ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 7/2021

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/01/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/01/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός στην Γεωργία για την Παραχώρηση Αδείας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο σχετικά ως άνω αναφερόμενο θέμα.... (27/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Μυοκτονία - Απεντόμωση +++++ Σ.Δ. συντήρ. μηχανημάτων- συσκευών(εμφανιστηρίων ακτινολογικού)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (26/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115113 ETEE ΕΡΓΟΥ: WITHIN BALLISTIC MISSILE DEFENCE (BMD) FUNCTIONS IN EDUCATION

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/6202/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION (ETEE) FUNCTIONAL SERVICES (FS)», (IFB-CO-115113-ETEE-JEMM-BMD)..... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-115112-ETEE Έργου: ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/6201/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD).... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB CO 115115 ETEE FS ΕΡΓΟ: OPERATIONAL ASSURANCE, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/6203/19-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115115-ETEE-JEMM-BMD).... (25/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 03/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 03/21 Διαγωνισμό.... (25/01/2021)

περισσότερα »

IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD1

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06469/14-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2» (IFB-115049-NCOP2) AMD1.... (24/01/2021)

περισσότερα »

Notification of Intent - RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06476/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS)» (RFQ-CO-115363- PRT-TDCIS), εκ μέρους της Πορτογαλίας.... (24/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14974-BMD Amendment 2

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06464/18-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NCI Agency Ballistic Missile Defence – Integration Test Bed Build 6» (IFB-CO-14974-BMD) Amendment 2.... (23/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.01/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.01/21 με τίτλο «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας ΔΕ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού ΔΕ.04/21 [Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06456/12-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution» (RFQ-CO-115259-DCEP)... (21/01/2021)

περισσότερα »

Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6369/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», εκ μέρους του Βελγίου.... (21/01/2021)

περισσότερα »

SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 20-50220882 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό (International Competitive Bidding (ICB)) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure», εκ μέρους του Βελγίου.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Δ.41/20 της ΥΠ/ΠΑ [Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)]

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Γαντιών (6ΝΗ24690ΒΞ-0Μ2)(21PROC008026221)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (21/01/2021)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2021

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης... (21/01/2021)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη/προκήρυξη  της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης. Παρακαλούμε να την  τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο   email: manaridou@prosotsani.gr    ..... (20/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 4/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)», CPV:50421000-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσιπέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών(57.525,83€) συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ...... (18/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού , για την προμήθεια «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» ,για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ... (18/01/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού "Κατασκευής σήραγγας Llogara" στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή της σήραγγας “Llogara”, στον άξονα Ορικούμ -Χειμάρρα της Εθνικής Οδού SH8 (Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα).... (18/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Ασκοί Αίματος(Ψ68Ι4690ΒΞ-4ΓΤ)(21PROC008010212)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/01/2021)

περισσότερα »

RFQ-CO-115370-HSSR,_Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal (HSSR)_NCIA/ACQ/2020/12965

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ' αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/1265/13-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Requests for Quotations Hardware and Software Support Renewal» (HSSR) -NCIA/ACQ/2020/12965.... (17/01/2021)

περισσότερα »

IFB-CO-14314-IEG-C για το Έργο: Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret

Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C).... (17/01/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2021

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/101/13.1.2021 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (14/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Τροφίμων (είδη Οπωροπωλείου)(ΩΝΦΨ4690ΒΞ-ΨΟΜ)(21PROC008007353)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (15/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. (2ος) για υπηρ. συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών(9Γ754690ΒΞ-ΠΝ1)(21PROC008002118)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (15/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ... (14/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 02/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 02/21 Διαγωνισμό.... (12/01/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που επισυνάπτεται..... (12/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων+++ Σ.Δ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη γαλακτοπωλείου+κατεψυγμένα)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 2/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/01/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2(ΩΞΛΒ4690ΒΞ-0ΕΡ)(21PROC007987161)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/01/2021)

περισσότερα »

Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4/4-1-2021 και NCIA/ACQ/2020/12990/23-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C).... (08/01/2021)

περισσότερα »

NCI Agency Market Survey Request for Information MS-CO-115336-DCIS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12984/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Project “IP over Radio”» (MS-CO-115336-DCIS).... (08/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 3/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 3/2021, για την «ετήσια συντήρησητης μονάδας επεξεργασίας ραδιενεργών λυμάτων»,CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίωνογδόντα ευρώ (11.780,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (07/01/2021)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 01/21 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 01/21 Διαγωνισμό..... (07/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 1/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 1/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό Βιοπαθολογικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (05/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 2/2021

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2/2021, γιατην Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών γιαβοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για έναεξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ευρώ (10.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (05/01/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/01/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού Δ.43/20 «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α», προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 239/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 239/2020, για την Παροχή Υπηρεσίας«Σύναψη ετήσιας σύμβασης αμοιβής υπηρεσιών υπαλλήλωνπλυντηρίων και σιδερωτηρίων», CPV: 98311200-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράνταεπτά χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και οκτώ λεπτών(47.110,08€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 241/2020 (αρχικός 86/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 240/2020, για την «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV: 38432100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/01/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 240/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 240/2020, για την «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV: 38432100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής κρίσιμων μηχανημάτων των Οδοντιατρείου, Αναισθησιολογικού και Χειρουργείων (Αντικατάσταση ημιεύκαμπτου Ουρητηροσκοπίου...... (03/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο με όλες τις πληροφορίες..... (29/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 144/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 144/20 Διαγωνισμό.... (28/12/2020)

περισσότερα »

Ζητήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων-ποτών εκ μέρους εμπορικών επισκεπτών σε ευρωπαϊκό περίπτερο Διεθνούς Έκθεσης Middle East Natural&Organic Expo 2020 (Ντουμπάι 15-17.12.2020)

Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο με τις πληροφορίες..... (28/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 143/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (26/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ..... (26/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 142/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 142/20 Διαγωνισμό..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 141/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε για δημοσίευση, τον 141/20 Διαγωνισμό..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας { 6-2020} Ηλ. ΔΑΔ αντιδρ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ(ΩΨ7Ω4690ΒΞ-0ΧΨ)(20PROC007903158)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας... (23/12/2020)

περισσότερα »

νωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ με Αρίθμ. 5/ 2020 και με ΑΔΑ: ΩΜ844690ΒΞ-ΙΝ9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης (9Ε3Η4690ΒΞ-ΤΟΖ)(20PROC007884642)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας..... (23/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ψ6ΡΥ4690ΒΞ-Π7Υ)(20PROC007886728)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (22/12/2020)

περισσότερα »

RFQ-CO-115259-DCEP REFRESH and SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12883/18-12-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «REFRESH and SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143», (RFQ-CO-115259-DCEP)..... (22/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 238/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 238/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ... (22/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

Σας διαβιβάζεται σχετική Διοικητική Απόφαση και παραακλούμε για την ευρεία κοινοποιησή της στα μέλη σας.... (18/12/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (15.12.2020)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.16/2020 από 15η τ.μ.... (18/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115172-RACKS για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment » (SERIAL 2016/0CM03101)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 5531/15-12-2020 και NCIA/ACQ/2020/12947/15-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα Provide Rack Mounted Network Equipment», RFQ-CO-115172-RACKS (SERIAL 2016/0CM03101).... (18/12/2020)

περισσότερα »

Αρχική Λίστα Διαγωνιζομένων, IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE, IFB-CO-115115-ETEE

Σε συνέχεια προγενέστερης σχετικής αλληλογραφίας, σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5442/11-12-2020, 5443/11-12-2020 και 5444/11-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη δημοσίευση της αρχικής λίστας διαγωνιζομένων για τα αντίστοιχα έργα του ΝΑΤΟ: IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE και IFB-CO-115115-ETEE.... (18/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5530/15-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)», IFB-CO-14974 -BMD.... (17/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ (3FS31001-01) & (3FS31001-03) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5441/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία πρόσκλησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ με θέμα «Repair & Equipping of a Warehouse Storage of Class IV Materials» (Serial 3FS31001-01) και «Repair of Ammunition Storage Facilities» (Serial 3FS31001-03).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση λίστας διαγωνιζομένων - έργο ΝΑΤΟ (IFB-CO-115112-ETEE)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5442/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη δημοσίευση της λίστας διαγωνιζομένων για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM)» (IFB-CO-115112-ETEE).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System» (MS-CO-115300-CSSR)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 5436/11-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System» (MS-CO-115300-CSSR).... (17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθεια Κουστουμιών Νοσηλευτικής

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (14/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 235/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 235/2020, για την «επισκευή καισυντήρηση των μηχανημάτων στο χώρο τωνπλυντηρίων του νοσοκομείου», CPV: 50532000-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων πέντε ευρώ και είκοσιλεπτών (31.905,20€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (14/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. Σ.Δ. Παντοπωλείου++ Επαν. Σ.Δ. συσκευών ορών

