ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 1/2020 ΑΟΡΤΗΡΩΝ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (07/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (07/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (07/08/2020)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ταξί

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των προκηρύξεων  ..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143/2020

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (05/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/08/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), »

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης  ..... (05/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 145/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 143/2020, για την «Προμήθεια για14 ηλεκτροκαρδιογράφους», CPV: 33123220-6,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδεκαεπτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ καισαράντα (17.186,40€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (04/08/2020)

περισσότερα »

Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (04/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS», IFB-CO-14873-INTELFS2

Επισυνάπτεται το αρχείο της πρόσκλησης..... (04/08/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44189:NATO-wide Talent Acquisition Suite ,(TAS), Ref: FC(PROC)(2020)0075

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-ACO-SH-20-12, for Provision of Office Supplies ACO Wid

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JWC-20-70 (On Site Engineering Support for NEC CCIS upgrade System Support Center Kolsaas, Norway)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 144/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 144/2020, για την «Προμήθειασυσκευών απολύμανσησ χώρων», CPV: 24455000-8,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενόςευρώ (24.331,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (03/08/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACT-JFTC-20-76 (Travel Management and Online Booking Tool Services, Bydgoszcz, Poland)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (37/2020)

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (03/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (31/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Υπ΄ Αριθμ: 81/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το αρχείο για τον διαγωνισμό..... (31/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 141/2020 (ΕΣΗΔΗΣ: 95689)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 141/2020,(ΕΣΗΔΗΣ: 95689) για την « Προμήθεια απινιδωτών(Αγορές υγειονομικού υλικού στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33172200-8, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδωνοκτακοσίων δεκαέξι ευρώ (84.816,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 142/2020 (αρχικός 111/2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 142/2020 (αρχικός 111/2020), γιατην «Προμήθεια εμβολίων», CPV: 33651600-4,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςείκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ ́ Αρίθμ. 80/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό  ..... (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 70/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 70/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικά αέρια», CPV: 24111500-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριιών χιλιάδωνοκτακοσίων είκοσι ευρώ (3.820,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Υπ΄ Αριθμ: 79/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες γαι τον διαγωνσιμό...... (28/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ.78-20

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α-ρίθμ.78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ-μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι-στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σεΓεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτηςκαι Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων ΠροσφυγικώνΡοών]..... (28/07/2020)

περισσότερα »

ΑΔ Φ.604/06/287011/Σ.1509/23 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων μετά εξωλέμβιων μηχανών για το Πολεμικό Ναυτικό

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίε για την πρόσκληση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις -Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, για την«Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας(Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝστο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020,(ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματοςυπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικούυλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια γιαδιαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύοχιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (62.210,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 74/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημακαι γεννητικές ορμόνες», CPV: 33641000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριώνχιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23.300,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων)

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί  ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύοχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 138/2020, για την «Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριομοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης τηςπανδημίας του COVID-19», CPV: 31720000-9,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ(74.090,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα», CPV:33622000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων δέκαευρώ (63.010,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια γιαδιάφορα φάρμακα», CPV: 33690000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 17.1/20

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ- μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι- στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών]

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης..... (27/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (27/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (36.950,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια για ιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (60.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες», CPV: 33693100-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακoσίων εβδομήντα ευρώ (38.370,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (27/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 72/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 72/2020, για την «Προμήθεια γιααντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδώννόσων/λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (60.900,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 137/2020, για την «Προμήθειαφαρμακευτικού υλικού για τοξίνες», CPV: 33693100-5,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςτριάντα οκτώ χιλιάδων τριακoσίων εβδομήντα ευρώ(38.370,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 75/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 75/2020, για την «Προμήθεια γιαφάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»,CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδωνεννιακοσίων πενήντα ευρώ (36.950,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 71/2020, για την «Προμήθεια γιαιατρικός ρουχισμός», CPV: 33199000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα δύοχιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (42.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 76/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 76/2020, για την «Προμήθεια γιαδιάφορα φάρμακα», CPV: 33690000-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριώνχιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 73/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 73/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα», CPV:33622000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων δέκαευρώ (63.010,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 138/2020, για την «Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριομοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης τηςπανδημίας του COVID-19», CPV: 31720000-9,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ(74.090,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 77/2020, για την «Προμήθεια γιαδιαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύοχιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (62.210,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 74/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 74/2020, για την «Προμήθειαφαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημακαι γεννητικές ορμόνες», CPV: 33641000-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριώνχιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23.300,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (23/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ για την προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων)

Διαβιβάζονται συνημμένα τα σχετικά που αφορούν σε διαγωνισμό για την προμήθεια θέματος και παρακαλούμε για την προώθηση στα κατά τόπους επιμελητήρια προς ευρεία κοινοποίηση στα μέλη τους.... (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 136/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 136/2020, για την «Προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (υλικάακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124210-0, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντεχιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020, για την«Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας(Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝστο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV: 33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 134/2020 (ΕΣΗΔΗΣ:95288)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ΑνοικτούΔιαγωνισμού , με αριθμό διακήρυξης 134/2020,(ΕΣΗΔΗΣ:95288) για την «Προμήθεια μηχανήματοςυπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικούυλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)», CPV:33158300-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδωνδιακoσίων ευρώ (99.200,00€), συμπεριλαμβανομένωντων προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (22/07/2020)

περισσότερα »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗYΠ` ΑΡΙΘΜ. 6/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 77/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (21/07/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων [Η Υπ’ Α- ρίθμ. 78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προ- μήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτι- στών - ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών]

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία..... (21/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 17.1/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (20/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 72/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 133/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 133/2020, για την «Προμήθειακεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικήςπίεσης», CPV: 39717200-3, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδωνεννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (70.928,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 132/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 132/2020, για την «Προμήθειααερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικήςπίεσης», CPV: 42511110-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών χιλιάδωντριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (13.392,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/07/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (16/07/2020)

περισσότερα »

∆ιαγωνισμοί – Συμβάσεις (∆ημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την Ανακαίνιση των μαγειρείων της Λέσχης Αξιωματικών Σερρών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Απόφαση παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

  Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 21/20 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  ..... (15/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 135/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 135/2020 (Αρχικός 13/2020), για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύναψη ετήσιας σύμβασης αμοιβής υπηρεσιών υπαλλήλων εστίασης και πλυντηρίων», CPV: 98300000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ ευρώ (32.308,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/07/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται τα αρχεία των διαγωνισμών..... (15/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 26/2020

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού..... (15/07/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς

Επισυνάπτεται το έγγραφο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 69-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (Εγκατάσταση Αυτομάτων Πωλητών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση - Έγγραφό μας με ΑΠ 326909.07.2020 - «Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δυϊλιστηρίου της Ζάρκα (στάδιο προεπιλογής) μέχρι 13.07.2020» - Ορθή Επανάληψη

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΕΒΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισυνάπτονται όλα τα αρχεία  ..... (13/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 131/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 131/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για τηναναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναλ. Σ.Δ. Αναλωσ. υλικών ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό ΑΝΤΛΙΕΣ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Δ/23/20

Επισυνάπτονται όλς οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια και Εγκατάσταση Radar Επιτήρησης X-BAND, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 483.870,97 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. για Αντιδραστήρια Εξετάσεων Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας(ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ)(20PROC006970921)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (13/07/2020)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 21570/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργειαΣυνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την Προμήθεια 530 ΤΕΜ.αυτόματων μηχανημάτων χειροπετσετών, για τις εγκαταστάσεις των οργανικώνμονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από τηνπανδημία COVID-19, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (38.000,00) ΕΥΡΩ.(CPV :39514400-2..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης για αναζήτηση προμηθευτών σωλήνων και δεξαμενών από πολυεστέρα

