/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Εξωτερικά ενδύματα)», CPV:18200000-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδωνοκτακοσίων ευρώ (24.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 140/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 140/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης τωνασθενών)», CPV: 33195000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίωνευρώ (5.200,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 135/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 135/2021, για την «Προμήθειαανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευήΣτεφανιογράφου Artis Zee Floor», CPV: 33124000-5,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ καισαράντα λεπτών (61.950,40€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για βαμβάκι + χαρτοβάμβακα (ΩΔΩ94690ΒΞ-Η0Λ)(21PROC009126310)

Σ.Δ. βαμβάκι + χαρτοβάμβακα (ΩΔΩ94690ΒΞ-Η0Λ)(21PROC009126310).... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 132/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 132/2021, γιατην «Πλήρωση θέσεως ειδικότητας βοηθούΙσοτόπων – Τεχνολόγου Ραδιολόγου για τοεργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, για ένα έτος»,CPV: 85140000-2 «Διάφορες υγειονομικέςυπηρεσίες», συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 69/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 69/21 Διαγωνισμό..... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 70/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 70/21 Διαγωνισμό.... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 71/21 Διαγωνισμό... (31/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 72/21 Διαγωνισμό..... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 139/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 139/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Φορεία)», CPV: 33192160-1,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (61.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (31/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 133/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 133/2021, για την «Προμήθειαανταλλακτικού (αντικατάσταση οθόνης live) για τηνεπισκευή Στεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830και Εργασίες συντήρησης και επισκευής τουΣτεφανιογράφου Artis Zee Floor s/n: 135830», CPV:33124210-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίωνεβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (5.276,20€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων κ..... (31/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ..... (27/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 75/21 Διαγωνισμό.... (27/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/21

 Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας , διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας νωπών κρεάτων και πουλερικών.... (27/08/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (27/08/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : « Αποστολή προκήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξηαναδόχου για την «Εργασίες μικρής κλίμακας για το Κέντρο Υποκίνησης ΠροαγωγήςΒιοποικιλότητας στα πλαίσια του έργου ' Fauna Assessment and management to safeguardBiodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece 'BIO-INNOVATE'συνολικού προϋπολογισμού 57.200,05€.Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη προκήρυξη που αναφέρεται στο θέμα τουπαρόντος εγγράφου.Παρακαλούμε..... (24/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 68/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 68/21 Διαγωνισμό.... (23/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 131/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 131/2021, για«Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών καιΒιολογικών Εργαστηρίων - Παθολογοανατομικούεργαστηρίου, για ένα εξάμηνο», CPV: 85100000-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΜΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων Lot 6

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 4)

Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται  ..... (18/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων

Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται..... (18/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης» Εξωτερικός

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης» (CPV 42716120-5, «Πλυντήρια ρούχων») (KAE 914901Ν) , { τεμάχια δύο (2) πλυντήρια χωρητικότητας 32κιλών } , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ..... (18/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 66/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 66/21 Διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 113/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 113/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισμοί)», CPV:33141620-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδωνευρώ (73.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 111/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 111/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού», Αναλώσιμα υλικάκυτταρολογικού εργαστηρίου CPV: 33696500-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 124/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 124/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 114/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 114/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Διατάξεις αναισθησίας καιανάνηψης)», CPV: 33171000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα δύοχιλιάδων επτακοσίων ευρώ (72.700,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 65/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 65/21 Διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 112/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 112/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα)», CPV:33140000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδωνευρώ (73.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 128/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 128/2021, για την«Εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου», CPV:31120000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων πεντακοσίωνογδόντα ευρώ (5.580,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών

Σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τον εν θέματι διαγωνισμό και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 126/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 126/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά μοσχεύματα)»,CPV: 33184100-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων εκατόευρώ (37.100,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 127/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 127/2021, για την «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός χειρουργείου)», CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (27.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 125/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 125/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός απεικόνισηςιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης)»,CPV: 33110000-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίωνευρώ (6.500,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/08/2021)

περισσότερα »

Πλήρωση κενών θέσεων ΔΕ τηλεφωνητών με μετάταξη μέσω ΕΣΚ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, την με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/841/14864/6-8-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με πλήρωση κενών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών με μετάταξη μέσω ΕΣΚ. (17/08/2021)

περισσότερα »

Β1 Δ/νση - ΑΠ - «Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα – Ενημέρωση

      Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι σχετικό έγγραφο μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αλλά και για την ενημέρωση των μελών σας.       Ο Διευθυντής   κ.α.α.           Κωνσταντίνος Κουρούμαλος   Γραμματέας ΟΕΥ Α'   ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΤΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΗΣ 33 Μ/Κ ΤΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 64/21 Διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (17/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/21 Δγσμού) (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη ως προς το κείμενο Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 63/21 Διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792] ..... (17/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 115/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 115/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (Εξοπλισμός χειρουργείου)»,CPV: 33162100-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδωνοκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξιλεπτών (19.878,36€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (16/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης..... (09/08/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (06/08/2021)

περισσότερα »

Β1 Δ/νση - ΑΠ - «Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι σχετικό έγγραφο μας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αλλά και για την ενημέρωση των μελών σας.... (06/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αρχεία που επισυνάπτονται..... (05/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη για διαγωνισμό που θα πραγματοποιήσει η 16η Μεραρχία (XVI M/K MΠ)    ..... (04/08/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 123/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 123/2021, για την «Παροχήυπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων -Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου», CPV:85111810-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ(10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (04/08/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών-Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (02/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35583/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 115959) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά... (02/08/2021)

περισσότερα »

νωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 1) δύο (2) αναπνευστήρων και 2) ενός (1) αυτοματοποιημένου συστήματος Μοριακής Διάγνωσης για ανίχνευση του ιού SARSCoV-2.... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών «Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες Ορθοπεδικά μοσχεύματα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών «Ορθοπεδικά υλικά (CPV 33141700-7 ) , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες (CPV 33141770-8) Ορθοπεδικά μοσχεύματα (CPV 33183100-7) (KAE 1313)», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.... (02/08/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359)με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξ

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού... (02/08/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35579/21-07-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 115961) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.... (02/08/2021)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - “Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους”

Σας επισυνάπτουμε νέους πίνακες στους οποίους έχει διορθωθεί το κριτήριο κατακύρωσης του είδους «Αυγά» από χαμηλότερη τιμή σε επί τοις εκατό (%) έκπτωση...... (31/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 118/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 118/2021, για την «Εγκατάστασηγεννήτριας πετρελαίου», CPV: 31120000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδωνπεντακοσίων ογδόντα ευρώ (5.580,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (28/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 122/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 122/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (28/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 62/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 62/21 Διαγωνισμό..... (28/07/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη πλήρωσης 1 θέσης ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, την με Α.Π. 2901.8/53140/2021/21-7-2021 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει.... (28/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης»

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Εξοπλισμού: «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης» (CPV 42716120-5, «Πλυντήρια ρούχων») (KAE 914901Ν) , { τεμάχια δύο (2) πλυντήρια χωρητικότητας 32κιλών } , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.... (28/07/2021)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.   ..... (27/07/2021)

περισσότερα »

ΚΚΠ-ΠΑΜΘ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λεωφορείων του Κέντρου μας.... (22/07/2021)

περισσότερα »

ΚΚΠ-ΠΑΜΘ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων του Κέντρου μας.... (22/07/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ)

Επισυνάπτεται το αρχείο  ..... (22/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 119/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 119/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ακτινολογικόφιλμ)», CPV: 32354100-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδωντετρακοσίων ευρώ (68.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 120/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 120/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Οδοντιατρικάεργαλεία χειρός)», CPV: 33131000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντεχιλιάδων ευρώ (25.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 61/21 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (22/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 121/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 121/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διατάξειςενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)», CPV: 33168000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (25.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 58Ε-20,ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας αποστέλλεται συνημμένη διοικητική απόφαση για δική σας ενημέρωση... (22/07/2021)

περισσότερα »

Διαβίβαση Ρηματικής Διακοίνωσης Γενικού Προξενείου Γεωργίας Ν73/19982/19.7.2021 ΑΠ: Φ 2370/ΑΣ 260

Διαβιβάζουμε συνημμένα Ρηματική Διακοίνωση Γενικού Προξενείου Γεωργίας για πιθανή συμμετοχή εταιρειών μελών του Επιμελητηρίου σας στην σχετική προκήρυξη.... (20/07/2021)

περισσότερα »

452 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο της περίληψης διακήρυξης..... (19/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας δημοπρασίας από το γεωργιανό κρατικό επενδυτικό Ταμείο "JSC Partnership Fund"

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο της Δ/νσης μας με ΑΠ 37045/16.07.2021 σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας δημοπρασίας στη Γεωργία στις 2 Αυγούστου τρ.έ. καθώς και τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (19/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 117/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθειαυπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής»,CPV: 33112200-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ(18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (19/07/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 01/2021

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (15/07/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (14.07.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.24/2021 από 14 Ιουλίου... (15/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 60/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 60/21 Διαγωνισμό.... (15/07/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης..... (14/07/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

Σας διαβιβάζεται σχετική Διοικητική Απόφαση και παρακαλούμε για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη σας.... (14/07/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ -ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ"

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 110/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 110/2021, για την «Εξόφλησηεργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», CPV:90500000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίωνογδόντα ευρώ (11.780,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (12/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς στοπλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 τουν.4412/2016 για την «προμήθεια ακτινολογικήςλυχνίας για την επισκευή του ακτινολογικούμηχανήματος» της 300 ΚΥΜΕΑ, CPV: 31532100-5,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεννιά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ καιογδόντα λεπτών (9.789,80€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 56/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 56/21 Διαγωνισμό.... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/21)