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (14/12/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/12/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Δεκεμβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/3101/11.12.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..42/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.42/20 – για την "Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΕΣΤΙΑΣΗΣ + ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (12/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.45/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.45/20 [Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (10/12/2020)

περισσότερα »

«Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023» - ΔΔΘΕΚΑ Α 1138987 ΕΞ 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/12/2020)

περισσότερα »

ΑΣ 1803 Πρόταση συνεργασίας από ισραηλοελληνική εταιρεία

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..44/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.44/20 [Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ)των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Υπσγός (Ο) Γιαννακός Σπ. (Τηλ:210 8705013-5010-5015) Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας Τμήμα Προκήρυξης ..... (09/12/2020)

περισσότερα »

Amendment 2 to IFB-CO-115286-McAfee

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12909/7-12-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Amendment 2 to IFB-CO-115286-MCAFEE Enterprise License Agreement for McAfee Software», IFB-CO-115286-MCAFEE.... (09/12/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ (ΨΨΣΕ4690ΒΞ-ΚΦΧ) (20PROC007800065)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/12/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (08/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (08/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. (δις) Σ.Δ. Υγειονομικού Διαφόρου+ Επαν. Σ.Δ. αντιδραστήρια ΕΚΤΟΣ αναλυτών

συνημμένα αρχεία: Επαν. (δις) Σ.Δ. Υγειονομικού Διαφόρου(ΩΧ984690ΒΞ-ΛΜΟ)(20PROC007792766) Επαν. Σ.Δ. αντιδραστήρια ΕΚΤΟΣ αναλυτών(ΨΩ6Α4690ΒΞ-ΠΛΩ)(20PROC007793390)  ..... (08/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ..41/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ.41/20 [Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4)] προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας...... (08/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (07/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς... (07/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J)] , προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (05/12/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συνημμένα πρωτοκόλλου 41211/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 41211/2020/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου...... (05/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων για εξετάσεις με αναλυτές αίματος (63ΒΠ4690ΒΞ-Ι8Λ)(20PROC007774566)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (05/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1α και 101 του τρίτου Μέρους του Ν. 3978/11, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας..... (05/12/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚ 20..... (05/12/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 41100/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 41100/2020/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου. ..... (05/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 234/2020

Συνημμένα θα βρείτε το αρχείο που αφορά τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.  234 /2020. ..... (03/12/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν. ΠΜΔ Καθετήρων διαφόρων (9ΓΔΓ4690ΒΞ-2ΩΜ)(20PROC007759791)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/12/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 233/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 233/2020, για την «προμήθεια ενόςρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική τουΝοσοκομείου», CPV: 33168100-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδωνεκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρωνλεπτών (9.164,84€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/12/2020)

περισσότερα »

Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years, IFB-CO-115286-McAfee

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12884/27-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation for Bids (IFB) for an Enterprise License Agreement (ELA) for McAfee software licenses and support services for 3 years», IFB-CO-115286-McAfee.... (30/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (30/11/2020)

περισσότερα »

Σ.Δ. Υγειονομικών Υλικών για προστασία από τον COVID (65ΖΞ4690ΒΞ-ΣΤ7)(20PROC007729425)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 86/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (27/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της με αριθμ. 28/2020 Διακήρυξής μας, για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΙΚΑΡΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2022, με πραγματική ημερομηνία έναρξης από την εγκατάσταση του αναδόχου και σας παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας... (27/11/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (24.11.2020)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.15/2020 από 24η τ.μ.... (26/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσεις (6ΡΖ84690ΒΞ-132)(20PROC007714766)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (26/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 138/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 138/20 διαγωνισμό.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 137/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 137/20 διαγωνισμό. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ. (δις) Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (66Ψ64690ΒΞ-Γ78)(20PROC007711931)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Διακίνηση Αλληλογραφίας (69ΥΡ4690ΒΞ-ΝΙ6)(20PROC007710452)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔE.43/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.43/20 – για την "Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α." προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΕΝΤΥΠΩΝ (6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω)(20PROC007709136)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 87/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Σας αποστέλλουμε Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδών Κυλικείου για τη 33 Μ/Κ ΤΑΞ..... (25/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημοπράτησης και επιλογής αναδόχου για το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού Spitalles (περιοχή Δυρραχίου)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 136/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 136/20 διαγωνισμό.... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 135/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 135/20 διαγωνισμό.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 2 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 232/2020 (αρχικός 87/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 232/2020 (αρχικός 87/2020), γιατην «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση τουαυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευέςαναισθησίας)», CPV: 33172100-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριώνχιλιάδων ευρώ (33.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 231/2020 (αρχικός 86/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 231/2020 (αρχικός 86/2020), γιατην «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση τουαυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV:33182100-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων πεντακοσίωνεβδομήντα δύο ευρώ (6.572,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 230/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 230/2020, για την «προμήθειαεξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενουχειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)», CPV:38432100-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδωντριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 30/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 30/2020.... (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σας αποστέλλουμε τις Περιλήψεις Διακηρύξεων για ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... (24/11/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της διαδικασίας αποσφράγισης προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/20 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Α

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2020 Εισερχόμενα

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2947/23.11.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (23/11/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (23/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. εργαστηρίου

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (21/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής(Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0),1

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4955/18-11-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό (Notification of Intend/ΝΟΙ) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Restore Fuel Storage Tanks at Chievres, Belgium» (SERIAL 2PL40153)82-0)1, εκ μέρους του Βελγίου. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2020.... (21/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/11/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.40/20 – για την "Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (21/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 9122/18-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ.6ης/2020 Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. μελάνια + χαρτί Α4 + γραφική ύλη (ΨΞ8Β4690ΒΞ-1ΥΓ)(20PROC007670670)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 80/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 134/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 134/20 διαγωνισμό...... (19/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.9/20)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια οπωροκηπευτικών - φρούτων και αποφλοιωμένης πατάτας προς κάλυψη αναγκών Μονάδος μας.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART I

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» (IFB-CO-115049-NCOP2).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» - PART IΙI FINAL

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το τρίτο και τελευταίο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2). (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2» PART IΙ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το δεύτερο μέρος από τα σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4880/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/6743/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4881/15-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/7085/16-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό (Request for Quotations/RFQ) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System Refresh» (RFQ-CO-115300-CSSR), εκ μέρους του Βελγίου. (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» PART II - 2ο ΜΕΡΟΣ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα λοιπά σχετικά με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD). (19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)» - ΜΕΡΟΣ 1ο

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4879/13-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12820/11-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD).... (19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway» (SERIAL 2AF11182-0)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4878/13-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway» (SERIAL 2AF11182-0), εκ μέρους της Νορβηγίας.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 132/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 132/20 διαγωνισμό.... (19/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 133/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 133/20 διαγωνισμό.... (19/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 228/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 228/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)», CPV:33661200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωντριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (45.315,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 229/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 229/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV:33632000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδωνεπτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύολεπτών(17.788,92€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 227/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 227/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικήςαρθρίτιδας)», CPV: 33632300-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώχιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ καιδεκατεσσάρων λεπτών (18.781,14€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/11/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται..... (18/11/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ++++ Σ.Δ. για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Η-Υ και προμήθεια ανταλλακτικών

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/11/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε τις Περιλήψεις Διακηρύξεων για ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 4 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (16/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2020)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12819/5-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT, με την οποία ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.... (13/11/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4694/4-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/12813/3-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα ««Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management (P3SM)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4691/4-11-2020 και NCIA/ACQ/2020/7127/3-11-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management (P3SM)».... (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 126/20)

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας. (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 125/20)

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας Δύο (2) Προσκλήσεων 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια: (13/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 222/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 222/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώλεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (13/11/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθ-μ.130-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμή-θεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυ-πλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης

Σας αποστέλλουμε τον διαγωνισμό θέματος για την ενημέρωση των μελών σας.... (13/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 131/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (13/11/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 225/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 225/2020, για την «προμήθειαιματισμού (σεντόνια)», CPV: 39512100-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδωνεξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (11.656,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 128/20 Δγσμού)

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 129/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 129/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (12/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/11/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2020/ΧΧ ΤΘΜ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 127/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 127/20 διαγωνισμό.... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 222/2020

ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 222/2020, για την «προμήθειαφαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγήςμετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώλεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 223/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 223/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (αντιμυκητιασικά τοπικήςχρήσης)», CPV: 33631100-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδωντετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράνταλεπτών (39.474,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων τους, καθώς και την αποστολή των αποδεικτικών τοιχοκόλλησης στην Διεύθυνση: «Στρατόπεδο Στγου Νικολάου Πλαστήρα, Ηρ. Πολυτεχνείου και Καραθάνου, Λάρισα, ΣΤΓ 931, υπόψη ΤΣ/4ο Γραφείο»..... (11/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 224/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 224/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (γαληνικά διαλύματα)»,CPV: 33692600-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδωνπεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών(40.525,60€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/11/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.14/2020 από 5 Νοεμβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.14/2020 από 5η τ.μ..... (09/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 8804/06-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ.5ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που απαιντούνται σε κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.... (07/11/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας αποστέλλουμε ζήτηση προσφοράς για Ετήσια Απεντόμωσης - Μυοκτονία - Φιδοαπώθησης για τις δομές του παραρτήματός μας... (05/11/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