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΛΑΡΚ ΓΙΑ ΝΚ/ΔΝΟ/ΝΑΤΟ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 130/2020 (Αρχικός ΑΔ 25_2020)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνειτη διενέργεια Επαναληπτικού ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για τηνπρομήθεια «Ιατρικές προμήθειες», CPV: 33192000-2,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώκαι ενενήντα λεπτών (19.448,90€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

Πρόταση προμήθειας προστατευτικών χειρουργικών μασκών από γεωργιανή εταιρεία

Σε συνέχεια ενημέρωσής από την εδώ Πρεσβεία της Γεωργίας, σας γνωρίζουμε ότι ηγεωργιανή εταιρεία LLC New Technology Impex, που παρασκευάζει χειρουργικές μάσκες μεειδικό προστατευτικό στρώμα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες.Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των μασκών.Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την γεωργιανή εταιρείαγια περισσότερες πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 122/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 122/2020, για την «Προμήθειαυγειονομικου υλικου για κάλυψη αναναγκών ΣΝ στοπλαίσιο αντιετώπισης της πανδημίας του COVID-19"προσωπίδας ασθενούς υψηλής ροής οξυγόνου (C-PAP)"», CPV: 33157110-9, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδωνευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 126/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 126/2020, για την «Προμήθειασυστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικώνπαραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυσηαρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίαςτου COVID-19», CPV: 33123210-3, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήνταχιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ(70.575,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντοςΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 127/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 127/2020, για την «Προμήθειαακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιοαντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19», CPV:33111600-7, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδωντετρακοσίων σαράντα ευρώ (69.440,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 123/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 123/2020, για την «Προμήθειασυστήματος ενδοσκοπικού βρογχοσκοπίου στοπλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»,CPV: 33168000-5, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδωνοκτακοσίων ευρώ (55.800,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (06/07/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ ΝΟ 15/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (06/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (02/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 41/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό  ..... (02/07/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 02/2020

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣΒΕΝΖIΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»..... (30/06/2020)

περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ, ΓΡΑΦΙΤΗ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2020»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (30/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 11/20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον Διαγωνισμό..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 63/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Αποστολή Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 62/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Αποστολή Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 69-20

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 64/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (29/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση..... (25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης συνοπτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια αδειώνλογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια(12μηνη) ανανέωση των υφιστάμενων αδειών).(CPV 48710000-8).Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (24/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 31/2020

Επισυνάπτεται το κείμενο της περίληψης για τον διαγωνισμό..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) για την Προμήθεια διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Συστημικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Συστημικού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.... (24/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 05/2020

Επισυνάπτεται το αρχείο της προκήρυξης..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Συμβάσεις

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/06/2020)

περισσότερα »

Ανανεωμένος ενημερωτικός οδηγός για α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο, σχετικά με ως άνω αναφερόμενο θέμα. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.... (23/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επισυνάπτονται τα κείμενα των διαγωνισμών  ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.08/20)

Επισυνάπτεται το κείμενο του διαγωνισμού  ..... (23/06/2020)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Σας διαβιβάζουμε ορθή επανάληψη της περίληψης αναφορικά με τη ΔιακήρυξηΣυνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενηαποκλειστικά βάσει της τιμής, για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του ΚρατικούΑερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ) για το χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως 31-12-2020 .Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 61/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 59/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 89/2020

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτεται το κείμενο του διαγωνισμού..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 58/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της Διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 56/20 Δγσμού)

Επισυνάπτεται το κείμενο της διακήρυξης..... (22/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών {Καθετήρων διαφόρων + συσκευές παροχέτευσης}

Επισυνάπτονται όλες οι πληρφορίες..... (18/06/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (17/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ) για το διάστημα από 01-07-2020 έως 31-12-2020 ... (16/06/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ - Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (16/06/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ετήσια συντήρηση καθώς και για τον μηνιαίο έλεγχο της γεννήτριας του Παραρτημάτος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 108/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (υλικά ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 107/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 107/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χειρουργικά μοσχεύματα)», CPV: 33184100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 106/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 106/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (εργαλεία χειρουργείου)», CPV: 33162200-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 105/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 105/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (ιατρικές συσκευές)», CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 104/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 104/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χάρτινες σακούλες & περιτυλίγματα αποστείρωσης)», CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (15/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ (ως Επαναπροκήρυξη του Δ.07/20)

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (11/06/2020)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρακαλούμε να ανοίξετε τα συνημμένα αρχεία.... (10/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».β)« Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια«Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των α) ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά β) του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 112/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 112/2020, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο», CPV: 85145000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   800x600 Normal 0 false false false ..... (05/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 113/2020

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 113/2020, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων για ένα εξάμηνο», CPV: 85145000-7 «Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   800x600 Normal 0 fals..... (05/06/2020)

περισσότερα »

Εκ νέου ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/06/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουνίου 2020

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/1514/3.6.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.   Με εκτίμηση,   Από το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας..... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 98/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 98/2020, για την «Ετησία σύμβασηγια τη Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων»,CPV: 90524000-6, συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδωνεκατόν τριάντα έξι ευρώ (14.136,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΆΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙKΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΆΤΩΝ ΑΥΤΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΊΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΆΣ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 5/2020

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 5/20201. Αναθέτουσα αρχή:ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ2. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του Ν.4412/16.3. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Προμήθεια «Νωπών κρεάτων -πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίουτων Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών,δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μηδυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπω..... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 103/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 103/2020, για την «Προμήθειαλοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (καθετήρεςπαροχέτευσης)», CPV: 33141641-5, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - ∆ιακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 101/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, μεαριθμό διακήρυξης 101/2020, για την «Προμήθειαυλικών αιμοδοσίας(Συσκευές αιματολογικώναναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικήςεκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύοχιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (03/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες γαι τη διακήρυξη..... (03/06/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.17/20

Επισυνάπτονται όλς οι πληροφορίες..... (01/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (01/06/2020)

περισσότερα »

Περίληψη της υπαρ Νο 10/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καυσίμων

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (26/05/2020)

περισσότερα »

ΥΠΕΞ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (26/05/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης των Υπ΄ Αριθμ: 46/20 και 47/20 Δγσμών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2020-2022

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) για το έτος 2020- (CPV 71317200-5)...... (22/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση ΑΠ 23202/21.05.2020 - «Στοιχεία επικοινωνίας και δείγμα υπογραφής αρμοδίου στελέχους της Κρατικής Υπηρεσίας Αντι-μονοπωλειακού Ελέγχου και Ελέγχου Καταναλωτικών Αγορών του Υπουργείου Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν - Υπόδειγμα Πιστοποιητικών

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε, τον αρμόδιο κρατικό οργανισμό, τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο να εκδίδει Πιστοποιητικά Καταγωγής για εμπορεύματα που εξάγονται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, από τις 13 Μαΐου 2020 καθώς και δείγμα των προαναφερθέντων Πιστοποιητικών (επισυνάπτεται)... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (22/05/2020)

περισσότερα »

Διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών Φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προτίθεται να επικαιροποιήσει τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4.... (21/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση Έγγραφό μας με ΑΠ 22933/20.05.2020 - Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Αποστέλλουμε, συνημμένα, ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωη των μελών σας... (21/05/2020)

περισσότερα »