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σας αποστέλλουμε τη Διακήρυξη Διαγωνισμού της 33 Μ/Κ ΤΑΞ για την προμήθεια νωπών κρεάτων για τις Φρουρές Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 57/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 57/21 Διαγωνισμό.... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη διαγωνισμού..... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 58/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 58/21 Διαγωνισμό.... (12/07/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 59/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 59/21 Διαγωνισμό.... (12/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (12/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 108/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 108/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (12/07/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 105/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 105/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα παθήσεωνδέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV:33630000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων τριακοσίωνεβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα εννέα εκατοστά(20.373,59€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (12/07/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στα πλαίσια του Προγράμματος COOFHEA(6ΧΩΘ4690ΒΞ-149)

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια.... (12/07/2021)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

σας επισυνάπτουμε το πρακτικό ζήτησης προσφοράς για την αγορά 2 συμπυκνωτών οξυγόνου... (08/07/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη προκήρυξη που αναφέρεται στο θέμα του παρόντος εγγράφου.... (06/07/2021)

περισσότερα »

ΕΚ ΝΕΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00ΜΜ ΣΤΟ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 1.... (05/07/2021)

περισσότερα »

ΣΥΔ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο αρχείο και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο της δημοσιότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών του Κέντρου μας.... (02/07/2021)

περισσότερα »

ΕΚ ΝΕΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.... (29/06/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (07.06.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.23/2021 από 25 Ιουνίου τ.έ.... (29/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (25/06/2021)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΑΞΙ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΑΞΙ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 30/06/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00ΜΜ... (24/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (18/06/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 104/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 104/2021, για την «Προμήθειαακτινολογικής λυχνίας για την επισκευή τουΑγγειογράφου ARTIS ZEE DFG του ΑιμοδυναμικούΤμήματος», CPV: 33124210-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδωνεννιακοσίων ενενήντα ευρώ και τέσσερα δέκατα(56.990,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (18/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΗΜΔΗΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο της προκήρυξης..... (16/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (16/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο της προκήρυξης..... (16/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια« ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού... (16/06/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 103/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 103/2021, για την «Προμήθεια καιεγκατάσταση (3ης φάσης) του ολοκληρωμένουπληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ)», CPV:48443000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 55/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 55/21 Διαγωνισμό.... (16/06/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 107/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 107/2021, για την «προμήθειαψυγείου αποθήκευσησ φαρμάκων για τη ΜονάδαΔιαλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων», CPV:39711130-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίωνείκοσι ευρώ (6.820,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (16/06/2021)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/06/2021)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ετήσια συντήρηση καθώς και για τον μηνιαίο έλεγχο της γεννήτριας του Παραρτήματος Χρονίων παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία του διαγωνισμού..... (09/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. Ουροσυλλέκτες(ΨΞΔ44690ΒΞ-90Υ)(21PROC008729685)

Συνημμένα αρχεία: Επαναλ. Σ.Δ. Ουροσυλλέκτες(ΨΞΔ44690ΒΞ-90Υ)(21PROC008729685).... (08/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (08/06/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει την παρακάτω πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη..... (07/06/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (07.06.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.22/2021 από 7 Ιουνίου τ.έ.... (07/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν.(τρις) Σ.Δ. Καθετήρων διαφόρων(6ΔΦΔ4690ΒΞ-ΠΧΦ)(21PROC008706582)

Συνημμένα αρχεία: Επαν.(τρις) Σ.Δ. Καθετήρων διαφόρων(6ΔΦΔ4690ΒΞ-ΠΧΦ)(21PROC008706582)... (04/06/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 102/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 102/2021, για την «Αμοιβή τουέργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών», CPV:32561000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίωνείκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά(10.324,64€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (04/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ 101/2021

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ 101/2021...... (04/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας»

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας » (CPV 33168100-6 ) (ΚΑΕ 9749), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ..... (04/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 54/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 54/21 Διαγωνισμό.... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 53/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 53/21 Διαγωνισμό.... (03/06/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 52/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 52/21 Διαγωνισμό.... (03/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415»..... (03/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. τροφίμων (είδη Αρτοποιείου)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2021

Επισυνάπτεται το αρχείο για τον διαγωνισμό..... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ»

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας περίληψη διακήρυξης, η οποία αφορά την αναφερόμενη στο θέμα προμήθεια..... (03/06/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.99/2021

Επισυνάπτεται τοα αρχείο..... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΟΙ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2021 ΚΑΙ 02/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/06/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 29/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/06/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 102/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 102/2021, για την «Αμοιβή τουέργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών», CPV:32561000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίωνείκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά(10.324,64€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/06/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ (64Ξ14690ΒΞ-ΥΘΟ)(21PROC008680989) Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες(67Μ24690ΒΞ-Β7Ι)(21PROC008679308)  ..... (01/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.28/21, για την «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (31/05/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη προκήρυξη που αναφέρεται στο θέμα του παρόντος εγγράφου.... (31/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού Ειδών Κυλικείου)

Σας γνωρίζουμε ότι η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας.... (28/05/2021)

περισσότερα »

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΗΤΕ

Παρακαλούμε για ευρεία κοινοποίηση της συνημμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος στα μέλη σας.... (26/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: 3-2021 Ηλ. ΔΑΔ Φίλτρα Μ.Τ.Ν(ΩΞ5Φ4690ΒΞ-2ΚΔ)(21PROC008654812) 2-2021 Ηλ. ΔΑΔ αντιδρ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων(63ΠΒ4690ΒΞ-ΖΧΠ)(21PROC008653742) Σ.Δ. Οξυγόνου Υγρού(Ψ7ΦΘ4690ΒΞ-ΛΒΚ)(21PROC008659966)... (26/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 50/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 50/21 Διαγωνισμό.... (26/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες(ΩΧΧ54690ΒΞ-ΟΔΘ)(21PROC008661019)... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/05/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την, με αριθμ. πρωτ. 106954/1954/25-05-2021 (AΔAM 21PROC008654134) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας” , συνολικού προϋπολογισμού 73.377,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 63726400-8: Υπηρεσίες ναύλωσης σκαφών ) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, όπως έχει δημοσιευθεί, για ενημέρωσή σας.... (25/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2021

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2021.... (25/05/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Με το παρόν σας κοινοποιείται ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προκειμένου να προωθηθεί άμεσα στα μέλη του επιμελητηρίου σας..... (24/05/2021)

περισσότερα »

Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (24/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2021. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ..... (20/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (20/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2021

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 21/2021.... (20/05/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των διαγωνισμών..... (20/05/2021)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτηρίων του Παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2021. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...... (19/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών : « Ορθοπεδικά υλικά , Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες , Ορθοπεδικά μοσχεύματα », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια των Ορθοπεδικών ειδών... (18/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαγια την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού: «Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων» (CPV 33168000-5, Διατάξεων Ενδοσκοπίας Και Ενδοχειρουργικής) (KAE 1311)(για 2 σετ εργαλείων) , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ... (18/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για Ανάγκες Σίτισης ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

Συνημμένα υποβάλλεται/αποστέλλεται η διακήρυξη θέματος. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.... (18/05/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις-Διαγωνισμοί

Επισυνάπτεται το αρχείο της προκήρυξης..... (18/05/2021)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ.95/2021.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ. ΑΡΧΕΙΟ)

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.95/2021...... (17/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 49/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 49/21 Διαγωνισμό.... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/05/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (17/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.27/21, για την «Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑ» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (17/05/2021)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης του "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ."

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης..... (17/05/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τέυχος Μαΐου 2021 Εξωτερικός

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/944/13.5.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (15/05/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ διαγωνισμου

Σας αποστέλλουμε συνημμένη απόφαση για ανάρτηση όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο   ..... (14/05/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τέυχος Μαΐου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/944/13.5.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (14/05/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (14/05/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 96/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 96/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(..... (13/05/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - ∆ιακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 95/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 95/2021, για «Εργασίεςσυντήρησης και επισκευής μηχανημάτων τωνΧερουργείων και ΜΕΘ Covid», CPV: 50422000-9,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ(20.460,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (13/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη ανάθεσης έργων 2 άρδευσης και 9 φραγμάτων στο Κουρδικό Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ, Ιράκ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

Επισυνάπτεται η διακύρηξη..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΘΕΜΑ : « Αποστολή περίληψης διακήρυξης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΧΡΩΜΑΤΩΝ -ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ».Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενηςδιακήρυξης.Παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μαςαποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο αριθμ. ΦΑΞ .2522350191Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ..... (13/05/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (11.05.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.21/2021 από 11 Μαΐου τ.έ.... (13/05/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής Υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης και Φιδοαπόθησης στο ΠΠΠΔραμας

Σας αποστέλλω συνημμένα την ζήτηση προσφοράς για το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Δραμας... (13/05/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.... (13/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΔ ΔΡΑΜΑΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να αναρτηθεί η συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Κέντρου μας..... (11/05/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει τις παρακάτω προσκλήσεις οικονομικής προσφοράς για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη.... (10/05/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 ΠΕΒ)