  Αποστολή περίληψης διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού   για την ανάδειξη αναδόχου   της  προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ»   ..... (05/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 211/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 211/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19... (05/11/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 37230/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (04/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης (Ω5ΙΧ4690ΒΞ-Λ3Λ)(20PROC007582121)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (04/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ (ΩΨΩΤ4690ΒΞ-1Η0)(20PROC007580330)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (04/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως την με αριθ. Πρωτ. 8593/02-11-2020 Περίληψη της υπ΄ αριθ. 4ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή –τών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός έτους και παρακαλούμε για την ανάρτησή της, την έκδοση και αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησής της από τον Φορέα σας.... (03/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Γάζας (Ψ59Δ4690ΒΞ-ΓΛΥ)(20PROC007571617)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/11/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια απορριμματόφορου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» προϋπολογισμού μελέτης 212.492,00€ (με τον Φ.Π.Α.)... (30/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων (4 μόνιτορ καρδιολογικής)(Ψ6ΟΖ4690ΒΞ-21Θ)(20PROC007569734)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/11/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (30/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝ.Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (6ΠΞΓ4690ΒΞ-ΠΚΗ)(20PROC007555432)

Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των μελών σας..... (30/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας, την ΔΔΑΔ Γ 1122111/14-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ΄- Τεχνικών Προδιαγραφών και ΄Ερευνας Αγοράς της Δ/νσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).... (30/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 178/2020 (ΕΣΗΔΗΣ: 101627)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνειτη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , μεαριθμό διακήρυξης 178/2020, (ΕΣΗΔΗΣ: 101627) γιατην Παροχή Υπηρεσιών:α. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώςμολυσματικών (ΕΑΑΜ)β. Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ),CPV: 90524100-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα επτάχιλίαδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ(157.976,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (30/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (30/10/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΤΟΥ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020- 2021... (27/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70-2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 217/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 217/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικήςαρθρίτιδας)», CPV: 33632300-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώχιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ καιδεκατεσσάρων λεπτών (18.781,14€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 218/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 218/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (παθήσεων του νευρικούσυστήματος)», CPV: 33661000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξιχιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και τριάντα πέντελεπτών (46.303,35€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 220/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 220/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)», CPV:33661200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωντριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (45.315,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 219/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 219/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (αποφρακτικών παθήσεωντων αναπνευστικών οδών)», CPV: 33673000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκαχιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών(10.098,09€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 216/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 216/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (κατά τωνμυκοβακτηρίων)», CPV: 33651300-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήνταχιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και τεσσάρωνλεπτών (60.138,04€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 215/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 215/2020, για την «προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (για το πεπτικό σύστημακαι το μεταβολισμό)», CPV: 33610000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώχιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήνταεννέα λεπτών (48.229,79€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/10/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2819/26.10.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Παράταση καταληκτικής, για την Υπ’ Αρίθμ. 120-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 180/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 180/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 213/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 213/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV: 33632000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (61.967,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 211/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 211/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)»....... (26/10/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα χώρων της ΣΣΑΣ για το έτος 2021

Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για Τραπεζοκομία/Μάγειρες για το έτος 2021, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη/ υπαγόμενοι φορείς σας.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 188/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 188/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124200-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.13/2020 από 23 Οκτωβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.13/2020 από 23η τ.μ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 01/2020)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη της υπηρεσίας μας προς ενημέρωση.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 214/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 214/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , σστο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Προσωπίδες ασφαλείας)», CPV: 18142000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (60.080,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 209/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 209/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ιοστατικά συστηματικής χρήσης)», CPV: 33651400-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (63.316,56€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 212 /2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 212/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 210/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 210/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Αντιθρομβωτικά)», CPV: 33621100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (33.635,18€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 208/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 208/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Λευκοπλάστης με γάζα)», CPV: 33141112-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τρίων ευρώ και πενήντα λεπτών (43.253,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Nor..... (26/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης 01/2020)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη της υπηρεσίας μας προς ενημέρωση. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.... (25/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων ». με ΑΔΑ: 94Κ74690ΒΞ-9ΘΑ... (25/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4411/20-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7178/19-10-2020  έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 6η Νοεμβρίου 2020.... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 193/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 193/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συλλογικόςρουχισμός)», CPV: 18222000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 197/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 197/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)», CPV: 33158100-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςπενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (59.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 191/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 191/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες)»,CPV: 33141310-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 190/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 190/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές καιόργανα έγχυσης)», CPV: 33194100-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράνταχιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems» (SERIAL 2015/0CM03072 - 02,03 & 05

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4440/21-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/6716/21-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems», (SERIAL 2015/0CM03072 - 02,03 & 05 (IFB-CO-15577-SSSB)... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 194/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 194/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Κλινικάπροϊόντα)», CPV: 33698000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 196/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 196/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εκτυπωτικέςπλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνταιστις εκτυπώσεις)», CPV: 22500000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήνταχιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠ..... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 189/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 189/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευέςαγγειογραφίας)», CPV: 33111720-4, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (25/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 195/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 195/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψηαναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης καιεξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντιαεργασίας)», CPV: 18141000-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 207/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, μεαριθμό διακήρυξης 207/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιοαποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊουCOVID-19 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστώνιατρικής χρήσης)», CPV: 33197000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μίαχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (21.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/10/2020)

περισσότερα »

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και οθονών

  Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό  διαγωνισμό  Συμφωνίας – Πλαίσιο για «Επιτραπέζιους Υπολογιστές (επιδόσεων τυπικών και απαιτήσεων) καθώς και για Επίπεδες Οθόνες τεχνολογίας LED» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένως  την με αριθ. Πρωτ.8169/20-10-2020  Περίληψη της υπ΄ αριθ.  3ης/2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  ανάδειξης προμηθευτή –τών   για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι (06) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός έτους και παρακαλούμε για την ανάρτησή της,  την  έκδοση και  αποστολή αποδεικτικού  τοιχοκόλλησής της  από τον Φορέα σας...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ενδιαφέρον συνεργασίας από κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας

Αποστέλλουμε συνημμένα αρχεία, σχετικά με ως άνω αναφερόμενο θέμα, προς ενημέρωσή σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4311/15-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7151/12-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 20η Οκτωβρίου 2020...... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2021...... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.39/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.39/20 – για την "Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.38/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.38/20 – για την "Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (23/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/10/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/10/2020)

περισσότερα »

10η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4404/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7148/16-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 10η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.... (21/10/2020)

περισσότερα »

Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware, Ref: NCIA/ ACQ/2020/7171

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7171/19-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 31/20/ΓΕΝ για την προμήθεια 3 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/10/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System, FC(PROC)(2020)0114

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ’ αριθ. Πρωτ. FC(PROC)(2020)0114/19-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System», FC(PROC)(2020)0114.... (21/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 187/2020 (αρχικός 146/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 187/2020 (αρχικός 146/2020), για την «Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας», CPV: 50730000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (10.788,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠA... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 69/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 69/2020.... (21/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξη 46/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 46/2020.... (21/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 72/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ης Υ.Πε.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 183/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 183/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)», CPV:18424300-0, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 182/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 182/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (χάρτινα είδη μιας χρήσης)», CPV:33772000-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρωνχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 185/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 185/2020, για την «προμήθειαορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικήςυποβοήθησης)», CPV: 33183000-6, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίαχιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα δύολεπτών (61.181,32€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 186/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 186/2020, για την «προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές καιόργανα χειρουργείου)», CPV: 33162000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντεχιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ καισαράντα οκτώ λεπτών (25541,48€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 184/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 184/2020, για την «προμήθειαυγειονομικού υλικού (προϊόντα υγιεινής από χαρτί)»,CPV: 33771000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδωντετρακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εννενήντα λεπτών(17.417,90€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (19/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4308/15-10-2020, NCIA/ACQ/2020/7131/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7149/12-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η και 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.... (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 181/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 181/2020, για την «ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων», CPV: 42416100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.516,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (19/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση έρευνας αγοράς για την προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (17/10/2020)

περισσότερα »

Β8 Δ/ΝΣΗ Έγγραφό μας με ΑΠ 49786/16.10.2020 - «Σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σερβία. Λεπτομερής κατάλογος των υπό εξέλιξη και προγραμματισμένων έργων»

Αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (17/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 119/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 119/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (16/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.33/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ. 33/20 για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (16/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 176/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 176/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους (Φάρμακα παθήσεωνδέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV:33630000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά χιλιάδωνευρώ (47.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (14/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ 08/2020