B8 Διεύθυνση Έγγραφό μας με ΑΠ 22933/20.05.2020 - Ενημερωτικός οδηγός για (α) διαγωνισμούς δημοσίων έργων σε τομείς ενέργειας, υποδομών και βιομηχανίας και (β) σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έχει ενισχύσει έτι περαιτέρω το ενδιαφέρον των ελληνικών μελετητικών, τεχνικών – κατασκευαστικών εταιρειών για δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού.... (21/05/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το υπ΄αρ. πρωτ. 2549/15-5-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , σχετικά με «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ανωτέρω Αρχής , για ενημέρωσή σας..... (21/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, 3 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών.... (21/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαΐου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, NOI-RFP-ACT-SACT-20-38, for Educational and Training Staff-Training Coordinator

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 40/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 42/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 41/20 Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για τον έλεγχο, συντήρηση ή αναγόμωση των πυροσβεστήρων του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων γραφείου του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015». (βλ. email μας από 16/4).... (05/05/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για καθαρισμό - συγκομιδή και απομάκρυνση χόρτων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/04/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την ομάδα 4 "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ" της προμήθειας υποέργο 2 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ"

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο..... (21/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ επαναπροκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»... (21/04/2020)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός για κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης και καθαρισμού υδάτων υδροφόρου ορίζοντα στο Ισραήλ

Αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, συνημμένα έγγραφα, για το ως άνω αναφερόμενο θέμα.... (07/04/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Καθαριότητας

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (02/04/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/03/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση διαγωνισμού

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας.... (17/03/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2020

Επισυνάπτεται η προκύρηξη..... (12/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».... (10/03/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δη-μόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Ειδών Κυλικείου»...... (09/03/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015»

Το Υπουργείο Εξωτερικών – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προκηρύσσει το έργο «Τυποποίηση διαδικασιών των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων - ISO 9001:2015».... (09/03/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων των Φρουρών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Προβατώνα(Τυχερού), Σαμοθράκης και την παραχώρηση εκμετάλλευσης του Οπωροπωλείου του ΣΠΑ.... (27/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/02/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-07

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 19/2020 επαναληπτικός του 4/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 19/2020 επαναληπτικός του 4/2020, για την «Προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος», CPV: 33110000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (35.340,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (25/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρεις για την προκήρυξη..... (21/02/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικήςημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σαςπαρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (21/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 06/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνσιμό...... (21/02/2020)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (05/01/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 15/2020 ΑΔΑ: ΩΖΕΧ6-07Τ ΑΔΑΜ: 20PROC006307568

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στηΔιακήρυξη Διαπραγμάτευσης γιατην Παροχή Υπηρεσιών Σίτισηςστο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ..... (20/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 18/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 18/2020, γιατην «Ιατρικά αναλώσιμα», CPV: 33140000-3,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ευρώ (61.700,00€),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 15/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια ΣυνοπτικούΔιαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 15/2020, γιατην «Υλικά αγγειογραφίας», CPV: 33111710-1,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςεβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ(74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων τωνπροβλεπόμενων κρατήσεων και τουαναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 16/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 16/2020, για την «Οφθαλμολογικός εξοπλισμός», CPV: 33122000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά εκατοστά (57.873,37€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 17/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 17/2020, για την «Εγχειρητική τεχνική», CPV: 33160000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ (74.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (19/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/02/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. ΑΠ:Φ.ΟΕΥ1900/339/11.2.2020 έγγραφό μας με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (http://agora.mfa.gr).... (11/02/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SEEBRIG

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Επιθεμάτων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 2/20 της ΥΠ/ΠΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Ορθοπεδικών υλικών (ΨΓΙΛ4690ΒΞ-ΜΩ0)(20PROC006265791)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/02/2020)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 13/2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου... (11/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 04/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/02/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη διακήρυξης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022... (30/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της  μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 1/20 – με αντικείμενο την «Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υπ'αριθμ.:11/2020

Περισσόετερες πληροφορίες για τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ.11/2020 επισυνάπτονται..... (29/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού(μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 35/19 – με αντικείμενο την την Ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων  του 251 ΓΝΑ»..... (29/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 12/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό,με αριθμό διακήρυξης 12/2020, για την ΑνάδειξηΜειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή ΥπηρεσιώνΚαθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων(Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ καισυνολικής προϋπολογισθείσας αξίαςσυμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενωνκρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψουςεβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ(..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΡΑΦΗ Συνημμένα πρωτοκόλλου 3559/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (29/01/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 08_2020 29 ΙΑΝ - 01 ΦΕΒ 2020

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 08/2020 ΑΔΑ: ΨΗΜ36-ΥΚΔ ΑΔΑΜ: 20PROC006196436..... (27/01/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθεια Άρτου (Προκήρυξη)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/01/2020)

περισσότερα »

ΛΣ/98 ΑΔΤΕ – Διακήρυξη Προμήθειας Πετρελαίου Υπ΄ Αριθ. 4/2020 ΑΔΑ: ΨΒΡΩ6-ΙΤΘ ΑΔΑΜ: 20PROC006191560

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ..... (27/01/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιανουαρίου 2020

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/01/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Νο 1 Έρευνας Αγοράς για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (Guard Services NATO Satellite Ground Station IFIB-CO-15561-GSK

Διαβιβάζεται, συνημμένως, ανωτέρω (β) σχετικό, οποίο αποτελεί Τροποποίηση Νο1 τηςαναγγελίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επικειμένη διαγωνιστική διαδικασία παροχήςυπηρεσιών φύλαξης σε NATO Satellite Ground Station (SGS) Kester, (Βέλγιο)...... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η διακήρυξη..... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού επισυνάπτονται...... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 9/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 9/2020, για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού», CPV: 39313000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 8/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 8/2020, για την «Προμήθεια τριών (3) συσκευών ζύγισης - ανακίνησης ασκών αίματος», CPV: 38436000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (13.392,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνημμένα πρωτοκόλλου 1362/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT) (CPV 48190000-6)...... (17/01/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Προμήθεια τροφιμων των κλιμακων του γκτεδ και λοιπων ειδων συσσιτιου για καλυψη αναγκων των μοναδων της χχιv τθτ Προκήρυξη υπ’ αριθ. 1/2020.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35/19

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. Δ.35/19 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ» με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης εκ νεου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.33/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (17/01/2020)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 01/20 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης..... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 6/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 6/2020, για την «Προμήθεια απινιδωτή για το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ (7.316,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 1/20 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 1/20Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (17/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ. 7/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 7/2020, για την «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού διαχωριστή παραγώγων αίματος», CPV: 38434540-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (34.720€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλοι οι διαγωνισμοί...... (17/01/2020)

περισσότερα »

Ανάρτηση Διαγωνισμού 11642/09-01-20, Σίτιση ΔΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ

Συνημμένα θα βρείτε σχετικό έντυπο που αφορά  Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Σίτισης, για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα- Καβάλα...... (14/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 3/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2020, για την «Προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο», CPV: 33910000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (20.460,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (10/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 5/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 5/2020, για την «Προμήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής», CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (10/01/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.2/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 2/2020, για την «Προμήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού Εργατηρίου», CPV: 33190000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδες διακόσια οκτώ ευρώ (5.208,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίαςυποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να τηντοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 29/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολ. Εργαστηρίου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμούκαι σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 30/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)(ΨΥΥΤ4690ΒΞ-4ΤΜ)(20PROC006141519)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 1/2020

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 1/2020, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή Μαγνητικού Τομογράφου», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (09/01/2020)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ανάλυση δειγμάτων νερού σε όλα τα κτήρια του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισύναπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/01/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ.«Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών, προσκαλεί φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, να συμμετάσχουν στον 4ο ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» με θέμα:... (08/01/2020)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (07/01/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, μεσφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, αναφορικά μετην «Παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών και των παρελκόμενων αυτών,συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών πουπιθανόν να προκύψουν από την επισκευή τους, σε εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων τηςΥΠΑ»...... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 46/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».... (31/12/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 01_2020 / 01-04 ΙΑΝ 2020