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφο της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, αναφορικά με τους διαγωνισμούς τους θέματος.... (10/05/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (06/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Διαβιβάζονται συνημμένα τρείς (3) Περιληπτικές Ανακοινώσεις και τρείς (3) Διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών αντίστοιχα, που αφορούν σε προσεχείς διαγωνισμούς του Πολεμικού Ναυτικού. Παρακαλείστε για την ευρεία κοινοποίηση στα κατά τόπους επιμελητήρια.... (06/05/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/21 της ΥΠ/ΠΑ (Καθαρισμός Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.26/21, για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) ) (ΚΑΕ 0846)

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV 90524100-7) ) (ΚΑΕ 0846), { 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524400-0) (ΚΑΕ 0846) ,2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων (CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0846), 2α) αποτέφρωση , 2β) αποστείρωση}, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται τα αρχεία... (05/05/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού:« γαστροσκοπίου, κολονοσκοπίου και συστήματος ψηφιακού video-επεξεργαστή εικόνας » (CPV 33168100-6 ) (ΚΑΕ 9749), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.... (05/05/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 47/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 47/21 Διαγωνισμό.... (05/05/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Παροχή Διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό Υπ’ Αρίθμ. 43/21, για την «Προμήθεια Διακοσίων (200) Κρανών Ιπταμένου Νέου Τύπου»]

σας προωθώ το επισυναπτόμενο αρχείο, που αφορά στη μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, αναφορικά με τη διακήρυξη του θέματος.... (05/05/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη 300 έργων ανοικοδόμησης Κουρδικού Ιράκ, Γραφ. ΟΕΥ Ερμπίλ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/05/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 94/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 94/2021, για την «προμήθεια είδώνυπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προστατευτικάεξαρτήματα -Ιμάντες)», CPV: 18143000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδωνοκτακοσίων ευρώ (10.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (28/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού  ..... (27/04/2021)

περισσότερα »

ΑΔ:14/21 και ΑΔ:15/21

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έγγραφό μας, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με τους διαγωνισμούς τους θέματος..... (27/04/2021)

περισσότερα »

Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και τυχόν ενέργειές σας την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/72/οικ.7320/23-4-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ανάγκες Υπηρεσιών για στελέχωση με αποφοίτους της ΚΗ΄εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων».... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ)

Συνημμένα υποβάλλεται η διακήρυξη θέματος...... (27/04/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

1. ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 3/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 27 ΑΠΡ 21. 2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μ.Υ ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΒΟΗΘΟΣ 4ΟΥ ΕΓ, ΤΗΛ 2321095223... (26/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 19557/22-04-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 106683).... (26/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας..... (26/04/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.... (25/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΜΥ FOB Aktion

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 04/2021.... (25/04/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η δημοσίευση του διαγωνισμού..... (25/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/21 ΤΗΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ

Σας κοινοποιούμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας, την υπ' αριθμ 05/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Ανακατασκευή και Αναδιαμόρφωση του γηπέδου Μπάσκετ της ΜΥ FOB AKTION.... (25/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

παρακαλώ για την ευρεία κοινοποίηση της συνημμένης διακήρυξης στα μέλη σας.... (25/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η κοινοποίηση του διαγωνισμού..... (23/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.21/21, για την «Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (19/04/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 93/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 93/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(..... (19/04/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (9.04.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.20/2021 από 9 Απριλίου τ.έ.... (17/04/2021)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 11189/2021/Κύριο Πρωτόκολλο

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 11189/2021/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου...... (15/04/2021)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 11189/2021/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου. ..... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ'..... (14/04/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΡ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΡ»

Η διακήρυξη επισυνάπτεται..... (14/04/2021)

περισσότερα »

υπ’ αριθ. 41/21 Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια θραυσματοβόλων Ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18A1 CLAYMORE»

Για την ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το συνημμένο αρχείο, που αφορά στην τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, αναφορικά με το διαγωνισμό του θέματος... (14/04/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/21)

Επισυναπτεται η διακήρυξη..... (13/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ.12/21, για την «Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (12/04/2021)

περισσότερα »

MA NATO - AP_1785-21 (RFQ-CO-115335-TVV)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1785/9-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)», (RFQ-CO-115335-TVV).... (12/04/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Απριλίου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/777/9.4.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (12/04/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σας αποστέλλω την ορθή επανάληψη των προσκλήσεων οικονομικής προσφοράς.... (10/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.14/21, για την «Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (10/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σ.Δ. Λογιστικής Υποστήριξης(6ΛΜ24690ΒΞ-ΠΑΙ)(21PROC008385086) Σ.Δ. Λογιστικής Υποστήριξης... (05/04/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 12468/10-03-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣΑ... (05/04/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 90/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 90/2021, γιατην Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και ΒιολογικώνΕργαστηρίων - Βιοχημικού και ΜικροβιολογικούΕργαστηρίου, CPV:85111810-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (05/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.20/21, για την «Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (05/04/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΥΔ ΔΡΑΜΑΣ)

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο της δημοσιότητας για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό του Κέντρου μας, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.... (05/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ράμματα (6Δ7Ξ4690ΒΞ-ΔΩΕ) (21PROC008358787)

Σ.Δ. Ράμματα(6Δ7Ξ4690ΒΞ-ΔΩΕ)(21PROC008358787)... (01/04/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 91/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 91/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικάβοηθήματα)», CPV: 33196000-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Απολυμαντικά (ΩΙΔΟ4690ΒΞ-Ρ2Θ)(21PROC008359815)

Σ.Δ. Απολυμαντικά (ΩΙΔΟ4690ΒΞ-Ρ2Θ)(21PROC008359815).... (01/04/2021)

περισσότερα »

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για πρώτη διαβούλευση οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για πλαστικές σακούλες απορριμμάτων μιας χρήσης από 100% ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016171.... (01/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Σας αποστέλλουμε έγγραφο της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ που αφορά στους Διαγωνισμούς θέματος.... (01/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.17/21, για την «Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Axis Vertical Machine Center)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας...... (30/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 85/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 85/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ)»,CPV: 33696200-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (29/03/2021)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 8981/2021/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 89/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 89/2021, για την «προμήθειαυλικών αιμοδοσίας (συσκευές αιματολογικώναναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύοχιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021/XX ΤΘΜ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ)

Σας γνωρίζουμε ότι η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Καβάλα) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην... (29/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 88/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 88/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (καλλιέργειες μικροβιολογίας)», CPV:33698100-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (29/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 86/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 86/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης)»,CPV: 33696600-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (29/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 87/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 87/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ουρολογίας)», CPV:33696700-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδωντετρακοσίων ευρώ (52.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (29/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ YΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021/XX ΤΘΜ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ)

Σας γνωρίζουμε ότι η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Καβάλα) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην.... (26/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 84/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 84/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (αντιδραστήρια για την εξακρίβωσητης ομάδας αίματος)», CPV: 33696100-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (26/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 83/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 83/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (αντιδραστήρια και σκιαγραφικέςουσίες)», CPV: 33696000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (26/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 82/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 82/2021, για την «προμήθειααντιδραστηρίων (άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα)»,CPV: 33695000-8, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεξακοσίων ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (26/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 80/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 80/2021, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (26/03/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ιματισμού μαθητών ΣΣΑΣ έτους 2021

Συνημμένα σας αποστέλλουμε προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού θέματος, ο οποίος θα λάβει χώρα την Τρίτη 06/04/21, προκειμένου να προβείτε ενέργειες ενημέρωσης των μελών σας.... (26/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 14/21 και 15/21

Σας αποστέλλουμε έγγραφο της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ που αφορά στους Διαγωνισμούς θέματος.... (24/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων Αλεξανδρούπολης, Καρπάθου ,Σύρου, Λήμνου, Ν. Αγχιάλου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-06-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης από την εγκατάσταση του αναδόχου και σας παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας.... (24/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/21 της ΥΠ/ΠΑ [Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.18/21, για τη «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (24/03/2021)

περισσότερα »

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01.1/21 για την περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Σας επισυνάπτουμε σχετική Πρόσκληση για λήψη Προσφορών για την προμήθεια ειδών θέματος προς ενημέρωση σας. Επίσης σας επισυνάπτουμε Έντυπο Οικονομικής προσφοράς και Υπεύθυνης Δήλωσης προς διευκόλυνση σας.... (24/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 79/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 79/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (συσκευές καταγμάτων, καρφιάκαι πλάκες)», CPV: 33141770-8, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα δύοχιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (72.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 78/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 78/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (συσκευές οστεοσύνθεσης)»,CPV: 33183300-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 77/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά μοσχεύματα)»,CPV: 33183100-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 76/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά υλικά)», CPV:33141700-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 5/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει συντελεστών αξιολόγησης κριτηρίων.... (18/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 75/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (τεχνητές αρθρώσεις)», CPV:33141750-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (22/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων.... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων.... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Επισυνάτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (18/03/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε για την ευρεία κοινοποίηση της συνημμένης Διακήρυξης στα ενδιαφερόμενα μέλη σας... (16/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΜ & ΣΤΕ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.... (16/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 32/21

Σας προωθώ το επισυναπτόμενο αρχείο, που αφορά παροχή διευκρινίσεων του θέματος, για την ενημέρωσή σας.... (16/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 74/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 74/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικήςυποβοήθησης)», CPV: 33183000-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (15/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 73/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά όργανα)», CPV:33169000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (15/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 72/2021, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά συστήματαανίχνευσης και ιχνηλάτησης)», CPV: 33169500-7,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (35.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (15/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 44/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 44/21 Διαγωνισμό.... (13/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες... (13/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 43/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 43/21 Διαγωνισμό.... (13/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 42/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 42/21 Διαγωνισμό.... (13/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 41/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 41/21 Διαγωνισμό..... (13/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποστέλλουμε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Παρακαλείσθε ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος όπως προωθήσετε το παρόν σε μέλη των Επιμελητηρίων, τα οποία εκπροσωπούν κατασκευαστές ψηφιακού μηχανήματος έγχρωμης εκτύπωσης βαρέως τύπου.... (13/03/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/568/11.3.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (11/03/2021)