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (14/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 177/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 177/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά», CPV:33661100-2, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδωνπεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (63.572,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (14/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4222/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7113/7-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS.... (14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4122/12-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7121/5-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 9η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.... (14/10/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΒΥΣ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (14/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4116/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7114/2-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», RFQ-CO-115278- NATINAMDS.... (13/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4144/7-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7119/2-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT.... (13/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359)

Γνωστοποίηση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 38434520-7, Αναλυτές Αίματος ) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {Α. Βιοχημικού αναλυτή επειγόντων περιστατικών. Β. Φορητός αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) , CRP, Μικροαλβουμίνης, Κρεατινίνης ούρων (ACR) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων».. με ΑΔΑ: ΩΗΣΥ4690ΒΞ-ΞΒ3... (13/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ. ΦΙΛΜ (Ψ55Η4690ΒΞ-8ΥΕ)(20PROC007448222) Σ.Δ. Αντιδραστ. Αιματολογ.Τεστ (6ΜΣΓ4690ΒΞ-6ΟΓ)(20PROC007451696)... (13/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 118/2020

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα την υπ' αρίθμ 118/20 πρόσκληση, η οποία αφορά στην προμήθεια δέκα (10) καινούργιων ειδικοποιημένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (βασικής υγειονομικής υποστήριξης).... (13/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 4117/6-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7125/6-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 3η και 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», IFB-CO- 115125-e-FIT....   (13/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», (IFB-CO-115125-e-FIT)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7138/7-10-2020 και NCIA/ACQ/2020/7139/7-10-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η και 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support», IFB-CO- 115125-e-FIT.... (12/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 56-2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway» (SERIAL 5AF11153-0)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. 4135/7-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway», (SERIAL 5AF11153-0), εκ μέρους της Νορβηγίας.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development, IFIB-ACT-SACT-20-23

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 6-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Contractor Support for Innovation Branch Application Development», IFIB-ACT-SACT-20-23..... (12/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), IFIB CMRE-20-010

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 2-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation», (CMRE), IFIB CMRE-20-010.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement» (SERIAL2020/2HQ09804-00)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. 4128/7-10-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement», (SERIAL2020/2HQ09804-00), εκ μέρους της Ολλανδίας.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 5-10-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support», (TACTICS) II, IFIB-ACT-SACT-21-02.... (12/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 117/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 117/20 διαγωνισμό... (08/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού Δ. 35/20 (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR), προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (08/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2020, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 61 ΗΜΕΡΩΝ... (08/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη για τον διαγωνισμό..... (08/10/2020)

περισσότερα »

Τρίτη (3η) παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας επιχείρησης

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση αναφορικά με την υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης.... (07/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. πρόμηθειας Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση μαστογράφου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συ- νοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (07/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 30/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Διαβιβάζεται συνημμένα η περίληψη Διακήρυξης θέματος, και παρακαλούμε για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη σας.... (06/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας , Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5 Οκτωβρίου 2020

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No.12/2020 από 5η τ.μ.. (06/10/2020)

περισσότερα »

NOI to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services, IFIB-ACT-JFTC 20-101

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 29-9-2020 συνημμένο έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent (ΝΟΙ) to issue an IFIB for Information Knowledge Management Functional Administration Deliverable Services», IFIB-ACT-JFTC 20-101.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σφολιατοειδών, Aρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών Φρουράς Λάρισας)..... (05/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε

Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας ΔΕΘ-Helexpo A.E. προκήρυξε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης με τίτλο «International Architectural Design Competition for the Thessaloniki ConfEx Park”.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 116/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 116/20 διαγωνισμό... (05/10/2020)

περισσότερα »

RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι»

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) προβαίνει στην διενέργεια RFI (Request for Information) με τίτλο: «Εμποτισμένοι Ξύλινοι Στύλοι».... (05/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση 32.20 - 20PROC007414969

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο τηνΠρομήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων), εκτιμώμενουπροϋπολογιζόμενου κόστους 241.935,48 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ...... (05/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 67/2020

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα, σχετικά με δημοσίευση περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 67/2020.... (05/10/2020)

περισσότερα »

Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7112/30-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2020/7112.... (02/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (02/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 115/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε, για δημοσίευση, τον 115/20 διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. (01/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου» στο πλαίσιο της Πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας" με Κωδικό ΟΠΣ 5031767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020"... (01/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε ΕΚ' ΝΕΟΥ, για δημοσίευση, τον 113/20 διαγωνισμό... (30/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.34/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.34/20 – για την Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS - προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (30/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 113/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 113/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Αρχιλοχίας (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 210 348 3161 - 6987 653 792]..... (30/09/2020)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ’ αρίθμ.173/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 173/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας σαράντα έξη χιλιάδων (46.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους πενήνταεπτά χιλιάδων σαράντα ευρώ...... (29/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT )

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3904/27-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7099/21-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Global Mobile,Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχα..... (29/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 174/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 174/2020, για την«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα γιαλειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)», CPV:33612000-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague» (RFQ-CO-115268-AFAP)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3903/27-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/6989/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την  πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης..... (29/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου κρατικών προμηθειών στη Ρωσική Ομοσπονδία

Επισυνάπτοντι όλες οι πληροφορίες..... (29/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 112/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 112/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (29/09/2020)

περισσότερα »

Αποστολή περίληψης διακήρυξης του « ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2020».

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ταυτάριθμη περίληψη της  ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης.                 Παρακαλούμε να την  τοιχοκολλήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων σας, και να μας αποστείλετε το σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στο αριθμ. ΦΑΞ .2522350191        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ                               ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. συσκευές ορών + μετάγγισης (ΩΧΨΔ4690ΒΞ-3ΔΞ)(20PROC007379932)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3880/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7090/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020.    ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115115-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7024/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 Functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-115115-ETEE.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνί..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού IFB-CO-115113-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7023/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-1151..... (28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Προσκλησης Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμών IFB-CO-115112-ETEE

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7022/21-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)», IFB-CO-115112-ETEE. Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών..... (28/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠ 108-20

Σας Αποστέλλουμε Συνημμένα, για την Ενημέρωση των Μελών σας Παράταση Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών για την Υπ’ αρίθμ. 108-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην Διαχείριση τ..... (28/09/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (επανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. κουστουμιών νοσηλευτικής (Ω3ΔΔ4690ΒΞ-ΗΩΙ)(20PROC007370709)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας αποστέλλουμε , συνημμένα, 2 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 111/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 110/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 109/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 106/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υγρό Οξυγόνο (ΨΕ2Ψ4690ΒΞ-79Η)(20PROC007350659)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 105/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (23/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3740/17-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7049/10-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 7η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γ..... (23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες (Ψ95Λ4690ΒΞ-Ν4Ξ)(20PROC007340654)

Συνημμένα αρχεία: Σ.Δ.  προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες (Ψ95Λ4690ΒΞ-Ν4Ξ)(20PROC007340654)  ..... (23/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤOY ΕΡΓΟΥ: «Υπηρεσίες στήριξης ωφελούμενων Δομής» της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικοτητας ΕΚΤ»

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται... (23/09/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης, επισυνάπτεται  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για τους διαγωνισμούς ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στις πόλεις της Ξάνθης, της Δράμας, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα,  σε σχέση με την διευκρίνιση που περιλαμβάνεται στην σελίδα 44 της διακήρυξης, επισημαίνεται ότι η πίεση των 19 bar είναι η ελάχιστη τιμή που απαιτείται. Επομένως, το κριτήριο του άρθρου 22.Δ.Β.3. καλύπτεται και σε περίπτωση κατασκευής χαλύβδινου δικτύου.... (21/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 27/20/ΓΕΝ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Π. Πλοίων)

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά που αφορούν σε διαγωνισμό για την προμήθεια θέματος..... (18/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 104/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (18/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Επαναληπτικός Διαγωνισμός προμήθεια οχημάτων Α.μεΑ.