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου..... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 157/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 157/2019, για την «Προμήθεια χειρουργικής τράπεζας βαριατρικής», CPV: 33192230-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (74.028€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (30/12/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών καιπρομήθειες ειδών αναφορικά με την πυροπροστασία και εν γένει ασφάλεια τωνεργαζομένων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ»...... (30/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 32/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 32/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (27/12/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ. 01/2020 Διακήρυξης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (27/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 158/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 158/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.... (24/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (6Χ4Ρ4690ΒΞ-ΛΛΔ)(19PROC006091920)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου... (24/12/2019)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία (ACO-NAGSF- 19-21)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/12/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτούδιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικώνανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίαςκαθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηριών αερολιμένων...... (23/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 45/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 25/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (23/12/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδιαφέρον ιαπωνικής εταιρίας TEN DAI να εισάγει ελληνικές παντόφλες για το σπίτι

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκυο, σας ενημερώνει ότι η ιαπωνική εταιρία TEN DAI https://www.ten-dai.co.jp/ ενδιαφέρεται να εισάγει ελληνικές παντόφλες για το σπίτι, α) για τον Χειμώνα και β) για το Καλοκαίρι, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν στην Ελλάδα, π.χ. παντόφλα σε στυλ τσαρούχι.... (23/12/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. «95»/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 500,00 τμ ΤΟΥ ΣΤΡ∆ΟΥ «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Β ́» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ...... (19/12/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 42/19 Ανοικτού Δγσμού)

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων (Ο/Α) κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ (362.903,00 €) χωρίς ΦΠΑ.... (19/12/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ΄Αρίθμ 7/2019 του 10 ΣΠ (Κουφώματα Αλουμινίου ΣΟΑ Νο4)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (19/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 33/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 33/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (18/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Σ.Δ.) για την προμήθεια : Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (18/12/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ. ΜΟΡΙΑΣ Υπ΄ Αριθ. 39/2019 ΑΔΑ: 7N1Ρ6-ΥΜΔ ΑΔΑΜ: 19PROC005997016

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.... (11/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 37/19 της ΥΠ/ΠΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 37/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (18/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 141/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 141/2019 για την «Προμήθεια δυο (2) κερατοδιαθλασίμετρων για το Οφθαλμολογικό Τμήμα», CPV33122000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων και εκατόν εξήντα δυο ευρώ (20.162,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (18/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 156/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 156/2019 για την «Προμήθεια ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για το Ρευματολογικό Τμήμα», CPV:33124120-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα έξι χιλιάδων και πενήντα οκτώ ευρώ (16.058,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/12/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για τις Μονάδες ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (18/12/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ..... (13/12/2019)

περισσότερα »

Λ.Δ. Κονγκό_Πρόσκληση ενδιαφέροντος διαγωνισμού εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Τραπεζοκομίας-Μαγείρων ΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ.5/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής. (10/12/2019)

περισσότερα »

ΔΕΔΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ"

Σας αποστέλλουμε τις Προκηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών για τα έργα "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" &  «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: "ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ" της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...... (10/12/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας γιατην εκτέλεση του προγράμματος κολύμβησης και νέων δρομολογίων του σχολικού έτους 2019-2020»,συνολικού προϋπολογισμού 28.531,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)...... (09/12/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. για Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (7Χ8Ν4690ΒΞ-4Η2) (19PROC005988067)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας Χώρων ΣΣΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και Υλικά του Εργολάβου...... (09/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.35/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό διαγωνσιμό..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.29/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (09/12/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/12/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 155/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 155/2019 για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 153/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 153/2019 για την προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί», CPV:33198000-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (71.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 154/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 154/2019 για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί », CPV:33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (71.055,29€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»... (28/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 150/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 150/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων», CPV:55300000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (28/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 152/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 152/2019 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ», CPV:33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 12/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 37/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (28/11/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 37/2019

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (28/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ` ΑΡΙΘΜ. 13/2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (28/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες Φύλαξης (6ΔΕ94690ΒΞ-ΙΟΡ)(19PROC005905296)

Επισυνάπτοναι όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Χημείο Στρατού (ΧΗΣ)

Συνημμένη θα βρείτε επιστολή του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΣ που αφορά τις δυνατότητες του Χημείου Στρατού...... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γάζας (ΨΙΥ54690ΒΞ-Σ9Λ)( 19PROC005900936)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια : «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό..... (25/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 35_2019 29 ΝΟΕ - 03 ΔΕΚ 19 (AΔΑ)

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.... (25/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 32/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 31/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών

Επισυνάπονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού - «οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσ. Χειρουργείου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 34/2019 / 25-30 ΝΟΕ 2019

όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΕΜ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (21/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 151/2019

  Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 151/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (21/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πινακίδων πληροφόρησης...... (20/11/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση ενός ΑμεΑ του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ταξί

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Απολυμαντικά (ΩΩΟΠ4690ΒΞ-ΤΦΠ)(19PROC005847270)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ Νο 37/2019

Σας στέλνουμε την περίληψη της αριθμ. 37/2019 διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ.)..... (14/11/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ0: 36/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σας ενημερώνουμε για την περίληψη της αριθμ. 36/2019 διακήρυξης διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιιας κατηγορίας 1./ τύπου Τ70% και 2./ τύπου Π55% για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ - (Κ.Α.Υ.Φ.) στον Κορυδαλλό..... (13/11/2019)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2019)

περισσότερα »

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Π.03.19)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2019)

περισσότερα »

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 32_2019 _ 13-18 ΝΟΕ 19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (13/11/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31_19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 31/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (13/11/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ Νο 36/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (13/11/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝ0ΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/11/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσιμα Κλιματιστικών (60ΣΓ4690ΒΞ-Ζ1Σ)(19PROC005819953)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (08/11/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 135/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 135/2019 για την «Προμήθεια Nευροχειρουργικών εργαλείων», CPV: 33162200-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (30.282,78€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (08/11/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 77/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενηδημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016)..... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 148/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 148/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33631400-6, «Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας (50.005,452€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 146/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 146/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33692000-7, «Ιατρικά διαλύματα», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων και εκατό ευρώ (10.100,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 147/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 147/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33692500-2, «Ενέσιμα διαλύματα», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας 62.485,068€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 143/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού για «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια στολών μαγείρων, τεχνικής υπηρεσίας, νοσηλευτών)»... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 145/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 145/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33631100-3 «Αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης» συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (63.221,58€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/11/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση διακηρύξεων 107/2019 - 110/2019 - 69/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (08/11/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ. 19/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 109/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 109/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος».... (08/11/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 108/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή ιατρικών συσκευών,για το χειρισμό Η/Υ με λογισμικό ελέγχου και του συστήματος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος».... (08/11/2019)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 43825/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επισκευή των αυτόματων θυρών του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων ευρώ (€13.000,00) (CPV 31681410-0)...... (06/11/2019)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 142/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 142/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ... (06/11/2019)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Νοεμβρίου 2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (04/11/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους, αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ για το έτος 2020-2021»... (31/10/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών των Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης. CPV 35121300-1... (31/10/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (31/10/2019)

περισσότερα »

98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Υπ΄ Αριθ. 31/2019 ΑΔΑ:Ω6ΛΠ6-996 - ΑΔΑΜ: 19PROC005773725