περισσότερα »

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για κονσέρβες ψαριών

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για πρώτη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Κονσέρβα σαρδέλας σε Ελαιόλαδο» και «Κονσέρβα τόνου σε Ελαιόλαδο»... (10/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Διανομή Γευμάτων(ΨΓ3Π4690ΒΞ-ΧΤΛ)(21PROC008248763)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 40/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 40/21 Διαγωνισμό.... (10/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.Ε 11/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.Ε. 11/21, για την «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J(Υπολειπόμενα Υλικά που δεν κατακυρώθηκαν από Δ.29/19)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (10/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (10/03/2021)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 6/21, 8/21 και 10/21

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (10/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔE.12/21, για την «Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (10/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2021 (αρχικός ΑΔ_110/2019)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΕπαναληπτικούΣυνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης71/2021 αρχ ΑΔ_110/2019, για την ΠαροχήΥπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕΡαδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό τουΑξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή και τουσυστήματος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδουψηφιακού ανιχνευτή του τμήματοςΑκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου,για ένα έτος», CPV: 85150000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύοχιλιάδων..... (10/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 70/2021 (αρχικός ΑΔ_109/2019)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΕπαναληπτικούΣυνοπτικού Διαγωνισμού (Αρχικός ΑΔ 109/2019),με αριθμό διακήρυξης 70/2020, για την ΠαροχήΥπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕΡαδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό τουΓραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράςκαι δχσης δεδομένων του τμήματοςΑκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου,για ένα έτος», CPV: 85142000-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύοχιλιάδων ευρώ (22.000,00€),συμπεριλαμβ..... (10/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες (09/03/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΙΡΑ)

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας, το με αριθμ.πρωτ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ./4008/5-3-21 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Υποβολή καινοτόμων πρακτικών στα Βραβεία Δημοσίου Τομέα που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΡΑ).... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 68/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 68/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικάβοηθήματα)», CPV: 33196000-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 69/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 69/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικέςπρομήθειες)», CPV: 33192000-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριώνχιλιάδων επτακοσίων ευρώ (43.700,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 67/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 67/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αντλίεςενδοφλέβιας έγχυσης)», CPV: 33194110-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράνταχιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Διενέργειας Δ.19/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.19/21, για την «Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4x4, Κυβισμού έως 2.400cc, Ωφέλιμου Φορτίου 600 Κιλά έως 1,5 Τόνο» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 62/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 62/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμα υλικάδιάλυσης νεφρών)», CPV: 33181520-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντεχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (55.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 61/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 61/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διάφορες ιατρικέςσυσκευές και προϊόντα)», CPV: 33190000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 66/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 66/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμαέγχυσης)», CPV: 33194120-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ(65.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 63/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 63/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διατάξεις νεφρικήςυποστήριξης)», CPV: 33181000-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ. 64/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 64/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (συσκευέςοξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής)»,CPV: 33157000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκατέσσερις χιλιάδωνπεντακοσίων ευρώ (14.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 56/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 56/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικάαγγειογραφίας)», CPV: 33111710-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 59/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 59/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (χάρτινες σακούλεςή περιτυλίγματα αποστείρωσης)», CPV: 33198200-6,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (32.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (08/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 39/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 39/21 Διαγωνισμό..... (08/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 58/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 58/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (εργαλείαχειρουργείου)», CPV: 33162200-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (08/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 57/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 57/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (όργανα καιπρομήθειες παθολογοανατομίας)», CPV: 33910000-2,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (08/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 60/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 60/2021, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικάαγγειοπλαστικής)», CPV: 33111730-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (08/03/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (05/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτοτναι όλοι οι διαγωνισμοί..... (04/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 37/21 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (04/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΟΊΝΩΝ ΠΓΕ ΔΡΆΜΑ ΣΕ ΤΡΊΤΕΣ ΧΏΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΆΣ, ΚΊΝΑ, ΕΛΒΕΤΊΑ, ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ)»... (04/03/2021)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Σας επισυνάπτουμε περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού της επιχείρησής μας προς ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου στις 4/3/2021.... (04/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 51/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 51/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (αντιμυκητιασικά συστηματικήςχρήσης)», CPV: 33651200-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνπεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (63.598,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 47/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 47/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος καιπαρεντερικά διαλύματα)», CPV: 33621400-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντεευρώ (63.375,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 46/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 46/2021, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ενέσιμα διαλύματα)», CPV: 33692500-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ (63.317,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 45/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 45/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (αντιθρομβωτικά)», CPV:33621100-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωντριακοσίων πενήντα τέσσερα ευρώ (63.354,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 48/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 48/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατάτων φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου)»,CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνπεντακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ (63.594,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 35/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 35/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά τωνλοιξώξεων συστηματικής χρήσης)», CPV: 33651000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τέσσερα ευρώ(63.224,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 39/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 39/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (διαλύματα εγχύσεων)»,CPV: 33692400-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνεκατόν τριάντα δύο ευρώ (63.132,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 43/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 43/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (οροί κατά τωνδηλητηριάσεων και ανοσοσφαιρίνες)», CPV:33651500-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδωνδιακοσίων δεκαεπτά ευρώ (56.217,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 44/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 44/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (αντιμικροβιακά συστηματικήςχρήσης)», CPV: 33651100-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνδιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (63.282,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 42/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 42/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά τωνλοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια,αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα)»,CPV: 33650000-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων έξιευρώ (63.006,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 50/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 50/2021, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (φάρμακα μυοσκελετικώνπαθήσεων)», CPV: 33632000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύοχιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ (52.767,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 41/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 41/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγμονώδη καιφάρμακα ρευματικών νόσων)», CPV: 33632100-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ(62.710,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 36/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 36/2021, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα αποφρακτικώνπαθήσεων των αναπνευστικών οδών)», CPV:33673000-8, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνπεντακοσίων σαράντα τρία ευρώ (63.543,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 24/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 24/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (ποικίλος εξοπλισμός)», CPV:39300000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ(18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 25/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 25/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (αναλώσιμα οδοντιατρικά)», CPV:33141800-8, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα ένα χιλιάδων ευρώ(51.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 23/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 23/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (ηθμός διάλυσης)», CPV:33181200-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ(65.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 30/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 30/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (διάφορα ανταλλακτικά)», CPV:34913000-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων ευρώ (74.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 31/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 31/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (ειδικός ρουχισμός εργασίας)»,CPV:18130000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 32/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 32/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (σύνολα ρουχισμού)», CPV:18222200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 33/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 33/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (προστατευτικά καλύμματακεφαλής)», CPV:18444000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 22/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 22/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (αναλώσιμα υλικά θεραπείαςνεφρών)», CPV: 33181500-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξηντα ενός χιλιάδων ευρώ(61.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 26/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 26/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (νοσοκομειακά είδη από χαρτί)»,CPV: 33198000-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 20/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 20/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)», CPV:18424300-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξηνταεφτά χιλιάδωνοχτακοσίων ευρώ (67.800,00€),συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 19/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 19/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια)», CPV:33141420-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξηνταεφτά χιλιάδωνοχτακοσίων ευρώ (67.800,00€),συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση επαναπροκήρυξης - μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.01/21, για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 27/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 27/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (τηλεμετρικό σύστημαπαρακολούθησης)», CPV: 32441100-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 28/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 28/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (μακριά γάντια)», CPV:18424500-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 29/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 29/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (ολόσωμα ενδύματα)», CPV:18114000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσαςαξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(73.400,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 18/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 18/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (άλλα θεραπευτικά προϊόντα)»,CPV: 33693000-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 16/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 16/2021, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (ιατρικός ρουχισμός)», CPV:33199000-1, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 17/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 17/2021, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (διατάξεις παρακέντησης της φλέβας & εξαρτήματα)», CPV: 33141300-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 15/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 15/2021, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (ιατρικές βελόνες)», CPV: 33141320-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (01/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 31/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 31/21 Διαγωνισμό.... (01/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία... (27/02/2021)

περισσότερα »

5η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ.873/23-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool» (RFQ-CO-115259-DCEP)..... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 25/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 25/21 Διαγωνισμό.... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 23/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 23/21 Διαγωνισμό.... (25/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 24/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 24/21 Διαγωνισμό.... (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 12/2021

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.... (24/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Σας επισυνάπτουμε σχετική Πρόσκληση και λοιπά δικαιολογητικά για λήψη Προσφορών για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων προς ενημέρωση σας.... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 22/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 22/21 Διαγωνισμό.... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 21/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 21/21 Διαγωνισμό.... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 17/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 17/21 Διαγωνισμό.... (24/02/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αναγκών δημοσιότητας Διαγωνισμού του Κέντρου μας, σύμφωνα με τα συνημμένα στο παρόν έγγραφα..... (24/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 18/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 18/21 Διαγωνισμό.... (23/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 19/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 19/21 Διαγωνισμό.... (23/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 20/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 20/21 Διαγωνισμό.... (23/02/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115401-TSGT-ISS, NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities, NCIA/ACQ/2021/06605