Σχετικά με τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2020..... (17/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 167/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 167/2020, για την «προμήθειαεξοπλισμού για το τμήμα αιμοδοσίας (τέσσεριςπολυθρόνες αιμοληψίας σταθερές)», CPV: 33192300-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ(7.936,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (17/09/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (17/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Περίληψη Διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού   για την προμήθεια με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε». Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες   ..... (16/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 29/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 29/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών», προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων Υπσγός (Ο) Γιαννακός Σπυρίδων Υπ. Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας Τμ. Προκήρυξης Τηλ. 210-8705013-15-10..... (16/09/2020)

περισσότερα »

«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτ

Σας αποστέλλεται η εν θέματι Απόφαση αναφορικά με την υπ' αριθμ. 04/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο και παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας στο πλαίσιο κοινοποίησης. (16/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 19/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Διαβιβάζεται συνημμένα η περίληψη Διακήρυξης..... (16/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 155/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 155/2020, για την «Προμήθειαφαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)», CPV:24322510-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ(10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (16/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ»

Γνωστοποίηση διενέργειας Δύο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: (15/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 99/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (15/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 100/20 Δγσμού

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (15/09/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (15/09/2020)

περισσότερα »

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

ας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3635//11-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7033/7-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI. (15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia », (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3638//13-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7036/10-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia», RFQ-CO-115283-NATINAMDS. (15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO-115278-NATINAMDS)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3637//13-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7037/10-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», RFQ-CO-115278-NATINAMDS.... (15/09/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σας αποστέλλουμε τις Περιλήψεις Διακηρύξεων για ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ... (15/09/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (14.9.2020)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας, Αρ. Τεύχους No.11/2020 από 14η τ.μ.. (15/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 159/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 159/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)», CPV: 33612000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Normal 0 false false false EL ..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 98/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 97/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις-Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.06/20) 111 ΠΜ (Πολεμική Αεροπορία) για την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών .

Επισυνάπτεαται η εκδήλωση ενδιαφέροντος..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services’, IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7016/9-9-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services», IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016.... (14/09/2020)

περισσότερα »

ΝΕΑ - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 166 /2020

Επισυνάπτεται η διακύρυξη..... (14/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 156/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 156/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)», CPV: 33141119-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (14/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 166/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 166/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τε..... (14/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 155/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 155/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)», CPV: 24322510-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.08/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.07/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (14/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2388/9.9.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο. (09/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας (Ηλ. Δ. ΔΑΔ) 3-2020 Καύσιμα _signed (ΨΗ774690ΒΞ-29Ω)(20PROC007282969)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΩΝΦΞ4690ΒΞ-ΧΙ9)

Επισυνάπονται όλες οι πληροφορίες..... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2020 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνημμένα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες..... (09/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 165/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 165/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης για κάλυψη αναγκών, αντιμετώπισησ της πανδημίας του COVID-19», CPV: 18143000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Normal 0 ..... (09/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση Καταληκτικής Προθεσμίας Παραλαβής Προσφορών στο Διαγωνισμό Υπ’ Αρίθμ. 88-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/09/2020)

περισσότερα »

Αποστολή ΠΕΔ για τον Υπ’ Αρίθμ. 87-20

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Υπ’ Αρίθμ. 87-20 διαγωνισμού αας αποστέλλω τις ΠΕΔ-Α-00667. Ευχαριστώ ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ) Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε..... (08/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών 95 ΑΔΤΕ

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:   «Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ»               Συναφώς, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 03/2020 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε         Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν..... (07/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 161/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 161/2020, για την «Σύναψη ετήσιαςσύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικήςισχύος 320 KVA», CPV: 50800000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδωνδιαακοσίων ευρώ (6.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (07/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 163/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 163/2020 (αρχικός133/2020), για την «Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικήςμονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης», CPV:39717200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδωνεννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (70.928,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (07/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 164/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 164/2020, για την«Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμωναρνητικής πίεσης», CPV: 42511110-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριώνχιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (13.392,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (07/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί  ..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 21-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt», EFB-ICB-01-2020.   Σημειώνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας      Δ/νση Βιομηχ..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6982/25-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-FGFS.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επε..... (07/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6988/13-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)», IFB-CO-15575-BMD.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 22α Σεπτεμβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανά..... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΘ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  Γ΄ ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ), ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "Π. ΑΡΕΩΣ", ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΣΤ 903, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310893402, EMAIL: gss_dydm@army.gr        ..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research , Ref: FC(PROC)(2020)0089

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. FC/PROC/2020/0089/31-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research», Ref: FC(PROC)(2020)0089.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας     ..... (07/09/2020)

περισσότερα »

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/7002/24-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.   Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 14η Σεπτεμβρίου 2020.           Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βιο..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-SACT-20-47, για την ανάδειξη "Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert "

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το από 21-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την αναγγελία της πρόθεσης πρόσκλησης συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Contractor Support for Strategic Foresight Branch, China Subject Matter Expert», ACO-SACT-20-47. Σημειώνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2020.     Όλγα Νικολοπούλου Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Βι..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση φυτικού γιαουρτιού (vegan) από εταιρεία των ΗΑΕ.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (07/09/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο του διαγωνισμού..... (07/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 94/20 Διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (04/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής: ΑΠ 92-20

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (04/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος)

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (04/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2020

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (04/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Επισυνάπτεται η δημοσίευση..... (03/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2020

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (03/09/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (01.09.2020)

Σημειώνεται ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71850. (03/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,   Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11.08.2020 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς».   Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.802.000,00 € συμπεριλαμβανομένο..... (02/09/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών δύο (2) οχημάτων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 93/20 Διαγωνισμού

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ: 89/20 Διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε, για δημοσίευση τον παρακάτω διαγωνισμό ΑΔ 89/20 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευσή τους. Με εκτίμηση ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 2103483161..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ         Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή  σας,  την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/145/14893/19-8-2020 ανακοίνωση  του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.       Η Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) καλείται να ενημερώσει  σχετικά τα Επιμελητήρια –μέλη της.       Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων   Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων ..... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των διαγωνισμών..... (31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο για τη διακήρυξη..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.32/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.32/20 – για την "Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα Αγοραστού Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προκήρυξης Τηλ:2108705015..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ Φίλτρα Μ.Τ.Ν (69954690ΒΞ-ΙΔΓ)(20PROC007222657)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης

Σας επισυνάπτουμε σχετική Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών θέματος προς ενημέρωση σας. (31/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Αξιότιμοι κκ, Σας διαβιβάζεται αρχείο θέματος και παρακαλούμε για την προώθησή του στα επιμελητήρια μέλη σας. Με εκτίμηση, -- Lieutenant Commander (S.C.) K .Lionas HN Commanding Officer Procurement Department Hellenic Navy Supply Center (HNSC) (Department Code: KF 1310) 12462 Skaramagkas, Athens, Greece Tel: (0030) 210 5531588 Fax: (0030) 210 5531443 email: kf_1310@navy.mil.gr  ..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Αποστολή Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 87-20

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, την παρακάτω Πρόσκληση Συμμετοχής: [Α.Δ. : 87/20] Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΜΧ) Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε - 2103483015 ..... (31/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 52/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/08/2020)

περισσότερα »

Επαναληπτική Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ”, προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω link σχετικά με Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ. https://thessaloniki.gr/leof_amea/..... (26/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. είδη ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (6Ι3Φ4690ΒΞ-6ΒΗ)(20PROC007220915)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακηρύξεων των Υπ΄ Αριθμ: 85/20 και 86/20 Δγσμων)

Σας αποστέλλουμε, για δημοσίευση τους παρακάτω διαγωνισμούς: ΑΔ 85/20 και 86/20..... (26/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 83/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 83/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους. Με εκτίμηση, Αρχιλοχίας (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος [ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα - 2103483161 - 6987653792] ..... (25/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για μεταφ. Βιολογικού υλικού)(Ψ66Θ4690ΒΞ-ΕΚΠ)(20PROC007216218)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/08/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Αυγούστου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/2274/25.8.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.       Με εκτίμηση,     Από το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας..... (25/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (για την προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (για την προμήθεια δικύαλου νυχτοσκοπίου)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (24/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 149/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό ΣυνοπτικόΔιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 149/2020 (ΑρχικόςΑΔ_84/20, Α’ ΕΠΑΝ 117/20), για την «Προμήθειαεξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενουχειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριοακτινολογικού)», CPV: 33111000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέαχιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (24/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης των Αρίθμ: 51/20 και 84/20 Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (22/08/2020)

περισσότερα »

Προοπτικές ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία

Αποστέλλουμε συνημμένως έγγραφο σχετικά με ως άνω αναφερόμενο θέμα.... (22/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ.30/20 της ΥΠ/ΠΑ_ Ορθή επανάληψη

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.30/20 – για την "Προμήθεια Υγειονομικών Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ" προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων Υπσγός (Ο) Σπυρίδων Γιαννακός Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προκήρυξης Τηλ:2108705013..... (21/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.31/20 – με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τη «Μεταφορά των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως» προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προκήρυξης Τηλ:2108705015 ..... (21/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τις προκηρύξεις..... (21/08/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Νο1_Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Implement Increment 2 of the NATO Common Operational Picture (NCOP)», IFB-CO-115049-NCOP

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄ αριθ. πρωτ. FC/PROC/2020/6898/18-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implement Increment 2 of the NATO Common Operational Picture (NCOP)», IFB-CO-115049-NCOP.... (21/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ASECNA

Παρακαλούμε όπως ανοίξετε συνημμένο έγγραφό μας με ΑΠ.Φ.2790/ΑΣ 407/18.8.2020, για το θέμα του τίτλου..... (20/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση 15/2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ για την προμήθεια επτά (7) οχημάτων 4Χ4 τ. pick up εκτιμώμενης αξίας 225.806,42€ μη συμπ. ΦΠΑ