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (31/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διακήρυξης με ΑΔΑ:Ψ164465ΧΘΞ-ΚΛΝ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (31/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Επαν (τρις) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ω5Β74690ΒΞ-ΛΣ8)(19PROC005771507)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το συνοπτικό διαγωνισμό..... (31/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019/ 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 140/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 140/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (30/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.... (30/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 138/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 138/2019 (αρχικός:15/2019) για την προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (30/10/2019)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Συνημμένα πρωτοκόλλου 42613/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/10/2019)

περισσότερα »

Μαυροβούνιο Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για tender αεροδρομίου

Ανακοίνωζη υποβολής προσφορών για συμμετοχή σε tender στα αεροδρόμια του Μαυροβουνίου..... (30/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ 30_2019/ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 01-06 ΝΟΕ 19

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.... (29/10/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής με δεκαετή (10) συντήρηση Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (29/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων –Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2020»... (29/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού..... (24/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2019

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (24/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Δ.10/19) - Ορθή Επανάλυψη

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (24/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 28/19 Ανοικτός Διαγωνισμός..... (23/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 137/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης » CPV:33191100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (44,268,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (23/10/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού, υλικών κλπ, μεταξύ όλων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ και ΑΠΑ στην Ελλάδα» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€74.400,00) (CPV 63520000-0)...... (23/10/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης..... (23/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2019/98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (21/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 129/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 129/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών ««Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», CPV: 50000000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (15.37..... (18/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για μεταφορά Μολυσματικών (19PROC005721494) (ΩΛ5Λ4690ΒΞ-ΕΥΦ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το συνοπτικό διαγωνισμό..... (18/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 94/2019 για την «Προμήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων», CPV: 33192400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (18/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ,«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2019-2020»

Με την υπ’ αριθμ. 399/2019 Απόφαση του Δημ. Συβουλίου, για 16η χρονιά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2019-2020» και εντός του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις.... (18/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (18/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 117/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2019 για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών », CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ (22.419,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2019)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 40874/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου. CPV 42512500-3... (15/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’136/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 136/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού,CPV33141118-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου»... (15/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 28/19 Ανοικτού Δγσμού)

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (15/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 20-25 ΟΚΤ 19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/10/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη

Ζήτηση προσφοράς για την απεντόμωση-μυοκτονία-φιδαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας και του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας ΚΚΠΠΑΜ - Θ..... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 101/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 101/2019, για την ««Προμήθεια τροχήλατου συστήματος υπερήχων για τις ανάγκες της ΜΕΘ», CPV: 33112200-0 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ»

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστόέκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας τωνσχολικών ετών 2019-2020», για τα νέα Δρομολόγια που προέκυψαν, συνολικού προϋπολογισμού72.981,49 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών ΜεταφορώνΕπιβατών)...... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ & 4Χ4

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/10/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός - Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, Δήλωση Προθέσεως (Notice of Intent), στην αγγλική και γερμανική γλώσσα, η οποία περιήλθε στο Γραφείο μας από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Υποδομών, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Υπηρεσιών των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Deutsche Bundeswehr), αναφορικά με την πρόθεση προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανακατασκευή/επέκταση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Νατοϊκής Αεροπορικής Βάσης Geilenkirchen, στην ομώνυμη πόλη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (ΒΔ Γερμανία)... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ(Δ. 09/19)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Δ.09/19)... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 127/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 127/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 24/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.25/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ. 25/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, έτους 2020-2021».... (09/10/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιώνσυντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης (ΥΜΤ) του Κρατικού ΑερολιμέναΙωαννίνων (ΚΑΙΩΠ) και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων (ΚΑΧΝΔ) με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής και παρακαλούμε όπωςτη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (09/10/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗυπ’ αριθμ. 128/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 128/2019 (αρχικός:15/2019) για την προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι προκηρύξεις..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_123/2019

Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 123/2019 για την προμήθεια «Ιατρικοί εξοπλισμοί», CPV:33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (71.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_120/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 120/2019 για την προμήθεια «Χειρουργικά γάντια», CPV:33141420-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ένα χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακύρηξης του διαγωνισμού..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IPA SHIELD II (INTERREG IPA)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Κοινοποιηση διαγωνισμου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (09/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 112/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 112/2019 για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_122/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 122/2019 για την προμήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης», CPV:33194110-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (35.161,31€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_121/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 121/2019 για την προμήθεια «Αναλώσιμα έγχυσης», CPV:33194120-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και δύο λεπτών (53.122,02€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες της διακήρυξης..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.18/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 18/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού...... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2020 ».... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Τυροκομικών Ειδών Πολεμικης Αεροπορίας (111 Πτέρυγας Μάχης - Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου Μαγνησίας)

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 20/19/ΓΕΝ)

Διακήρυξη υπ’ αριθμό 21/19 : ΑΔ Φ. 602.2/23E/289049/Σ.2714/24 Σεπ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Προϋπολογισθέντος Κόστους Πέντε Εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) Απαλλασσομένου ΦΠΑ-ΕΦΚ, για την Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση Π.Π. στη Νήσο Κύπρο.... (02/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν (δις) ΠΜΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 21/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 20/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ. 20/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (01/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Συνοπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ( CPV 90524100-7), συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αριθμό διακήρυξης 68/2019 και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»... (30/09/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (27/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 18/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο χρονικής διάρκειας τριών ετών (2020-2023), για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π. Πλοίων και πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000,00) ευρώ, απαλλασσομένων ΦΠΑ-ΕΦΚ.... (27/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 19/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 129.032,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.... (27/09/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για προμήθεια συσσωρευτών για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ σε ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (34.230,00) ευρώ...... (27/09/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας. (CPV 30237200-1 & 48000000-8)...... (27/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.28/19

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό στο αρχείο που επισυνάπτεται..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας« ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφοίρες για τον διαγωνισμό..... (26/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεά- των και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».... (26/09/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 111/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 111/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης » CPV:33191100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (44,268,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 01-07 ΟΚΤ 19

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου... (25/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Τροφίμων (Παντοπωλείου) (6ΕΒΝ4690ΒΞ-ΝΕΑ)(19PROC005604754)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (25/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Συνημμένα πρωτοκόλλου 37251/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (25/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.26/19

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (25/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ) (ΩΘΚΣ4690ΒΞ-ΠΘΖ)(19PROC005586013)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ... (19/09/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού) - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2019

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ι) σχετικά θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας»... (19/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16.1/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (19/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εισάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020.... (19/09/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί –Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειο- δοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εμφιαλωμένων Νερών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/09/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη». (16/09/2019)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΙΣ- ΑΔ_84/2019

Επισυνάπτεται η απόφαση..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για την διακήρυξη..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2019-2022

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2019 - ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (03/09/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες..... (28/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 104/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 104/2019 για την «Προμήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (27.528,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 99/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ετήσια Σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου.», CPV:50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 102/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ)» CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 103/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 103/2019 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι εννιά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ (29.202,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 100/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)», CPV:50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (53.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 26/19 Ανοικτού Δγσμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (27/08/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού οπωροκηπευτικών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (26/08/2019)

περισσότερα »

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι- Υποβολές προσφορών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΕΥΤΥΑΝΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρίθμ. 188609/3677/22-08-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005463327) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας...... (26/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 25/19 Ανοικτού Δγσμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό,ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο (2) ψυκτώνκλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ...... (26/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειας ακτινοσκοπικού μηχανήματος(6Ζ9Υ4690ΒΞ-8Ο3)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/08/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 105/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 105/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.... (14/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ {ΑΔΑ: 7ΝΙΑ4690ΒΞ-ΓΨΗ}

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (14/08/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019 ΤΗΣ 387 ΠΑΠ (ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ) ΤΗΣ 29 ΑΥΓ 2019