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ' αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06605/19-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities», IFB-CO-115401-TSGT-ISS.... (22/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.43/20, για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (22/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωση σας , πρόσκληση υποβολλής προσφορών για την προμήθεια παγωτών.... (22/02/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Σίτιση προσφύγων-μεταναστών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε σχετική προκήρυξη διαγωνισμού του θέματος Στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή για την δημοσίευση της. ..... (19/02/2021)

περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας

Σας προωθούμε για ενημέρωσή σας το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Εσωτερικών..... (19/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια (3) συσκευών οξυγονοθεραπείας(984Ο4690ΒΞ-ΕΦ8)(21PROC008162272)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (19/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 16/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 16/21 Διαγωνισμό.... (19/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 14/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14/2021... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 15/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 15/21 Διαγωνισμό.... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 14/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 14/21 Διαγωνισμό.... (18/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ.04/21, για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (18/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 13/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλουμε για δημοσίευση, τον 13/21 Διαγωνισμό.... (18/02/2021)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ.719/15-2-2021 και NCIA/ACQ/2021/06529/15-2-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool» (RFQ-CO-115259-DCEP).... (18/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 13/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 13/2021 αρχικός ΑΔ_6, για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικόνισης», CPV: 79961340-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται τα αρχεία.... (17/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 21/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 21/21 Διαγωνισμό... (17/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 09/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 09/21 Διαγωνισμό.... (17/02/2021)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (12.02.2021)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.18/2021 από 12η τ.μ.... (17/02/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει τις παρακάτω προσκλήσεις οικονομικής προσφοράς για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη.... (16/02/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. μελάνια (Ψ6ΘΒ4690ΒΞ-ΥΑ4)(21PROC008142945)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (16/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών

Διαβιβάζεται συνημμένα η Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 5/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμουλκούμενων στόχων για εκτέλεση Α/Α βολών και παρακαλούμε για την κοινοποίηση στα κατά τόπους επιμελητήρια προς ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους.... (16/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 10/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 10/21 Διαγωνισμό.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 11/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλουμε για δημοσίευση, τον 11/21 Διαγωνισμό.... (15/02/2021)

περισσότερα »

NOI to Issue An IFIB For Waste Collection and Disposal Services at JFC Naples, ACO-NAP-20-19

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 12-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Waste Collection and Disposal Services at JFC Naples», ACO-NAP-20-19, εκ μέρους της Ιταλίας.... (15/02/2021)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ 666/11-2-2021 και NCIA/ACQ/2021/06475/29-1-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», (IFB-CO-14873-INTELFS2).... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/21 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.16/21, για την «Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (15/02/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, την με αριθμ,. πρωτ. 18108/11-2-2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Amendment 1 of Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware» (IFB-CO-115240-HPE) - NCIA/ACQ/2021/6532/11-02-2021

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ NCIA/ACQ/2021/6532/11-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware», IFB-CO-115240-HPE.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 08/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 08/21 Διαγωνισμό.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 07/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 07/21 Διαγωνισμό.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.09/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.09/21, για την «Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του νομού Αττικής» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (15/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 06/21 Δγσμού

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 06/21 Διαγωνισμό.... (15/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 12/2021 (αρχικός ΑΔ_2/21)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 12/2021 αρχ ΑΔ_2/21... (15/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.15/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.15/21, για την «Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (15/02/2021)

περισσότερα »

NOI to establish Enterprise Agreements for the entire product lifecycle of Palo Alto Networks equipment and services, NCIA/ACQ/2020/6547

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τo υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06547/3-2-2021 έγγραφo της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NOI to establish Enterprise Agreements for the entire product lifecycle of Palo Alto Networks equipment and services» (RFQ-CO-115160-EAPA).... (15/02/2021)

περισσότερα »

ΔΕΥΑΔ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει τις παρακάτω προσκλήσεις οικονομικής προσφοράς για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη.... (15/02/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (13/02/2021)

περισσότερα »

« Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.... (11/02/2021)

περισσότερα »

AMENDMENT No 4 - Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2021/06540

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06540/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», (IFB-CO-14797-TCS), Ref: NCIA/ACQ/2021/06540.... (11/02/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/07655/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2.... (10/02/2021)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2021

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 8/2021...... (10/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.10/21 της ΥΠ/ΠΑ [Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.10/21, για την «Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 05/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 05/21 Διαγωνισμό.... (09/02/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ζ) σχετικό, ηΙ ΜΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες Συσσιτίου των Μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας» Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/02/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR, Hardware Support and Software License & Renewal of Exisiting Licenses and Procurement of New Licenses, NCIA/ACQ/2021/06505

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τo υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06505/4-2-2021 έγγραφo της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Hardware Support and Software License & Renewal of Exisiting Licenses and Procurement of New Licenses» (RFQ-CO-115370-HSSR).... (09/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 04/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 04/21 Διαγωνισμό..... (07/02/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.01.210) της 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία) περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.

Σας επισυνάπτουμε σχετική Πρόσκληση για λήψη ενσφράγιστων Προσφορών για την προμήθεια ειδών θέματος προς ενημέρωση σας.... (07/02/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/277/4.2.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (05/02/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.08/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.08/21, για την «Προμήθεια Eλαίων (Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου) προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας... (03/02/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (03/02/2021)

περισσότερα »

2nd Part of RFQ-CO-115317-ESS Procurement of Electronic Security System for Interim Facility_ NCIA/ACQ/2021/06519

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ' αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06519/28-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Procurement of Electronic Security System for Interim Facility», (RFQ-CO-115317-ESS).... (03/02/2021)

περισσότερα »

1st Part of RFQ-CO-115317-ESS Procurement of Electronic Security System for Interim Facility_ NCIA/ACQ/2021/06519

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ' αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06519/28-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Procurement of Electronic Security System for Interim Facility», (RFQ-CO-115317-ESS).... (03/02/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2021

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/2021...... (03/02/2021)

περισσότερα »

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής προσφορών για διαγωνισμό που αφορά τη μονάδα αποτέφρωσης αστικών απορριμάτων στη Σόφια

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας πληροφόρησαν από την Δημοτική Αρχής της Σόφιας, η προθεσμία υποβολής προσφορών αναφορικά με τον διαγωνισμό που αφορά την "Επιλογή αναδόχου κατασκευής-εγκατάστασης μεγάλης μονάδας αποτέφρωσης αστικών απορριμάτων στη Σόφια" (βλέπε Έγγραφά μας με Α.Π. 79 / 12.01.2021 και ΑΠ 177 / 22.01.2021) παρατείνεται κατά ένα μήνα. Ως νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Απριλίου 2021.... (03/02/2021)

περισσότερα »

Δημοσίεση Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/21/ΓΕΝ α/α ΕΣΗΔΗΣ 105676)

Διαβιβάζεται συνημμένα η Διακήρυξη 3/21 του ΓΕΝ, που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης ελικοπτέρου και παρακαλούμε για την κοινοποίηση στα κατά τόπους επιμελητήρια προς ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους.... (02/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 10/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 10/2021, για την «παροχήυπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης», CPV: 72212443-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςπέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (02/02/2021)

περισσότερα »

Έγγραφό με Α.Π. 205 / 28.01.2021 μετά συνημμένων

Σας αποστέλλουμε μετά συνημμένου αρχείου, Έγγραφό μας με Α.Π. 205 από 28.01.2021 σχετικώς με προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού στη Βουλγαρία. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικώς τα μέλη σας... (31/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σας αποστέλλουμε: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».... (31/01/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 310/26-1-2021 και NCIA/ACQ/2021/06502/25-1-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution» (RFQ-CO-115259-DCEP).... (28/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 6/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 6/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσια σύμβασηΤεχνολόγου Ακτινολόγου για το ΤμήμαΑπεικόνισης», CPV: 79961340-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσιχιλιάδων ευρώ (20.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.06/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.06/21, για την «Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας... (28/01/2021)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 9/2021

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 9/2021...... (28/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προκήρυξης της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο Εμπορικός Τομέας της Πρεσβείας της Βραζιλίας προωθεί προς γνώση σας προκήρυξη αγοράς καψυλίων της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Σε συνημμένα αρχεία θα βρείτε το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και υπόδειγμα υποβολής πρότασης (στα πορτογαλικά).... (28/01/2021)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2021

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/01/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός στην Γεωργία για την Παραχώρηση Αδείας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο σχετικά ως άνω αναφερόμενο θέμα.... (27/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Μυοκτονία - Απεντόμωση +++++ Σ.Δ. συντήρ. μηχανημάτων- συσκευών(εμφανιστηρίων ακτινολογικού)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115113 ETEE ΕΡΓΟΥ: WITHIN BALLISTIC MISSILE DEFENCE (BMD) FUNCTIONS IN EDUCATION

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/6202/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION (ETEE) FUNCTIONAL SERVICES (FS)», (IFB-CO-115113-ETEE-JEMM-BMD)..... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115112-ETEE Έργου: ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/6201/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD).... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115115 ETEE FS ΕΡΓΟ: OPERATIONAL ASSURANCE, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/6203/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115115-ETEE-JEMM-BMD).... (25/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 03/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 03/21 Διαγωνισμό.... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD1

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06469/14-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2» (IFB-115049-NCOP2) AMD1.... (24/01/2021)

περισσότερα »

Notification of Intent - RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06476/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS)» (RFQ-CO-115363- PRT-TDCIS), εκ μέρους της Πορτογαλίας.... (24/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14974-BMD Amendment 2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06464/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NCI Agency Ballistic Missile Defence – Integration Test Bed Build 6» (IFB-CO-14974-BMD) Amendment 2.... (23/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.01/21 με τίτλο «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας ΔΕ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού ΔΕ.04/21 [Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06456/12-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution» (RFQ-CO-115259-DCEP)... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6369/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», εκ μέρους του Βελγίου.... (21/01/2021)