Διαβιβάζονται συνημμένα τα σχετικά που αφορούν σε διαγωνισμό για την προμήθεια θέματος και παρακαλούμε για την προώθηση στα κατά τόπους επιμελητήρια προς ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους...... (20/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 151/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 151/2020, για την «Προμήθειακαθετήρων», CPV: 33141200-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (20/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 150/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 150/2020, για την «Προμήθειαιατρικών συσκευών καθώς και φαρμακευτικώνπροϊόντων ατομικής περιποίησης», CPV: 33000000-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (20/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 154/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 154/2020, για την «Προμήθειαυγειονομικού υλικού», CPV: 33164000-7, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέαχιλιάδων ευρώ (69.000,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (20/08/2020)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια φιαλών υγραερίου του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση ΑΚΥΡΩΣΗΣ διενέργειας Σ.Δ. για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 153/2020, για την «Προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων.», CPV: 33184500-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE ..... (19/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 152/2020, για την «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης», CPV: 33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (33.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   Normal 0 false false false EL X-NO..... (19/08/2020)

περισσότερα »

Δημόσια ανακοίνωση πώλησης κρατικών μετοχών στην εταιρεία διανομής ενέργειας Τιφλίδας ‘’JSC TELASI’’και σε ξενοδοχείο ‘’Borjomi Likani’’

Σας γνωρίζουμε, μετά από σχετική πληροφόρησηαπό την Ελληνική Πρεσβεία στη Τιφλίδα, ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν δύο δημόσιες δημοπρασίες από το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Γεωργίας ‘’PartnershipFund’’ Επισυνάπτονται περισσότερες πληροφορίες..... (18/08/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 3010 -2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (17/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση έρευνας αγοράς για την Συντήρηση του Ψυκτικού Συγκροτήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Δ.Υ.Πε Μακεδονίας και 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ».

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (1-2020) προμήθεια μηχανημάτων ΜΤΝ_signed

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (17/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 146/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 146/2020, για την «Ετήσιασυντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτώναντλίας θερμότητας», CPV: 50730000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδωνεπτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (10.788,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (14/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (17/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (17/08/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (14.8.2020)

αποστέλλουμε δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους No. 9/2020 από 14 Αυγούστου 2020.... (17/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 128/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 128/2020, για την «Προμήθειαανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευήςΣτεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Τμήματος τουνοσοκομείου», CPV: 50422000-9, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτάχιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ(17.484,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (14/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Μεταφορά Μολυσματικών

Συνημμένα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (14/08/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων/α΄ υλών από ιορδανική επιχείρηση

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (14/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς"

Σας γνωρίζουμε ότι στις 11.08.2020 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς». (13/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Αποστέλλουμε συνημμένo έγγραφo, αναφορικά με εν θέματι ζήτημα, προς ενημέρωσή σας..... (11/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 125/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 125/2020, για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης εγχυτών των Τμημάτων Αγγειογράφου και Στεφανιογράφου», CPV: 50422000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και ογβδόντα λεπτών (4.860,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (11/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομονίας Υποβολής Προσφορών Δ.23/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 23/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια (Purchase)Δώδεκα (12) τεμαχίων υλικού Propeller Blade Α/Φ CL-215» (4 σετ των 3 τεμαχίων), προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.... (11/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΠΡΟΟΊΜΙΟ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 7-2020 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ      ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ...... (11/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/08/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 82/20 Δγσμού)

Σας αποστέλλoυμε , για δημοσίευση, τον 82/20 παρακάτω διαγωνισμό: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας, για την επιπλέον δημοσίευση τους.... (11/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Σε συνέχεια μηνύματός μας από 04 Αυγούστου 2020,σας διαβιβάζεται συμπληρωματικά αρχείο και παρακαλείσθε όπως το κοινοποιήσετε στα Επιμελητήρια Μέλη σας.... (11/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 2 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (11/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (07/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (07/08/2020)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ταξί

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των προκηρύξεων  ..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143/2020

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), »

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης  ..... (05/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 145/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 143/2020, για την «Προμήθεια για14 ηλεκτροκαρδιογράφους», CPV: 33123220-6,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ καισαράντα (17.186,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (04/08/2020)

περισσότερα »

Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (04/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης..... (04/08/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44189:NATO-wide Talent Acquisition Suite ,(TAS), Ref: FC(PROC)(2020)0075

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-ACO-SH-20-12, for Provision of Office Supplies ACO Wid

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-70 (On Site Engineering Support for NEC CCIS upgrade System Support Center Kolsaas, Norway)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 144/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 144/2020, για την «Προμήθειασυσκευών απολύμανσησ χώρων», CPV: 24455000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενόςευρώ (24.331,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JFTC-20-76 (Travel Management and Online Booking Tool Services, Bydgoszcz, Poland)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (37/2020)

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (31/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Υπ΄ Αριθμ: 81/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το αρχείο για τον διαγωνισμό..... (31/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 141/2020 (ΕΣΗΔΗΣ: 95689)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 141/2020,(ΕΣΗΔΗΣ: 95689) για την « Προμήθεια απινιδωτών(Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33172200-8, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδωνοκτακοσίων δεκαέξι ευρώ (84.816,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 142/2020 (αρχικός 111/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 142/2020 (αρχικός 111/2020), γιατην «Προμήθεια εμβολίων», CPV: 33651600-4,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ ́ Αρίθμ. 80/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό  ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 70/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 70/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικά αέρια», CPV: 24111500-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριιών χιλιάδωνοκτακοσίων είκοσι ευρώ (3.820,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 79/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες γαι τον διαγωνσιμό...... (28/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ.78-20

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α-ρίθμ.78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ-μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι-στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σεΓεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτηςκαι Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων ΠροσφυγικώνΡοών]..... (28/07/2020)

περισσότερα »

ΑΔ Φ.604/06/287011/Σ.1509/23 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων μετά εξωλέμβιων μηχανών για το Πολεμικό Ναυτικό

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίε για την πρόσκληση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις -Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, για την«Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας(Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝστο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020,(ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματοςυπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικούυλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια γιαδιαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύοχιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (62.210,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 74/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημακαι γεννητικές ορμόνες», CPV: 33641000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριώνχιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23.300,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων)

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί  ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύοχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 138/2020, για την «Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριομοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης τηςπανδημίας του COVID-19», CPV: 31720000-9,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ(74.090,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα», CPV:33622000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων δέκαευρώ (63.010,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια γιαδιάφορα φάρμακα», CPV: 33690000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 17.1/20

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ- μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι- στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών]

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (36.950,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (60.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες», CPV: 33693100-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακoσίων εβδομήντα ευρώ (38.370,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια γιααντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδώννόσων/λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (60.900,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθειαφαρμακευτικού υλικού για τοξίνες», CPV: 33693100-5,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα οκτώ χιλιάδων τριακoσίων εβδομήντα ευρώ(38.370,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια γιαφάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»,CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδωνεννιακοσίων πενήντα ευρώ (36.950,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύοχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια γιαδιάφορα φάρμακα», CPV: 33690000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα», CPV:33622000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων δέκαευρώ (63.010,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 138/2020, για την «Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριομοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης τηςπανδημίας του COVID-19», CPV: 31720000-9,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ(74.090,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια γιαδιαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύοχιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (62.210,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημακαι γεννητικές ορμόνες», CPV: 33641000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριώνχιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23.300,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων)

Διαβιβάζονται συνημμένα τα σχετικά που αφορούν σε διαγωνισμό για την προμήθεια θέματος και παρακαλούμε για την προώθηση στα κατά τόπους επιμελητήρια προς ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους.... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 136/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 136/2020, για την «Προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (υλικάακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124210-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντεχιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, για την«Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας(Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝστο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020,(ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματοςυπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικούυλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/07/2020)

περισσότερα »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗYΠ` ΑΡΙΘΜ. 6/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ- μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι- στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών]

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 17.1/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 133/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 133/2020, για την «Προμήθειακεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικήςπίεσης», CPV: 39717200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδωνεννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (70.928,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 132/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 132/2020, για την «Προμήθειααερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικήςπίεσης», CPV: 42511110-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών χιλιάδωντριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (13.392,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (16/07/2020)

περισσότερα »

∆ιαγωνισμοί – Συμβάσεις (∆ημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την Ανακαίνιση των μαγειρείων της Λέσχης Αξιωματικών Σερρών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

  Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 21/20 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  ..... (15/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 135/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 135/2020 (Αρχικός 13/2020), για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύναψη ετήσιας σύμβασης αμοιβής υπηρεσιών υπαλλήλων εστίασης και πλυντηρίων», CPV: 98300000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ (32.308,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των διαγωνισμών..... (15/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 26/2020

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς

Επισυνάπτεται το έγγραφο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 69-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (Εγκατάσταση Αυτομάτων Πωλητών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση - Έγγραφό μας με ΑΠ 326909.07.2020 - «Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δυϊλιστηρίου της Ζάρκα (στάδιο προεπιλογής) μέχρι 13.07.2020» - Ορθή Επανάληψη

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία  ..... (13/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 131/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 131/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για τηναναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. Αναλωσ. υλικών ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό ΑΝΤΛΙΕΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ/23/20

Επισυνάπτονται όλς οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Αντιδραστήρια Εξετάσεων Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας(ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ)(20PROC006970921)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 21570/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργειαΣυνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την Προμήθεια 530 ΤΕΜ.αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών, για τις εγκαταστάσεις των οργανικώνμονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από τηνπανδημία COVID-19, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (38.000,00) ΕΥΡΩ.(CPV :39514400-2..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης για αναζήτηση προμηθευτών σωλήνων και δεξαμενών από πολυεστέρα

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΛΑΡΚ ΓΙΑ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 130/2020 (Αρχικός ΑΔ 25_2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνειτη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για τηνπρομήθεια «Ιατρικές προμήθειες», CPV: 33192000-2,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώκαι ενενήντα λεπτών (19.448,90€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

Πρόταση προμήθειας προστατευτικών χειρουργικών μασκών από γεωργιανή εταιρεία

Σε συνέχεια ενημέρωσής από την εδώ Πρεσβεία της Γεωργίας, σας γνωρίζουμε ότι ηγεωργιανή εταιρεία LLC New Technology Impex, που παρασκευάζει χειρουργικές μάσκες μεειδικό προστατευτικό στρώμα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των μασκών.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την γεωργιανή εταιρείαγια περισσότερες πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 122/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 122/2020, για την «Προμήθειαυγειονομικου υλικου για κάλυψη αναναγκών ΣΝ στοπλαίσιο αντιετώπισης της πανδημίας του COVID-19"προσωπίδας ασθενούς υψηλής ροής οξυγόνου (C-PAP)"», CPV: 33157110-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωνευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 126/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 126/2020, για την «Προμήθειασυστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικώνπαραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυσηαρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίαςτου COVID-19», CPV: 33123210-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήνταχιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ(70.575,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 127/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 127/2020, για την «Προμήθειαακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19», CPV:33111600-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδωντετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 123/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 123/2020, για την «Προμήθειασυστήματος ενδοσκοπικού βρογχοσκοπίου στοπλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»,CPV: 33168000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδωνοκτακοσίων ευρώ (55.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ ΝΟ 15/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (02/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 41/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό  ..... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 02/2020

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣΒΕΝΖIΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»..... (30/06/2020)

περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ, ΓΡΑΦΙΤΗ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2020»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (30/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 11/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον Διαγωνισμό..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Αποστολή Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Αποστολή Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης συνοπτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια αδειώνλογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια(12μηνη) ανανέωση των υφιστάμενων αδειών).(CPV 48710000-8).Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (24/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020

Επισυνάπτεται το κείμενο της περίληψης για τον διαγωνισμό..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Συστημικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Συστημικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 05/2020

Επισυνάπτεται το αρχείο της προκήρυξης..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Ανανεωμένος ενημερωτικός οδηγός για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο, σχετικά με ως άνω αναφερόμενο θέμα. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (23/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται τα κείμενα των διαγωνισμών  ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)

Επισυνάπτεται το κείμενο του διαγωνισμού  ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της περίληψης αναφορικά με τη ΔιακήρυξηΣυνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενηαποκλειστικά βάσει της τιμής, για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του ΚρατικούΑερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ) για το χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως 31-12-2020 .Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 89/2020

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτεται το κείμενο του διαγωνισμού..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 58/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 56/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών {Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης}

Επισυνάπτονται όλες οι πληρφορίες..... (18/06/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ) για το διάστημα από 01-07-2020 έως 31-12-2020 ... (16/06/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ - Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (16/06/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ετήσια συντήρηση καθώς και για τον μηνιαίο έλεγχο της γεννήτριας του Παραρτημάτος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 108/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (υλικά ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 107/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 107/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χειρουργικά μοσχεύματα)», CPV: 33184100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 106/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 106/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (εργαλεία χειρουργείου)», CPV: 33162200-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 105/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 105/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (ιατρικές συσκευές)», CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 104/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 104/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χάρτινες σακούλες & περιτυλίγματα αποστείρωσης)», CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (15/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ (ως Επαναπροκήρυξη του Δ.07/20)

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (11/06/2020)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρακαλούμε να ανοίξετε τα συνημμένα αρχεία.... (10/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».β)« Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 112/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 112/2020, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   800x600 Normal 0 false false false ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 113/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 113/2020, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων για ένα εξάμηνο», CPV: 85145000-7 «Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   800x600 Normal 0 fals..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/06/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουνίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/1514/3.6.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.   Με εκτίμηση,   Από το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας..... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 98/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 98/2020, για την «Ετησία σύμβασηγια τη Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων»,CPV: 90524000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδωνεκατόν τριάντα έξι ευρώ (14.136,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΆΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙKΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΆΤΩΝ ΑΥΤΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΊΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΆΣ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 5/2020

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 5/20201. Αναθέτουσα αρχή:ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ2. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του Ν.4412/16.3. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Προμήθεια «Νωπών κρεάτων -πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίουτων Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών,δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μηδυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπω..... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 103/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 103/2020, για την «Προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (καθετήρεςπαροχέτευσης)», CPV: 33141641-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - ∆ιακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 101/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 101/2020, για την «Προμήθειαυλικών αιμοδοσίας(Συσκευές αιματολογικώναναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύοχιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες γαι τη διακήρυξη..... (03/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.17/20

Επισυνάπτονται όλς οι πληροφορίες..... (01/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (01/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη της υπαρ Νο 10/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καυσίμων

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (26/05/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΞ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (26/05/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης των Υπ΄ Αριθμ: 46/20 και 47/20 Δγσμών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2020-2022

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) για το έτος 2020- (CPV 71317200-5)...... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση ΑΠ 23202/21.05.2020 - «Στοιχεία επικοινωνίας και δείγμα υπογραφής αρμοδίου στελέχους της Κρατικής Υπηρεσίας Αντι-μονοπωλειακού Ελέγχου και Ελέγχου Καταναλωτικών Αγορών του Υπουργείου Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν - Υπόδειγμα Πιστοποιητικών

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε, τον αρμόδιο κρατικό οργανισμό, τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο να εκδίδει Πιστοποιητικά Καταγωγής για εμπορεύματα που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, από τις 13 Μαΐου 2020 καθώς και δείγμα των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών (επισυνάπτεται)... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προτίθεται να επικαιροποιήσει τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4.... (21/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση Έγγραφό μας με ΑΠ 22933/20.05.2020 - Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Αποστέλλουμε, συνημμένα, ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωη των μελών σας... (21/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση Έγγραφό μας με ΑΠ 22933/20.05.2020 - Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έχει ενισχύσει έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των ελληνικών μελετητικών, τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών για δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού.... (21/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το υπ΄αρ. πρωτ. 2549/15-5-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , σχετικά με «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ανωτέρω Αρχής , για ενημέρωσή σας..... (21/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 3 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (21/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 42/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για τον έλεγχο, συντήρηση ή αναγόμωση των πυροσβεστήρων του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων γραφείου του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015». (βλ. email μας από 16/4).... (05/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για καθαρισμό - συγκομιδή και απομάκρυνση χόρτων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/04/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την ομάδα 4 "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ" της προμήθειας υποέργο 2 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ"

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο..... (21/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»... (21/04/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός για κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης και καθαρισμού υδάτων υδροφόρου ορίζοντα στο Ισραήλ

Αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, συνημμένα έγγραφα, για το ως άνω αναφερόμενο θέμα.... (07/04/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Καθαριότητας

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (02/04/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/03/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση διαγωνισμού

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας.... (17/03/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2020

Επισυνάπτεται η προκύρηξη..... (12/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».... (10/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δη-μόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Ειδών Κυλικείου»...... (09/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».... (09/03/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων των Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα(Τυχερού), Σαμοθράκης και την παραχώρηση εκμετάλλευσης του Οπωροπωλείου του ΣΠΑ.... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/02/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-07

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 19/2020 επαναληπτικός του 4/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 19/2020 επαναληπτικός του 4/2020, για την «Προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος», CPV: 33110000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (35.340,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (25/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρεις για την προκήρυξη..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικήςημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σαςπαρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνσιμό...... (21/02/2020)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (05/01/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 15/2020 ΑΔΑ: ΩΖΕΧ6-07Τ ΑΔΑΜ: 20PROC006307568

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στηΔιακήρυξη Διαπραγμάτευσης γιατην Παροχή Υπηρεσιών Σίτισηςστο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 18/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 18/2020, γιατην «Ιατρικά αναλώσιμα», CPV: 33140000-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ευρώ (61.700,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 15/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 15/2020, γιατην «Υλικά αγγειογραφίας», CPV: 33111710-1,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ(74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 16/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 16/2020, για την «Οφθαλμολογικός εξοπλισμός», CPV: 33122000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά εκατοστά (57.873,37€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 17/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 17/2020, για την «Εγχειρητική τεχνική», CPV: 33160000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (74.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/02/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/339/11.2.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://agora.mfa.gr).... (11/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 2/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών (ΨΓΙΛ4690ΒΞ-ΜΩ0)(20PROC006265791)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 13/2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου... (11/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 04/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη διακήρυξης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022... (30/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της  μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 1/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπ'αριθμ.:11/2020

Περισσόετερες πληροφορίες για τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.11/2020 επισυνάπτονται..... (29/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/19 – με αντικείμενο την την Ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων  του 251 ΓΝΑ»..... (29/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 12/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 12/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Συνημμένα πρωτοκόλλου 3559/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 08_2020 29 ΙΑΝ - 01 ΦΕΒ 2020

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 08/2020 ΑΔΑ: ΨΗΜ36-ΥΚΔ ΑΔΑΜ: 20PROC006196436..... (27/01/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθεια Άρτου (Προκήρυξη)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/01/2020)

περισσότερα »

ΛΣ/98 ΑΔΤΕ – Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 4/2020 ΑΔΑ: ΨΒΡΩ6-ΙΤΘ ΑΔΑΜ: 20PROC006191560

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ..... (27/01/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/01/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Νο 1 Έρευνας Αγοράς για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (Guard Services NATO Satellite Ground Station IFIB-CO-15561-GSK

Διαβιβάζεται, συνημμένως, ανωτέρω (β) σχετικό, οποίο αποτελεί Τροποποίηση Νο1 τηςαναγγελίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επικειμένη διαγωνιστική διαδικασία παροχήςυπηρεσιών φύλαξης σε NATO Satellite Ground Station (SGS) Kester, (Βέλγιο)...... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η διακήρυξη..... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού επισυνάπτονται...... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 9/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 9/2020, για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού», CPV: 39313000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 8/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 8/2020, για την «Προμήθεια τριών (3) συσκευών ζύγισης - ανακίνησης ασκών αίματος», CPV: 38436000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (13.392,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνημμένα πρωτοκόλλου 1362/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT) (CPV 48190000-6)...... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Προμήθεια τροφιμων των κλιμακων του γκτεδ και λοιπων ειδων συσσιτιου για καλυψη αναγκων των μοναδων της χχιv τθτ Προκήρυξη υπ’ αριθ. 1/2020.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35/19

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. Δ.35/19 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ» με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νεου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 01/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης..... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 6/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 6/2020, για την «Προμήθεια απινιδωτή για το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ (7.316,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 1/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 1/20Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ. 7/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 7/2020, για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού διαχωριστή παραγώγων αίματος», CPV: 38434540-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (34.720€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλοι οι διαγωνισμοί...... (17/01/2020)

περισσότερα »

Ανάρτηση Διαγωνισμού 11642/09-01-20, Σίτιση ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ

Συνημμένα θα βρείτε σχετικό έντυπο που αφορά  Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Σίτισης, για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα- Καβάλα...... (14/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 3/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2020, για την «Προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο», CPV: 33910000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (20.460,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (10/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 5/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 5/2020, για την «Προμήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής», CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (10/01/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.2/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 2/2020, για την «Προμήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού Εργατηρίου», CPV: 33190000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδες διακόσια οκτώ ευρώ (5.208,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίαςυποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να τηντοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 29/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. Εργαστηρίου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμούκαι σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 30/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)(ΨΥΥΤ4690ΒΞ-4ΤΜ)(20PROC006141519)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 1/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 1/2020, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή Μαγνητικού Τομογράφου», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ανάλυση δειγμάτων νερού σε όλα τα κτήρια του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισύναπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ.«Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών, προσκαλεί φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, να συμμετάσχουν στον 4ο ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» με θέμα:... (08/01/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (07/01/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, μεσφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, αναφορικά μετην «Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών και των παρελκόμενων αυτών,συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών πουπιθανόν να προκύψουν από την επισκευή τους, σε εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων τηςΥΠΑ»...... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 46/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 01_2020 / 01-04 ΙΑΝ 2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου..... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 157/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 157/2019, για την «Προμήθεια χειρουργικής τράπεζας βαριατρικής», CPV: 33192230-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (74.028€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών καιπρομήθειες ειδών αναφορικά με την πυροπροστασία και εν γένει ασφάλεια τωνεργαζομένων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ»...... (30/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 32/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 32/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (27/12/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ. 01/2020 Διακήρυξης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 158/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 158/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.... (24/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (6Χ4Ρ4690ΒΞ-ΛΛΔ)(19PROC006091920)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου... (24/12/2019)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-NAGSF- 19-21)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/12/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτούδιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικώνανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίαςκαθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων...... (23/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 45/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 25/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/12/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδιαφέρον ιαπωνικής εταιρίας TEN DAI να εισάγει ελληνικές παντόφλες για το σπίτι

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, σας ενημερώνει ότι η ιαπωνική εταιρία TEN DAI https://www.ten-dai.co.jp/ ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικές παντόφλες για το σπίτι, α) για τον Χειμώνα και β) για το Καλοκαίρι, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν στην Ελλάδα, π.χ. παντόφλα σε στυλ τσαρούχι.... (23/12/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. «95»/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 500,00 τμ ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β ́» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ...... (19/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 42/19 Ανοικτού Δγσμού)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων (Ο/Α) κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ (362.903,00 €) χωρίς ΦΠΑ.... (19/12/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ΄Αρίθμ 7/2019 του 10 ΣΠ (Κουφώματα Αλουμινίου ΣΟΑ Νο4)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (19/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 33/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (18/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (18/12/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 39/2019 ΑΔΑ: 7N1Ρ6-ΥΜΔ ΑΔΑΜ: 19PROC005997016

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.... (11/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 37/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 37/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (18/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 141/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 141/2019 για την «Προμήθεια δυο (2) κερατοδιαθλασίμετρων για το Οφθαλμολογικό Τμήμα», CPV33122000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων και εκατόν εξήντα δυο ευρώ (20.162,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (18/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 156/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 156/2019 για την «Προμήθεια ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για το Ρευματολογικό Τμήμα», CPV:33124120-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα έξι χιλιάδων και πενήντα οκτώ ευρώ (16.058,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/12/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για τις Μονάδες ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (18/12/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ..... (13/12/2019)

περισσότερα »

Λ.Δ. Κονγκό_Πρόσκληση ενδιαφέροντος διαγωνισμού εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Τραπεζοκομίας-Μαγείρων ΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ.5/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής. (10/12/2019)

περισσότερα »

ΔΕΔΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ"

Σας αποστέλλουμε τις Προκηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών για τα έργα "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" &  «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...... (10/12/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας γιατην εκτέλεση του προγράμματος κολύμβησης και νέων δρομολογίων του σχολικού έτους 2019-2020»,συνολικού προϋπολογισμού 28.531,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)...... (09/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. για Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (7Χ8Ν4690ΒΞ-4Η2) (19PROC005988067)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας Χώρων ΣΣΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου...... (09/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.35/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό διαγωνσιμό..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.29/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 155/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 155/2019 για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 153/2019 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (71.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 154/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 154/2019 για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί », CPV:33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (71.055,29€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»... (28/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 150/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 150/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων», CPV:55300000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 152/2019 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ», CPV:33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 12/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 37/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 37/2019

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 13/2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (28/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες Φύλαξης (6ΔΕ94690ΒΞ-ΙΟΡ)(19PROC005905296)

Επισυνάπτοναι όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Χημείο Στρατού (ΧΗΣ)

Συνημμένη θα βρείτε επιστολή του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΣ που αφορά τις δυνατότητες του Χημείου Στρατού...... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας (ΨΙΥ54690ΒΞ-Σ9Λ)( 19PROC005900936)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια : «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό..... (25/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 35_2019 29 ΝΟΕ - 03 ΔΕΚ 19 (AΔΑ)

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.... (25/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 32/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 31/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών

Επισυνάπονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού - «οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσ. Χειρουργείου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 34/2019 / 25-30 ΝΟΕ 2019

όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (21/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 151/2019

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 151/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πινακίδων πληροφόρησης...... (20/11/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση ενός ΑμεΑ του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ταξί

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Απολυμαντικά (ΩΩΟΠ4690ΒΞ-ΤΦΠ)(19PROC005847270)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ Νο 37/2019

Σας στέλνουμε την περίληψη της αριθμ. 37/2019 διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ.)..... (14/11/2019)

περισσότερ