Επισυνάπτεται η διακύρηξη..... (12/08/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 15 εγχειριδίων (JEPPESEN AIRWAY MANUAL) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά προσδιορισμένη οικονομικά βάσει της τιμής..... (07/08/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 59/ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... (07/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 23/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 23/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (06/08/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη για τη διακήρυξη του διαγωνισμού..... (02/08/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχν. προδιαγραφών ακτινοσκοπικού μηχανήματος 6Μ3Μ4690ΒΞ-ΙΗΦ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση..... (02/08/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρώτη φάση του έργου κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Σκοπίων - Blace

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (01/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για συνεργείο Καθαριότητας (ΩΙΡΛ4690ΒΞ-5ΕΨ)(19PROC005376052)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών (01/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΣΔ) προμήθειας ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (30/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 13/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 17/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Τριετής Ετήσια Συντήρηση Θαλάμων Επαναπίεσης Δυτών

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για : «Τρείς (3) Ετήσιες Συντηρήσεις Θαλάμου Επαναπίεσης Δυτών ΝΝΑ, ΝΝΚ, ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΝΘΗ ΕΥΡ@ΠΗ και ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤ@, μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας Οκτακοσίων Τριάντα Τριών Χιλιάδων και Διακοσίων Δέκα (833.210,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.».... (30/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνι-σμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Νωπών Αλι-ευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ..... (29/07/2019)

περισσότερα »

{ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ} για ΠΜΔ Ακτινογραφικά Φιλμ (6ΜΝΡ4690ΒΞ-0ΗΡ) ( 19PROC005355080)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (29/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δήμος Παρανεστίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου.... (25/07/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 9/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας για δσμό Δ.5_19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι:Δ. 05/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 24/19 Ανοικτού Δγσμού)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 3ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υπο-πρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π)»...... (24/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 15/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια πέντε (5) RHIB για Πολεμικά Πλοία του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ)(μετά μηχανής), τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ...... (24/07/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλοι οι διαγωνισμοί..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο του Social Forces

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση / πρόσκληση συμμετοχής..... (19/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην:« Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»...... (19/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 16/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό∆ιαγωνισμό για την Προμήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών ΗλεκτροκίνητωνΜηχανημάτων, έναντι εκτιμώμενης Αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα (88.709,60)ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (18/07/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD-DIGITAL-COMPAQ, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS UPGRADE, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης» και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (18/07/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD-DIGITAL-COMPAQ, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS UPGRADE ».... (18/07/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019 ΤΗΣ 387 ΠΑΠ (ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)

Διαγωνισμός Υπ' αριθμ. 3/2009 - Προμήθεια ενός ανυψωτικκού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) πετρελαιοκίνητο 2,5 τον. για κάλυψη αναγκών της 387 ΠΑΠ...... (15/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.76/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 76/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών.... (11/07/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 51/2019 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια « Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 51/2019 για την προμήθεια «« Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος» , CPV: 33194210-1 , συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (35.610,68€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.16/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 47/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 83/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005246826 ΑΔΑ:6ΚΤΠ6-97Δ)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Διαχείριση: α. Επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76676) β. Μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76682)». (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 68/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»,CPV:33197000-7 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 04/2019 και 05/2019

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 86/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αναλγητικά»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 86/2019 για την προμήθεια «Αναλγητικά» , CPV: 33661200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 85/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 85/2019 για την προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά» , CPV: 33691100-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 55/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 55/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος» , CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (61.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 53/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 53/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα» , CPV: 33622000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 52/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 52/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες» , CPV: 33641000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (63.145,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 54/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 54/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής» , CPV: 33692210-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (56.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (08/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης..... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 49/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 49/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - 111ΠΜ (Π.02.19) για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω Πρόσκληση (συμμετοχής σε διαγωνισμό την 16 Ιουλίου 19) που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, προς ενημέρωσή σας.... (05/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 48/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εμβολίων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια (05/07/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ.47/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων / λοιμώξεων του εντέρου»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 47/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων / λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (48.700,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 46/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 46/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων», CPV:33692400-1 ,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (51.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 14/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (05/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερ. για διαγωνισμό Δ.5_19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 05/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τεσσάρων (4) Παραρτημάτων: Χρονίων Παθήσεων Δράμας - Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής - Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό...... (03/07/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός - Διακήρυξη αριθμ 06/2009

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (03/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επιυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 84/2019 Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 84/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (27/06/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΡΓΟΣΕ-ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διακηρύσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό με λήψη γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη...... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ.44 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 44/2019 για την προμήθεια «Αποστειρωμένες Κομπρέσες»,CPV: 33141110-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης- εντομοκτονίας/μυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός έτους». (CPV 90921000-9). (26/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 16/19 Ανοικτού Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (26/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 18/19 Ανοικτού Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται τα αρχεία του διαγωνισμού..... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη υλοποίηση του δικτύου διασύνδεσης των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροναυτιλίας (CNS) για τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης (CPV 32424000-1). (25/06/2019)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΥΠ. 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διακήρυξης - Αστικά Λεωφορεία

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ανά Τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους καθώς και τη συντήρηση - επισκευή αυτών, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. (25/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ συντήρ. μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. {ΑΔΑ: ΨΒΠ74690ΒΞ-ΟΟΟ}

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ συντήρ. μηχανημάτων, συσκευών 7ΧΘ14690ΒΞ-Λ42

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 15/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (25/06/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (18/06/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (18/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Υγειονομικού ΩΖΜ24690ΒΞ-ΠΣΑ (19PROC005103376)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/06/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 82/2019 Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο», CPV: 33910000-- 2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (13/06/2019)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/19

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/19 Ανάδειξης Μειοδότη Σύμβασης για Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ (Συνολικού Προϋπολογισμού 50.000 Ευρώ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).... (13/06/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΥΡΑΝΩΝ

Παρακαλούμε να φροντίσετε να λάβουν γνώση τα ενδιαφερόμενα μέλη σας της σχετικής περίληψης της με αριθμό 45/2019 Διακήρυξης του Β΄ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας/αλεξικέραυνων» (cpv 45312311-0 εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.... (13/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 24379/ 11-6-2019 (ΑΔΑ : Ω7ΧΨΟΡ1Ο-9ΑΡ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης”, συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.... (13/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 13/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 13/19 Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση.... (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 80/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 80/2019 για την προμήθεια «Αντινεοπλασματικά Φάρμακα», CPV:33652100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (62.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 79/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 79/2019 για την προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τέσσερα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 81/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 81/2019 για την προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»,CPV: 33632100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (46.150,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 70/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (17.980,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (10/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες..... (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.16/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 16/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 15/19 Ανοικτός Διαγωνισμός (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, επισκευής και συντήρησης συσκευών, μέτρησης ζυγών και ταινιοζυγών, περιφερειακών αερολιμένων ΥΠΑ» (07/06/2019)

περισσότερα »

«Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h»

Σας διαβάζουμε συνημμένα την πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικά κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες του Δημοσίου. (06/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 74/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33111200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (06/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης εκ νεου διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού Δ.12/19 (Προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»)

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 12/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (06/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 77/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο», CPV: 33910000--2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (06/06/2019)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης..... (05/06/2019)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ)

Επισυνάπτεται το κείμενο έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης με όλη τη σχετική πληροφόρηση...... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη, στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης»...... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (INTERREG IpA Shield II)

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 38434540-3 βιοϊατρικός εξοπλισμός) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή»..... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 29/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειμένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 29/2019 για την υλοποίηση του αντικειμένου της «αποπεράτωσης της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ», CPV:45212361-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΒΡΟ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 72/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήματος αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας του νοσοκομειακού φαρμακείου»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 75/2019 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήματος αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας του νοσοκομειακού φαρμακείου», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (27.075,40€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 28/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 28/2019 για την προμήθεια «Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης», CPV:33692510-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (35.350,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Αλεύρου και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ» (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 27/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος», CPV: 33641100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (36.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.5/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (03/06/2019)

περισσότερα »

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με οθόνες, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές)

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου καιΠροστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να διενεργήσειάμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικήςγραφείου (Η/Υ (2 κατηγοριών) με οθόνες καθώς και πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές μεσαίαςδυναμικότητας) για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου..... (31/05/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή ερευνών και διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυνάπτεται η δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού..... (31/05/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας με ταξί. Επισυνάπτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες...... (29/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 12/19/ΓΕΝ)

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΣύναψηΣυμφωνίας Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια δύο (2) Φορτη-γών Ανοικτής Πλατφόρμας ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων, έναντι εκτιμώ-μενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (29/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 14/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 13/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/05/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 01/19ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΕΡΓΟΣΕ..... (24/05/2019)

περισσότερα »

95 ΑΔΤΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 03/2019

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»...... (24/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης με ΑΔΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ»...... (24/05/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Οπωροκηπευτικών)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (22/05/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της αριθμ.3/2019 Διακήρυξης

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 23/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 23/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Διαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (21/05/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης υπ. αριθμ 02/17-05-2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 11/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης του διαγωνισμού...... (20/05/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (17/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 22/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 22/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Αναισθητικά», CPV: 33661100-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 21/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 21/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων», CPV: 33651300-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (48.760,00 € ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 11/19/ΓΕΝ)

∆ιακήρυξη υπ’ αριθμό : Α∆ Φ. 602.2/34/284102/Σ.1417/9 Μαι 18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΑνακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό∆ιαγωνισμό για την Προμήθεια έξι (6) Τερματικών Μικρού ∆ιαμετρήματος (VSAT) επί πλοίου στηνπεριοχή συχνοτήτων Ku, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ(450.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 13 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 13/2019 για την προμήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα», CPV: 33652300-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 15 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 15/2019 για την προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τέσσερα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 14 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων», CPV: 33692400-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.725,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 25 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 25/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Φαρμακευτικά είδη», CPV: 33680000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (43.680,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 16/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα»

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 24 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 24/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια, αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα», CPV: 33650000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (48.900,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 17/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιμυκητισιακά συστηματικής χρήσης»

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 12 /2019 - Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια «Ιατρικά αέρια»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 12/2019 για την προμήθεια Ιατρικά αέρια, CPV:24111900-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (57.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.,,, (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 18/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 18/2019Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 19/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 20/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια «Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης», CPV: 33651100-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (58.900,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται οι δημοσιεύσεις..... (15/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.742,85 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»...... (15/05/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 » και παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας..... (15/05/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) «Ενσωμάτωση του IFF Mode 5 στο ΑΣΕΠΕ.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/05/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (14/05/2019)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 » και παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (13/05/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί -Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου)

Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια:«Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο Ιωαννίνων) που εδρεύουν στους ,ήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»..... (13/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣΒΕΝΖIΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»..... (08/05/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΜΙΣΜΟΙ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής...... (02/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 66/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 66/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων».... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 67/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 67/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33111200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΑΔ 62/2019 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιμοδυναμικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 62/2019 στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133,παρ.3β για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο τουαιμοδυναμικού»...... (30/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 3/2019 (19PROC004869599.62ΥΗ6-933 ΑΔ_3_2019)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (30/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 63/2019 (19PROC004869059.ΨΗΙ56-ΡΔΒ.ΑΔ_63_2019)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Αιμοδοσίας»..... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έρευνα αγοράς για την "Προμήθεια αδειών Λογισμικού Γραφείου (MS OFFICE) και προγράμματα Τεχνικής Υπηρεσίας (CPV: 48300000-1) για την κάλυψη των αναγκών Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ής Υ.Πε. Μακδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (18.395.40 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  ..... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ -ΚΡΕΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (25/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων ΕΚΑΒ..... (24/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για την κάλυψη αναγκών όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Δράμας, εντός του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ *7,000,00 Ε, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων...... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ "ΛΗΜΝΟΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ανάγκες του συσσιτίου και των ΚΨΜ των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ»..... (22/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 11/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 11/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠ/ΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Εξοπλισμού οικίσκων» επ΄ ωφελεία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ), με εκτιμώμενο κόστος προμήθειας : 1.657.040,00€, άνευ ΦΠΑ, περιλαμβανομένων κρατήσεων (6,27868%) και του option κόστους μεταφοράς στους χώρους τελικής εγκατάστασης..... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ IXΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ_ΑΑ

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ)... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της με αριθμ. 3/2019 Διακήρυξης μας, για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια "καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019" (22/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας - ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ -

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη και η συνοδευτική φόρμα ανάρτησης..... (12/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος..... (11/04/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυάνπτεται ο διαγωνισμός..... (11/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 8/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπονται οι πληροφορίες της διακήρυξης..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.10/19

Ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού : Δ. 10/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019... (10/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες των διαγωνισμών..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (09/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης τους διαγωνισμού..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για την περίληψη της υπ'αριθμ. 25/2019 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Συντήρηση Η-Ζ και Πυροσβετικού. 6ΦΥΓ4690ΒΞ-0ΝΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ψ4ΩΡ4690ΒΞ-9ΦΚ

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 14/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης» (cpv 90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.510,97€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  ..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Κατεψυγμένων Πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ» Επισυνάπτεται η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 59/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ενημέρωση για Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 διακήρυξης, προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019, με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, ΑΔΑΜ: 19PROC004653800, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359)... (05/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 08/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξη..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/19

Συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 07/19..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για διήμερη εκδρομή στην πόλη της Βέροιας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες...... (29/03/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/31/282500/Σ.886/18 Μαρ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 241.935,48 €, Άνευ ΦΠΑ...... (26/03/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 5/19/ΓΕΝ)

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αντικείμενο την Μεταφορά Τεσσάρων (4) Σκαφών MK V και του Υποστηρικτικού Εξοπλισμού τους από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, Χρονικής ∆ιάρκειας Μέχρι την 31 ∆εκ 19 και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00 €) άνευ ΦΠΑ...... (26/03/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην: «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»..... (26/03/2019)

περισσότερα »

Προγραμματισμένα έργα Δημόσιας Αρχής Δημοσίων Έργων «Ashgal» για το 2019

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη κατασκευής Γραμμής 6 του Μετρό Βουκουρεστίου (Αεροδρόμιο Otopeni - Δήμος Βουκουρεστίου)

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 15.3 αναρτήθηκε στον ιστότοπο https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100051113 προκήρυξη για κατασκευή του πρώτου τμήματος της Γραμμής 6 του Μετρό (έξι πρώτοι σταθμοί), η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα συνδέει το Αεροδρόμιο Otopeni με το μητροπολιτικό δήμο του Βουκουρεστίου. Η συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε 1.269.784.510 Ron (267.323.051 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος είναι η 18.4.2019..... (22/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 09/2019 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης σε οκτακόσιους (800) Πρόσφυγες / Μετανάστες της Ανοικτής ∆ομής Προσωρινής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 340.838,71 €, Άνευ ΦΠΑ.».... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 12454 /20-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΓ9ΝΟΡ1Ο-Ω6Α ) Απόφασης, Προκηρύσσει:Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίαςκαι των Κέντρων Υγείας.... (22/03/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων {ΑΔΑ:6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2}

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 9186 /27 -02 -2019 (ΑΔΑ :7ΖΨΥΟΡ1Ο-ΟΕ9) Απόφασης... (22/03/2019)

περισσότερα »

Περίληψης Διακήρυξης Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 02/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού, για την υλοποίηση μέρους του προγράμματος ανακατασκευών ΜΣ έτους 2019..... (20/03/2019)

περισσότερα »

Οικονομικά (Διαγωνισμός Υπ’ Αριθμ. 1/2019 - Προμήθεια Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον υπ’ αριθμ. 1/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια 7.398 τεμ. εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων, CPV:18310000-5), για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, συνολικού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (73.980,00 €).... (20/03/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη..... (19/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ NDB ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 24,676,00 ΕΥΡΩ..... (19/03/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνησης Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ Μ2000/-5

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται... (19/03/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων καρδιακών Ενζύμων ΩΝ2Ξ4690ΒΞ-ΦΑ6

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (19/03/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe στις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αριθμός 1/2019 για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε.Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europeστις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου Προϋπολογισμού 2 0 . 0 0 0 , 0 0 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)..... (19/03/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού "Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων ΕΚΑΒ"

Επισυνάπτονται οι λεπτόμερειες..... (18/03/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζήτηση προσφοράς για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται...... (14/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (12/03/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2019 Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμός

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2019Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμόςΕνιαίας πίστωσης Φ.831.3/498/1369297/Σ.4795/13 ∆εκ 18/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο ΤΜ,για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσιας συντήρησης μηχανημάτων του Νοσοκομείου»: α. Ετήσια σύμβαση συντήρησης των τριών μηχανημάτων DRYVIEW του ακτινολογικού τμήματοςβ. Ετήσια σύμβαση συντήρησης εξοπλισμού μηχανημάτων DRAEGER..... (12/03/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού 1-2019

Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (73.950,00€).... (12/03/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για επισκευή και πλήρη αποκατάσταση βλάβης του επαγγελματικού ψυγείου στο παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (04/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe στις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.... (28/02/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ"

Β΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» (cpv 24111500-0 ιατρικά αέρια), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.090,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.... (27/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/19

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (27/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΣΔ) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (26/02/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής.... (26/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (26/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 4/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Πενταετή (5) Συντήρησή του και Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου ΝΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην διακήρυξη...... (26/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για επισκευή και πλήρη αποκατάσταση βλάβης του επαγγελματικού ψυγείου στο παράρτημα Χρονίων παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισύναπτονται..... (21/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια :«Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ»..... (20/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ανάλυση δειγμάτων νερού σε όλα τα κτήρια του παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (19/02/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των μαροκινών λιμένων

Λεποτμέρειες για τον διαγωνισμό μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο...... (14/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ Πετρέλαιο

Προκήρυξη για την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)} Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα περίπου.... (14/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 06/19 της ΥΠ/ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.... (14/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΕΣΔ) Αναλώσιμων Υλικών Διαφόρων Επιστημονικών Οργάνων

Πειρσσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (14/02/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμόςγια την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών τουχειρουργείου» Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται...... (14/02/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι :Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/19

Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :ΔΕ. 04/19 Ανοικτός Διαγωνισμός..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών διαγωνισμών

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ζ) σχετικό, η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια...... (13/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (07/02/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2_2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - ∆ράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα)»..... (06/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (05/02/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ 02/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Περισσότερες πληρφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο..... (04/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (01/02/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού τροφίμων

Διαβάστε την περίληψη στο συνημμένο αρχείο..... (31/01/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ"

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά».... (31/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887)1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α Περισσότερς πληροφορίες επισυνάπτονται..... (31/01/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΕΞΥΠΠ - Τεχνικού ασφαλείας - Ιατρού εργασίας)

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών (ΕΞΥΠΠ - Τεχνικού ασφαλείας - Ιατρού εργασίας) των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το 2019..... (30/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (30/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ

Προμήθεια Παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων καιΥπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ..... (29/01/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 7 /2019 - Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής»

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής»..... (29/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών..... (29/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Αυτών

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία...... (29/01/2019)

περισσότερα »

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου H/Z και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ

Ανακοίνωση για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου H/Z και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο...... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 2/19/ΓΕΝ)

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με αριθμ. 1/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ..... (23/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΔΕΤΑΠ

Περισσότερς πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για Πετρέλαιο κίνησης 9ΗΞ24690ΒΞ-Ξ23

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 04/19

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 51/18 της ΥΠ/ΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.... (23/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».

Περισσότερες πληρφορίες στα συνημμένα αρχεία..... (22/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ'αριθ. 1/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειδότη - αναδόχου για την παρχοή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτηρίων (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ)..... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2019 ΤΟΥ ΚΕΕΜ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: "Νωπών κρεάτων και πουλερικών, για τις ανάγκες συσσιτίου του ΚΕΕΜ" Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01η/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο συνημμένο αρχείο..... (21/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 02/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (18/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 03/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (18/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάδειξη προμηθευτή – ων ειδών κυλικείου προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων της ΠΕ της XVI Μ/Κ ΜΠ και των Μονάδων της 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο...... (18/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 01/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλάισιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμπβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)... (14/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 1/19/ΓΕΝ)

Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης... (14/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 02/19 της ΥΠ/ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει... (11/01/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑ

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 ». (11/01/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (07/01/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (03/01/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών

Προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (28/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (14/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (07/12/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (30/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (29/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (28/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαιοειδών

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης - ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών Επισυνάτεται η περίληψη  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019» Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (14/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (08/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (06/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (26/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (25/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY (Οι δρόμοι του Τσαγιού) Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών

Συλλογή προσφορών Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (24/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (22/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού

Κοινοποίηση διαγωνισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (10/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας σετ τρυπανιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/2018 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/09/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο...... (30/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (29/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

(28/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018

Διακήρυξη διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Catering) Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (16/08/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού "Προμήθεια 175 Η/Υ και οθονών και 15 επιπλέον οθονών".   Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί στο Ιράκ

Διαγωνισμοί στο Ιράκ Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (13/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18 Αγαπητά μέλη, Λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση από την Ελληνικη Πρεσβεία στο Ισραήλ την οποία αποστέλλω προς ενημέρωση σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στο Εμπορικό Τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας.   Φιλικά, Ρίτα Λεβή   ..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (03/08/2018)

περισσότερα »

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 διακήρυξης συνοπτικού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο...... (31/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (30/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (25/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς Ταξί

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση με ταξί τεσσάρων ΑμεΑ Δείτε το σχετικό συννημένο..... (24/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (23/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών (19/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου

Διακήρυξης Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου Δείτε το σχετικό συννημένο..... (18/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού ΥΠΑ

Κοινοποίηση διαγωνισμών ΥΠΑ Δείτε τα σχετικ συνημμένα αρχείαα..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Διαγωνισμός προμήθειας  ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018  Δείτε τα παρακάτω συννημένα. (11/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας Δείτε το σχετικό συνημμένο άρχειο ..... (05/07/2018)

περισσότερα »

Αίτημα Συνεργασίας από Επιχείρηση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναζητά επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγορά βύσσινου. Η Αρκαδία, όπως είναι γνωστό, είναι από τους βασικούς παραγωγούς βύσσινου στην Ελλάδα. Αν έχετε επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για αγορά βύσσινου, παρακαλώ ενημερώστε μας ή προωθήστε το αίτημα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.  Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα: Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας"Η ΕΝΩΣΗ"28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη 221..... (02/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (26/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (25/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (20/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (18/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων

Διαγωνισμός  προμήθειας αναλώσιμων  υλικών  εργαστηρίων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχεϊο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διαγωνισμός προμήθειας  κατεψυγμένων αλιευμάτων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (31/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (30/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (29/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.....