περισσότερα »

SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 20-50220882 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό (International Competitive Bidding (ICB)) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure», εκ μέρους του Βελγίου.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Δ.41/20 της ΥΠ/ΠΑ [Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Γαντιών (6ΝΗ24690ΒΞ-0Μ2)(21PROC008026221)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2021

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης... (21/01/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη/προκήρυξη  της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης. Παρακαλούμε να την  τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο   email: manaridou@prosotsani.gr    ..... (20/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 4/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)», CPV:50421000-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσιπέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών(57.525,83€) συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ...... (18/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ... (18/01/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού "Κατασκευής σήραγγας Llogara" στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή της σήραγγας “Llogara”, στον άξονα Ορικούμ -Χειμάρρα της Εθνικής Οδού SH8 (Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα).... (18/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ασκοί Αίματος(Ψ68Ι4690ΒΞ-4ΓΤ)(21PROC008010212)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/01/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR,_Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal (HSSR)_NCIA/ACQ/2020/12965

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ' αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/1265/13-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal» (HSSR) -NCIA/ACQ/2020/12965.... (17/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret

Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C).... (17/01/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/101/13.1.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (14/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Τροφίμων (είδη Οπωροπωλείου)(ΩΝΦΨ4690ΒΞ-ΨΟΜ)(21PROC008007353)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (15/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. (2ος) για υπηρ. συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών(9Γ754690ΒΞ-ΠΝ1)(21PROC008002118)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (15/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ... (14/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 02/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 02/21 Διαγωνισμό.... (12/01/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται..... (12/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων+++ Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη γαλακτοπωλείου+κατεψυγμένα)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 2/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2(ΩΞΛΒ4690ΒΞ-0ΕΡ)(21PROC007987161)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/01/2021)

περισσότερα »

Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4/4-1-2021 και NCIA/ACQ/2020/12990/23-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C).... (08/01/2021)

περισσότερα »

NCI Agency Market Survey Request for Information MS-CO-115336-DCIS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12984/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Project “IP over Radio”» (MS-CO-115336-DCIS).... (08/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 3/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 3/2021, για την «ετήσια συντήρησητης μονάδας επεξεργασίας ραδιενεργών λυμάτων»,CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίωνογδόντα ευρώ (11.780,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (07/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 01/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 01/21 Διαγωνισμό..... (07/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 1/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (05/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 2/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (05/01/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού Δ.43/20 «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α», προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 239/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 239/2020, για την Παροχή Υπηρεσίας«Σύναψη ετήσιας σύμβασης αμοιβής υπηρεσιών υπαλλήλωνπλυντηρίων και σιδερωτηρίων», CPV: 98311200-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράνταεπτά χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και οκτώ λεπτών(47.110,08€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 241/2020 (αρχικός 86/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 240/2020, για την «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV: 38432100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 240/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 240/2020, για την «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV: 38432100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής κρίσιμων μηχανημάτων των Οδοντιατρείου, Αναισθησιολογικού και Χειρουργείων (Αντικατάσταση ημιεύκαμπτου Ουρητηροσκοπίου...... (03/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο με όλες τις πληροφορίες..... (29/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 144/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 144/20 Διαγωνισμό.... (28/12/2020)

περισσότερα »

Ζητήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων-ποτών εκ μέρους εμπορικών επισκεπτών σε ευρωπαϊκό περίπτερο Διεθνούς Έκθεσης Middle East Natural&Organic Expo 2020 (Ντουμπάι 15-17.12.2020)

Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο με τις πληροφορίες..... (28/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 143/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (26/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ..... (26/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 142/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 142/20 Διαγωνισμό..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 141/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 141/20 Διαγωνισμό..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας { 6-2020} Ηλ. ΔΑΔ αντιδρ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ(ΩΨ7Ω4690ΒΞ-0ΧΨ)(20PROC007903158)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας... (23/12/2020)

περισσότερα »

νωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ με Αρίθμ. 5/ 2020 και με ΑΔΑ: ΩΜ844690ΒΞ-ΙΝ9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης (9Ε3Η4690ΒΞ-ΤΟΖ)(20PROC007884642)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ψ6ΡΥ4690ΒΞ-Π7Υ)(20PROC007886728)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (22/12/2020)

περισσότερα »

RFQ-CO-115259-DCEP REFRESH and SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12883/18-12-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «REFRESH and SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143», (RFQ-CO-115259-DCEP)..... (22/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 238/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 238/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ... (22/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

Σας διαβιβάζεται σχετική Διοικητική Απόφαση και παραακλούμε για την ευρεία κοινοποιησή της στα μέλη σας.... (18/12/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (15.12.2020)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.16/2020 από 15η τ.μ.... (18/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115172-RACKS για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment » (SERIAL 2016/0CM03101)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 5531/15-12-2020 και NCIA/ACQ/2020/12947/15-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα Provide Rack Mounted Network Equipment», RFQ-CO-115172-RACKS (SERIAL 2016/0CM03101).... (18/12/2020)

περισσότερα »

Αρχική Λίστα Διαγωνιζομένων, IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

Σε συνέχεια προγενέστερης σχετικής αλληλογραφίας, σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5442/11-12-2020, 5443/11-12-2020 και 5444/11-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη δημοσίευση της αρχικής λίστας διαγωνιζομένων για τα αντίστοιχα έργα του ΝΑΤΟ: IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE και IFB-CO-115115-ETEE.... (18/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5530/15-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)», IFB-CO-14974 -BMD.... (17/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ (3FS31001-01) & (3FS31001-03) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5441/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ με θέμα «Repair & Equipping of a Warehouse Storage of Class IV Materials» (Serial 3FS31001-01) και «Repair of Ammunition Storage Facilities» (Serial 3FS31001-03).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση λίστας διαγωνιζομένων - έργο ΝΑΤΟ (IFB-CO-115112-ETEE)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5442/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη δημοσίευση της λίστας διαγωνιζομένων για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM)» (IFB-CO-115112-ETEE).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System» (MS-CO-115300-CSSR)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5436/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System» (MS-CO-115300-CSSR).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Κουστουμιών Νοσηλευτικής

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (14/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 235/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 235/2020, για την «επισκευή καισυντήρηση των μηχανημάτων στο χώρο τωνπλυντηρίων του νοσοκομείου», CPV: 50532000-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και είκοσιλεπτών (31.905,20€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (14/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Παντοπωλείου++ Επαν. Σ.Δ. συσκευών ορών

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (14/12/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/12/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Δεκεμβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/3101/11.12.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..42/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.42/20 – για την "Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΕΣΤΙΑΣΗΣ + ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.45/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.45/20 [Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (10/12/2020)

περισσότερα »

«Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023» - ΔΔΘΕΚΑ Α 1138987 ΕΞ 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/12/2020)

περισσότερα »

ΑΣ 1803 Πρόταση συνεργασίας από ισραηλοελληνική εταιρεία

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..44/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.44/20 [Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ)των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπσγός (Ο) Γιαννακός Σπ. (Τηλ:210 8705013-5010-5015) Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας Τμήμα Προκήρυξης ..... (09/12/2020)

περισσότερα »

Amendment 2 to IFB-CO-115286-McAfee

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12909/7-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Amendment 2 to IFB-CO-115286-MCAFEE Enterprise License Agreement for McAfee Software», IFB-CO-115286-MCAFEE.... (09/12/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ (ΨΨΣΕ4690ΒΞ-ΚΦΧ) (20PROC007800065)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/12/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (08/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (08/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. (δις) Σ.Δ. Υγειονομικού Διαφόρου+ Επαν. Σ.Δ. αντιδραστήρια ΕΚΤΟΣ αναλυτών

συνημμένα αρχεία: Επαν. (δις) Σ.Δ. Υγειονομικού Διαφόρου(ΩΧ984690ΒΞ-ΛΜΟ)(20PROC007792766) Επαν. Σ.Δ. αντιδραστήρια ΕΚΤΟΣ αναλυτών(ΨΩ6Α4690ΒΞ-ΠΛΩ)(20PROC007793390)  ..... (08/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..41/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20 [Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας...... (08/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (07/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς... (07/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J)] , προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (05/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συνημμένα πρωτοκόλλου 41211/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 41211/2020/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου...... (05/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος (63ΒΠ4690ΒΞ-Ι8Λ)(20PROC007774566)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (05/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1α και 101 του τρίτου Μέρους του Ν. 3978/11, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας..... (05/12/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚ 20..... (05/12/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 41100/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 41100/2020/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου. ..... (05/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 234/2020

Συνημμένα θα βρείτε το αρχείο που αφορά τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.  234 /2020. ..... (03/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. ΠΜΔ Καθετήρων διαφόρων (9ΓΔΓ4690ΒΞ-2ΩΜ)(20PROC007759791)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 233/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 233/2020, για την «προμήθεια ενόςρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική τουΝοσοκομείου», CPV: 33168100-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδωνεκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρωνλεπτών (9.164,84€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/12/2020)

περισσότερα »

Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years, IFB-CO-115286-McAfee

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12884/27-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years», IFB-CO-115286-McAfee.... (30/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (30/11/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υγειονομικών Υλικών για προστασία από τον COVID (65ΖΞ4690ΒΞ-ΣΤ7)(20PROC007729425)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 86/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (27/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της με αριθμ. 28/2020 Διακήρυξής μας, για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΙΚΑΡΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης από την εγκατάσταση του αναδόχου και σας παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας... (27/11/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (24.11.2020)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.15/2020 από 24η τ.μ.... (26/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσεις (6ΡΖ84690ΒΞ-132)(20PROC007714766)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 138/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 138/20 διαγωνισμό.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 137/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 137/20 διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. (δις) Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (66Ψ64690ΒΞ-Γ78)(20PROC007711931)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Διακίνηση Αλληλογραφίας (69ΥΡ4690ΒΞ-ΝΙ6)(20PROC007710452)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔE.43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.43/20 – για την "Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α." προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΕΝΤΥΠΩΝ (6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω)(20PROC007709136)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 87/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Σας αποστέλλουμε Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδών Κυλικείου για τη 33 Μ/Κ ΤΑΞ..... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημοπράτησης και επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού Spitalles (περιοχή Δυρραχίου)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 136/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 136/20 διαγωνισμό.... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 135/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 135/20 διαγωνισμό.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 2 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 232/2020 (αρχικός 87/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 232/2020 (αρχικός 87/2020), γιατην «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση τουαυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευέςαναισθησίας)», CPV: 33172100-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριώνχιλιάδων ευρώ (33.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 231/2020 (αρχικός 86/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 231/2020 (αρχικός 86/2020), γιατην «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση τουαυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV:33182100-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίωνεβδομήντα δύο ευρώ (6.572,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 230/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 230/2020, για την «προμήθειαεξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενουχειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV:38432100-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδωντριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 30/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 30/2020.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σας αποστέλλουμε τις Περιλήψεις Διακηρύξεων για ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... (24/11/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Α

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2020 Εισερχόμενα

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2947/23.11.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (23/11/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (23/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. εργαστηρίου

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (21/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής(Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0),1

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4955/18-11-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό (Notification of Intend/ΝΟΙ) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0)1, εκ μέρους του Βελγίου. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2020.... (21/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.40/20 – για την "Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 9122/18-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ.6ης/2020 Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. μελάνια + χαρτί Α4 + γραφική ύλη (ΨΞ8Β4690ΒΞ-1ΥΓ)(20PROC007670670)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 80/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 134/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 134/20 διαγωνισμό...... (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.9/20)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οπωροκηπευτικών - φρούτων και αποφλοιωμένης πατάτας προς κάλυψη αναγκών Μονάδος μας.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART I

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» (IFB-CO-115049-NCOP2).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» - PART IΙI FINAL

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το τρίτο και τελευταίο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2). (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το δεύτερο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4881/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/7085/16-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό (Request for Quotations/RFQ) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System Refresh» (RFQ-CO-115300-CSSR), εκ μέρους του Βελγίου. (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» PART II - 2ο ΜΕΡΟΣ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα λοιπά σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD). (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» - ΜΕΡΟΣ 1ο

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway» (SERIAL 2AF11182-0)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4878/13-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway» (SERIAL 2AF11182-0), εκ μέρους της Νορβηγίας.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 132/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 132/20 διαγωνισμό.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 133/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 133/20 διαγωνισμό.... (19/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 228/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 228/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)», CPV:33661200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωντριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (45.315,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 229/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 229/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV:33632000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδωνεπτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύολεπτών(17.788,92€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 227/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 227/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικήςαρθρίτιδας)», CPV: 33632300-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώχιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ καιδεκατεσσάρων λεπτών (18.781,14€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται..... (18/11/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ++++ Σ.Δ. για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/11/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε τις Περιλήψεις Διακηρύξεων για ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 4 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (16/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2020)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12819/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT, με την οποία ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.... (13/11/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4694/4-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12813/3-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα ««Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management (P3SM)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4691/4-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/7127/3-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management (P3SM)».... (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 126/20)

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας. (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 125/20)

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας Δύο (2) Προσκλήσεων 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια: (13/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 222/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 222/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώλεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (13/11/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθ-μ.130-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμή-θεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυ-πλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 131/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (13/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 225/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 225/2020, για την «προμήθειαιματισμού (σεντόνια)», CPV: 39512100-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδωνεξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (11.656,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 128/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 129/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 129/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (12/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2020/ΧΧ ΤΘΜ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 127/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 127/20 διαγωνισμό.... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 222/2020

ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 222/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώλεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 223/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 223/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (αντιμυκητιασικά τοπικήςχρήσης)», CPV: 33631100-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδωντετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράνταλεπτών (39.474,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων τους, καθώς και την αποστολή των αποδεικτικών τοιχοκόλλησης στην Διεύθυνση: «Στρατόπεδο Στγου Νικολάου Πλαστήρα, Ηρ. Πολυτεχνείου και Καραθάνου, Λάρισα, ΣΤΓ 931, υπόψη ΤΣ/4ο Γραφείο»..... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 224/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 224/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (γαληνικά διαλύματα)»,CPV: 33692600-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδωνπεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών(40.525,60€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.14/2020 από 5 Νοεμβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.14/2020 από 5η τ.μ..... (09/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 8804/06-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ.5ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που απαιντούνται σε κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.... (07/11/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας αποστέλλουμε ζήτηση προσφοράς για Ετήσια Απεντόμωσης - Μυοκτονία - Φιδοαπώθησης για τις δομές του παραρτήματός μας... (05/11/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

  Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού   για την ανάδειξη αναδόχου   της  προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ»   ..... (05/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 211/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 211/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19... (05/11/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 37230/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (04/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης (Ω5ΙΧ4690ΒΞ-Λ3Λ)(20PROC007582121)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (04/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (ΩΨΩΤ4690ΒΞ-1Η0)(20PROC007580330)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (04/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 8593/02-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ. 4ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός έτους και παρακαλούμε για την ανάρτησή της, την έκδοση και αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησής της από τον Φορέα σας.... (03/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Γάζας (Ψ59Δ4690ΒΞ-ΓΛΥ)(20PROC007571617)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια απορριμματόφορου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» προϋπολογισμού μελέτης 212.492,00€ (με τον Φ.Π.Α.)... (30/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων (4 μόνιτορ καρδιολογικής)(Ψ6ΟΖ4690ΒΞ-21Θ)(20PROC007569734)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (30/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ.Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (6ΠΞΓ4690ΒΞ-ΠΚΗ)(20PROC007555432)

Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των μελών σας..... (30/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας, την ΔΔΑΔ Γ 1122111/14-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ΄- Τεχνικών Προδιαγραφών και ΄Ερευνας Αγοράς της Δ/νσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).... (30/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 178/2020 (ΕΣΗΔΗΣ: 101627)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνειτη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , μεαριθμό διακήρυξης 178/2020, (ΕΣΗΔΗΣ: 101627) γιατην Παροχή Υπηρεσιών:α. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώςμολυσματικών (ΕΑΑΜ)β. Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ),CPV: 90524100-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα επτάχιλίαδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ(157.976,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (30/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (30/10/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΟΥ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020- 2021... (27/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70-2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 217/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 217/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικήςαρθρίτιδας)», CPV: 33632300-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώχιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ καιδεκατεσσάρων λεπτών (18.781,14€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 218/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 218/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (παθήσεων του νευρικούσυστήματος)», CPV: 33661000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξιχιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και τριάντα πέντελεπτών (46.303,35€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 220/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 220/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)», CPV:33661200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωντριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (45.315,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 219/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 219/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (αποφρακτικών παθήσεωντων αναπνευστικών οδών)», CPV: 33673000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών(10.098,09€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 216/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 216/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά τωνμυκοβακτηρίων)», CPV: 33651300-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήνταχιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τεσσάρωνλεπτών (60.138,04€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 215/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 215/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (για το πεπτικό σύστημακαι το μεταβολισμό)», CPV: 33610000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώχιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήνταεννέα λεπτών (48.229,79€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2819/26.10.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Παράταση καταληκτικής, για την Υπ’ Αρίθμ. 120-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 180/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 180/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 213/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 213/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV: 33632000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (61.967,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 211/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 211/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)»....... (26/10/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα χώρων της ΣΣΑΣ για το έτος 2021

Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για Τραπεζοκομία/Μάγειρες για το έτος 2021, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη/ υπαγόμενοι φορείς σας.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 188/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 188/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124200-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.13/2020 από 23 Οκτωβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.13/2020 από 23η τ.μ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 01/2020)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη της υπηρεσίας μας προς ενημέρωση.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 214/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 214/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , σστο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Προσωπίδες ασφαλείας)», CPV: 18142000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (60.080,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 209/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 209/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ιοστατικά συστηματικής χρήσης)», CPV: 33651400-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (63.316,56€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 212 /2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 212/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 210/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 210/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Αντιθρομβωτικά)», CPV: 33621100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (33.635,18€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 208/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 208/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Λευκοπλάστης με γάζα)», CPV: 33141112-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τρίων ευρώ και πενήντα λεπτών (43.253,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Nor..... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 01/2020)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη της υπηρεσίας μας προς ενημέρωση. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.... (25/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων ». με ΑΔΑ: 94Κ74690ΒΞ-9ΘΑ... (25/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4411/20-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7178/19-10-2020  έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 6η Νοεμβρίου 2020.... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 193/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 193/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συλλογικόςρουχισμός)», CPV: 18222000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 197/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 197/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)», CPV: 33158100-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςπενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (59.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 191/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 191/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες)»,CPV: 33141310-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 190/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 190/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές καιόργανα έγχυσης)», CPV: 33194100-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράνταχιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 - 02,03 & 05

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4440/21-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/6716/21-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems», (SERIAL 2015/0CM03072 - 02,03 & 05 (IFB-CO-15577-SSSB)... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 194/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 194/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Κλινικάπροϊόντα)», CPV: 33698000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 196/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 196/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εκτυπωτικέςπλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνταιστις εκτυπώσεις)», CPV: 22500000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήνταχιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠ..... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 189/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 189/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευέςαγγειογραφίας)», CPV: 33111720-4, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 195/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 195/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντιαεργασίας)», CPV: 18141000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 207/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 207/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιοαποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊουCOVID-19 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστώνιατρικής χρήσης)», CPV: 33197000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μίαχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (21.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/10/2020)

περισσότερα »

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών

  Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό  διαγωνισμό  Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Επιτραπέζιους Υπολογιστές (επιδόσεων τυπικών και απαιτήσεων) καθώς και για Επίπεδες Οθόνες τεχνολογίας LED» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως  την με αριθ. Πρωτ.8169/20-10-2020  Περίληψη της υπ΄ αριθ.  3ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  ανάδειξης προμηθευτή –τών   για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός έτους και παρακαλούμε για την ανάρτησή της,  την  έκδοση και  αποστολή αποδεικτικού  τοιχοκόλλησής της  από τον Φορέα σας...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ενδιαφέρον συνεργασίας από κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας

Αποστέλλουμε συνημμένα αρχεία, σχετικά με ως άνω αναφερόμενο θέμα, προς ενημέρωσή σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4311/15-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7151/12-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 20η Οκτωβρίου 2020...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2021...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.39/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.39/20 – για την "Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.38/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.38/20 – για την "Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/10/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/10/2020)

περισσότερα »

10η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4404/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7148/16-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 10η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.... (21/10/2020)

περισσότερα »

Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware, Ref: NCIA/ ACQ/2020/7171

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7171/19-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 31/20/ΓΕΝ για την προμήθεια 3 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/10/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System, FC(PROC)(2020)0114

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. FC(PROC)(2020)0114/19-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System», FC(PROC)(2020)0114.... (21/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 187/2020 (αρχικός 146/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 187/2020 (αρχικός 146/2020), για την «Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας», CPV: 50730000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (10.788,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠA... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 69/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 69/2020.... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 46/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 46/2020.... (21/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 72/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ης Υ.Πε.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 183/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 183/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)», CPV:18424300-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 182/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 182/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (χάρτινα είδη μιας χρήσης)», CPV:33772000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 185/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 185/2020, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικήςυποβοήθησης)», CPV: 33183000-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίαχιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα δύολεπτών (61.181,32€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 186/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 186/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές καιόργανα χειρουργείου)», CPV: 33162000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντεχιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ καισαράντα οκτώ λεπτών (25541,48€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 184/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 184/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (προϊόντα υγιεινής από χαρτί)»,CPV: 33771000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδωντετρακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εννενήντα λεπτών(17.417,90€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4308/15-10-2020, NCIA/ACQ/2020/7131/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7149/12-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η και 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 181/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 181/2020, για την «ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων», CPV: 42416100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.516,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (19/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση έρευνας αγοράς για την προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (17/10/2020)

περισσότερα »

Β8 Δ/ΝΣΗ Έγγραφό μας με ΑΠ 49786/16.10.2020 - «Σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σερβία. Λεπτομερής κατάλογος των υπό εξέλιξη και προγραμματισμένων έργων»

Αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 119/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 119/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (16/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.33/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ. 33/20 για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (16/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 176/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 176/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Φάρμακα παθήσεωνδέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV:33630000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά χιλιάδωνευρώ (47.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ 08/2020

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (14/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 177/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 177/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά», CPV:33661100-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνπεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (63.572,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4222/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7113/7-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS.... (14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4122/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7121/5-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 9η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΥΣ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (14/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4116/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7114/2-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», RFQ-CO-115278- NATINAMDS.... (13/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4144/7-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7119/2-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT.... (13/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359)

Γνωστοποίηση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων περιστατικών. Β. Φορητός αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) , CRP, Μικροαλβουμίνης, Κρεατινίνης ούρων (ACR) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων».. με ΑΔΑ: ΩΗΣΥ4690ΒΞ-ΞΒ3... (13/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. ΦΙΛΜ (Ψ55Η4690ΒΞ-8ΥΕ)(20PROC007448222) Σ.Δ. Αντιδραστ. Αιματολογ.Τεστ (6ΜΣΓ4690ΒΞ-6ΟΓ)(20PROC007451696)... (13/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 118/2020

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα την υπ' αρίθμ 118/20 πρόσκληση, η οποία αφορά στην προμήθεια δέκα (10) καινούργιων ειδικοποιημένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (βασικής υγειονομικής υποστήριξης).... (13/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4117/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7125/6-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η και 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», IFB-CO- 115125-e-FIT....   (13/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7138/7-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7139/7-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η και 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», IFB-CO- 115125-e-FIT.... (12/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56-2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. 4135/7-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway», (SERIAL 5AF11153-0), εκ μέρους της Νορβηγίας.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development, IFIB-ACT-SACT-20-23

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 6-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Contractor Support for Innovation Branch Application Development», IFIB-ACT-SACT-20-23..... (12/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), IFIB CMRE-20-010

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 2-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation», (CMRE), IFIB CMRE-20-010.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement» (SERIAL2020/2HQ09804-00)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. 4128/7-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement», (SERIAL2020/2HQ09804-00), εκ μέρους της Ολλανδίας.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 5-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support», (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 117/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 117/20 διαγωνισμό... (08/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR), προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (08/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2020, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 61 ΗΜΕΡΩΝ... (08/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη για τον διαγωνισμό..... (08/10/2020)

περισσότερα »

Τρίτη (3η) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας επιχείρησης

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση αναφορικά με την υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (07/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. πρόμηθειας Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση μαστογράφου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συ- νοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 30/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Διαβιβάζεται συνημμένα η περίληψη Διακήρυξης θέματος, και παρακαλούμε για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη σας.... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5 Οκτωβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5η τ.μ.. (06/10/2020)

περισσότερα »

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 29-9-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent (ΝΟΙ) to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services», IFIB-ACT-JFTC 20-101.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Aρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών Φρουράς Λάρισας)..... (05/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε

Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-Helexpo A.E. προκήρυξε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τίτλο «International Architectural Design Competition for the Thessaloniki ConfEx Park”.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 116/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 116/20 διαγωνισμό... (05/10/2020)

περισσότερα »

RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι»

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) προβαίνει στην διενέργεια RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι».... (05/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση 32.20 - 20PROC007414969

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τηνΠρομήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων), εκτιμώμενουπροϋπολογιζόμενου κόστους 241.935,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 67/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 67/2020.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7112/30-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112.... (02/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (02/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 115/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 115/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. (01/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» στο πλαίσιο της Πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας" με Κωδικό ΟΠΣ 5031767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020"... (01/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε ΕΚ' ΝΕΟΥ, για δημοσίευση, τον 113/20 διαγωνισμό... (30/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.34/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.34/20 – για την Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS - προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (30/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 113/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Αρχιλοχίας (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (30/09/2020)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ.173/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 173/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας σαράντα έξη χιλιάδων (46.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους πενήνταεπτά χιλιάδων σαράντα ευρώ...... (29/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3904/27-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7099/21-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχα..... (29/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 174/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 174/2020, για την«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα γιαλειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)», CPV:33612000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3903/27-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/6989/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την  πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης..... (29/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία

Επισυνάπτοντι όλες οι πληροφορίες..... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 112/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 112/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (29/09/2020)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης του « ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2020».

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της  ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.                 Παρακαλούμε να την  τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο αριθμ. ΦΑΞ .2522350191        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ                               ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. συσκευές ορών + μετάγγισης (ΩΧΨΔ4690ΒΞ-3ΔΞ)(20PROC007379932)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3880/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7090/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020.    ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115115-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7024/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-115115-ETEE.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνί..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115113-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7023/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-1151..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7022/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-115112-ETEE. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών..... (28/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠ 108-20

Σας Αποστέλλουμε Συνημμένα, για την Ενημέρωση των Μελών σας Παράταση Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών για την Υπ’ αρίθμ. 108-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση τ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (επανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής (Ω3ΔΔ4690ΒΞ-ΗΩΙ)(20PROC007370709)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας αποστέλλουμε , συνημμένα, 2 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 111/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 110/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 109/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 106/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υγρό Οξυγόνο (ΨΕ2Ψ4690ΒΞ-79Η)(20PROC007350659)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 105/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3740/17-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7049/10-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες (Ψ95Λ4690ΒΞ-Ν4Ξ)(20PROC007340654)

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ.  προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες (Ψ95Λ4690ΒΞ-Ν4Ξ)(20PROC007340654)  ..... (23/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤOY ΕΡΓΟΥ: «Υπηρεσίες στήριξης ωφελούμενων Δομής» της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικοτητας ΕΚΤ»

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται... (23/09/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, επισυνάπτεται  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για τους διαγωνισμούς ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στις πόλεις της Ξάνθης, της Δράμας, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα,  σε σχέση με την διευκρίνιση που περιλαμβάνεται στην σελίδα 44 της διακήρυξης, επισημαίνεται ότι η πίεση των 19 bar είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτείται. Επομένως, το κριτήριο του άρθρου 22.Δ.Β.3. καλύπτεται και σε περίπτωση κατασκευής χαλύβδινου δικτύου.... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 27/20/ΓΕΝ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Π. Πλοίων)

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά που αφορούν σε διαγωνισμό για την προμήθεια θέματος..... (18/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 104/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (18/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Α.μεΑ.

Σχετικά με τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι