ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2019/98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ... (21/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 129/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 129/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών ««Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», CPV: 50000000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (15.37..... (18/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για μεταφορά Μολυσματικών (19PROC005721494) (ΩΛ5Λ4690ΒΞ-ΕΥΦ)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το συνοπτικό διαγωνισμό..... (18/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 94/2019 για την «Προμήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων», CPV: 33192400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (18/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ,«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2019-2020»

Με την υπ’ αριθμ. 399/2019 Απόφαση του Δημ. Συβουλίου, για 16η χρονιά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2019-2020» και εντός του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις.... (18/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (18/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 117/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 71/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2019 για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών », CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ (22.419,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (18/10/2019)

περισσότερα »

Συνημμένα πρωτοκόλλου 40874/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών μονάδων του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου. CPV 42512500-3... (15/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’136/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 136/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού,CPV33141118-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (15/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου»... (15/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 28/19 Ανοικτού Δγσμού)

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (15/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 20-25 ΟΚΤ 19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (11/10/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη

Ζήτηση προσφοράς για την απεντόμωση-μυοκτονία-φιδαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας και του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας ΚΚΠΠΑΜ - Θ..... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 101/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 101/2019, για την ««Προμήθεια τροχήλατου συστήματος υπερήχων για τις ανάγκες της ΜΕΘ», CPV: 33112200-0 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ»

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέονσυμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο ποσοστόέκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας τωνσχολικών ετών 2019-2020», για τα νέα Δρομολόγια που προέκυψαν, συνολικού προϋπολογισμού72.981,49 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών ΜεταφορώνΕπιβατών)...... (11/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ & 4Χ4

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (10/10/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός - Κατασκευή/Ανακατασκευή Αεροδρομίου (Γερμανία)

Αποστέλλουμε, συνημμένως, Δήλωση Προθέσεως (Notice of Intent), στην αγγλική και γερμανική γλώσσα, η οποία περιήλθε στο Γραφείο μας από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Υποδομών, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Υπηρεσιών των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Deutsche Bundeswehr), αναφορικά με την πρόθεση προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανακατασκευή/επέκταση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Νατοϊκής Αεροπορικής Βάσης Geilenkirchen, στην ομώνυμη πόλη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (ΒΔ Γερμανία)... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ(Δ. 09/19)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Δ.09/19)... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 127/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 127/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 24/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.25/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ. 25/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών από τρίτους και προμήθεια υλικών αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή των ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, έτους 2020-2021».... (09/10/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιώνσυντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης (ΥΜΤ) του Κρατικού ΑερολιμέναΙωαννίνων (ΚΑΙΩΠ) και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων (ΚΑΧΝΔ) με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής και παρακαλούμε όπωςτη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (09/10/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗυπ’ αριθμ. 128/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 128/2019 (αρχικός:15/2019) για την προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι προκηρύξεις..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_123/2019

Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 123/2019 για την προμήθεια «Ιατρικοί εξοπλισμοί», CPV:33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (71.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_120/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 120/2019 για την προμήθεια «Χειρουργικά γάντια», CPV:33141420-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ένα χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακύρηξης του διαγωνισμού..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IPA SHIELD II (INTERREG IPA)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Κοινοποιηση διαγωνισμου

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (09/10/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 112/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 112/2019 για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_122/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 122/2019 για την προμήθεια «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης», CPV:33194110-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (35.161,31€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ_121/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 121/2019 για την προμήθεια «Αναλώσιμα έγχυσης», CPV:33194120-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και δύο λεπτών (53.122,02€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες της διακήρυξης..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.18/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 18/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (09/10/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού...... (09/10/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2020 ».... (09/10/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Τυροκομικών Ειδών Πολεμικης Αεροπορίας (111 Πτέρυγας Μάχης - Αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου Μαγνησίας)

Επισυνάπτονται όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 20/19/ΓΕΝ)

Διακήρυξη υπ’ αριθμό 21/19 : ΑΔ Φ. 602.2/23E/289049/Σ.2714/24 Σεπ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Προϋπολογισθέντος Κόστους Πέντε Εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) Απαλλασσομένου ΦΠΑ-ΕΦΚ, για την Προμήθεια Καυσίμων για Κίνηση Π.Π. στη Νήσο Κύπρο.... (02/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαν (δις) ΠΜΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 21/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (02/10/2019)

περισσότερα »

Aνακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 20/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ. 20/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (01/10/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Συνοπτικός διαγωνισμός, για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ( CPV 90524100-7), συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με αριθμό διακήρυξης 68/2019 και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»... (30/09/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (27/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 18/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο χρονικής διάρκειας τριών ετών (2020-2023), για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Π. Πλοίων και πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000,00) ευρώ, απαλλασσομένων ΦΠΑ-ΕΦΚ.... (27/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 19/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 129.032,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.... (27/09/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για προμήθεια συσσωρευτών για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ σε ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα (34.230,00) ευρώ...... (27/09/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας. (CPV 30237200-1 & 48000000-8)...... (27/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.28/19

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό στο αρχείο που επισυνάπτεται..... (26/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας« ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφοίρες για τον διαγωνισμό..... (26/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεά- των και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».... (26/09/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 111/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 111/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης » CPV:33191100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (44,268,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (26/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 01-07 ΟΚΤ 19

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου... (25/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Τροφίμων (Παντοπωλείου) (6ΕΒΝ4690ΒΞ-ΝΕΑ)(19PROC005604754)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (25/09/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Συνημμένα πρωτοκόλλου 37251/2019/Κύριο Πρωτόκολλο

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες  ..... (25/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.26/19

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (25/09/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ) (ΩΘΚΣ4690ΒΞ-ΠΘΖ)(19PROC005586013)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ... (19/09/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού) - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2019

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ι) σχετικά θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού (επαναληπτικού) διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας»... (19/09/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16.1/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (19/09/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εισάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020.... (19/09/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί –Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειο- δοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εμφιαλωμένων Νερών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (19/09/2019)

περισσότερα »

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη». (16/09/2019)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΙΣ- ΑΔ_84/2019

Επισυνάπτεται η απόφαση..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2019

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για την διακήρυξη..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2019-2022

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/09/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2019 - ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (03/09/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες..... (28/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 104/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 104/2019 για την «Προμήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (27.528,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 99/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ετήσια Σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου.», CPV:50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 102/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ)» CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 103/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 103/2019 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι εννιά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ (29.202,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (27/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 100/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΕΤΗΣΙΑΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)», CPV:50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (53.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (27/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 26/19 Ανοικτού Δγσμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τη διακήρυξη..... (27/08/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού οπωροκηπευτικών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (26/08/2019)

περισσότερα »

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι- Υποβολές προσφορών

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΕΥΤΥΑΝΙΑΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρίθμ. 188609/3677/22-08-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005463327) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας...... (26/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 25/19 Ανοικτού Δγσμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό,ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο (2) ψυκτώνκλιματισμού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ...... (26/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειας ακτινοσκοπικού μηχανήματος(6Ζ9Υ4690ΒΞ-8Ο3)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/08/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη , υπ’ αριθμ’ 105/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 105/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.... (26/08/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.... (14/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ {ΑΔΑ: 7ΝΙΑ4690ΒΞ-ΓΨΗ}

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (14/08/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019 ΤΗΣ 387 ΠΑΠ (ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ) ΤΗΣ 29 ΑΥΓ 2019

Επισυνάπτεται η διακύρηξη..... (12/08/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 15 εγχειριδίων (JEPPESEN AIRWAY MANUAL) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά προσδιορισμένη οικονομικά βάσει της τιμής..... (07/08/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 59/ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... (07/08/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 23/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 23/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός... (06/08/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται η περίληψη για τη διακήρυξη του διαγωνισμού..... (02/08/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχν. προδιαγραφών ακτινοσκοπικού μηχανήματος 6Μ3Μ4690ΒΞ-ΙΗΦ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση..... (02/08/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρώτη φάση του έργου κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Σκοπίων - Blace

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (01/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για συνεργείο Καθαριότητας (ΩΙΡΛ4690ΒΞ-5ΕΨ)(19PROC005376052)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών (01/08/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΕΣΔ) προμήθειας ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (30/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 13/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (30/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 17/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Τριετής Ετήσια Συντήρηση Θαλάμων Επαναπίεσης Δυτών

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για : «Τρείς (3) Ετήσιες Συντηρήσεις Θαλάμου Επαναπίεσης Δυτών ΝΝΑ, ΝΝΚ, ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ΝΘΗ ΕΥΡ@ΠΗ και ΝΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤ@, μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας Οκτακοσίων Τριάντα Τριών Χιλιάδων και Διακοσίων Δέκα (833.210,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.».... (30/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνι-σμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Νωπών Αλι-ευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ..... (29/07/2019)

περισσότερα »

{ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ} για ΠΜΔ Ακτινογραφικά Φιλμ (6ΜΝΡ4690ΒΞ-0ΗΡ) ( 19PROC005355080)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (29/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δήμος Παρανεστίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου.... (25/07/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (25/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 9/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας για δσμό Δ.5_19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι:Δ. 05/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών Αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 24/19 Ανοικτού Δγσμού)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 3ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υπο-πρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π)»...... (24/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 15/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια πέντε (5) RHIB για Πολεμικά Πλοία του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ)(μετά μηχανής), τριών (3) 4,7μ έως 4,9μ και δύο (2) 5,7μ έως 6,3μ Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ...... (24/07/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλοι οι διαγωνισμοί..... (24/07/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο του Social Forces

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση / πρόσκληση συμμετοχής..... (19/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην:« Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»...... (19/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 16/19/ΓΕΝ)

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό∆ιαγωνισμό για την Προμήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών ΗλεκτροκίνητωνΜηχανημάτων, έναντι εκτιμώμενης Αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα (88.709,60)ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (18/07/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD-DIGITAL-COMPAQ, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS UPGRADE, διάρκειας δύο ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης» και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (18/07/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών διορθωτικής συντήρησης συσκευών κατασκευής HEWLETT PACKARD-DIGITAL-COMPAQ, του συστήματος διαχείρισης δεδομένων αεροναυτιλίας (ATM) της ΥΠΑ με την ονομασία PALLAS UPGRADE ».... (18/07/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2019 ΤΗΣ 387 ΠΑΠ (ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)

Διαγωνισμός Υπ' αριθμ. 3/2009 - Προμήθεια ενός ανυψωτικκού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) πετρελαιοκίνητο 2,5 τον. για κάλυψη αναγκών της 387 ΠΑΠ...... (15/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.76/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 76/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών.... (11/07/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 51/2019 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια « Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 51/2019 για την προμήθεια «« Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος» , CPV: 33194210-1 , συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (35.610,68€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.16/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 47/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 83/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005246826 ΑΔΑ:6ΚΤΠ6-97Δ)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Διαχείριση: α. Επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76676) β. Μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76682)». (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 68/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»,CPV:33197000-7 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/07/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 04/2019 και 05/2019

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επισυνάπτεται η περίληψη..... (11/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 86/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αναλγητικά»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 86/2019 για την προμήθεια «Αναλγητικά» , CPV: 33661200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 85/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 85/2019 για την προμήθεια «Αντιπρωτοζωικά» , CPV: 33691100-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (58.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 55/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 55/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος» , CPV: 33670000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (61.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 53/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 53/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα» , CPV: 33622000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 52/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 52/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες» , CPV: 33641000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (63.145,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 54/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 54/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα παρεντερικής διατροφής» , CPV: 33692210-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (56.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (08/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης..... (08/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 49/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 49/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - 111ΠΜ (Π.02.19) για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω Πρόσκληση (συμμετοχής σε διαγωνισμό την 16 Ιουλίου 19) που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, προς ενημέρωσή σας.... (05/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 48/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εμβολίων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια (05/07/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ.47/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων / λοιμώξεων του εντέρου»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 47/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων / λοιμώξεων του εντέρου», CPV: 33614000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (48.700,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 46/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 46/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων», CPV:33692400-1 ,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (51.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (05/07/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 14/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς..... (05/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερ. για διαγωνισμό Δ.5_19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 05/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τεσσάρων (4) Παραρτημάτων: Χρονίων Παθήσεων Δράμας - Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής - Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό...... (03/07/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός - Διακήρυξη αριθμ 06/2009

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (03/07/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/07/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επιυνάπτεται η διακήρυξη..... (27/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 84/2019 Eπαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 84/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (27/06/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΡΓΟΣΕ-ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διακηρύσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό με λήψη γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη...... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ.44 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 44/2019 για την προμήθεια «Αποστειρωμένες Κομπρέσες»,CPV: 33141110-0,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη ∆ιακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή «για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης- εντομοκτονίας/μυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός έτους». (CPV 90921000-9). (26/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 16/19 Ανοικτού Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες του διαγωνισμού..... (26/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 18/19 Ανοικτού Διαγωνισμού)

Επισυνάπτονται τα αρχεία του διαγωνισμού..... (26/06/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού ηλεκτρονικού (μειοδοτικού) Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη υλοποίηση του δικτύου διασύνδεσης των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροναυτιλίας (CNS) για τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης (CPV 32424000-1). (25/06/2019)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΥΠ. 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διακήρυξης - Αστικά Λεωφορεία

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ανά Τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους καθώς και τη συντήρηση - επισκευή αυτών, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. (25/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ συντήρ. μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. {ΑΔΑ: ΨΒΠ74690ΒΞ-ΟΟΟ}

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ συντήρ. μηχανημάτων, συσκευών 7ΧΘ14690ΒΞ-Λ42

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (25/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (25/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 15/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται το αρχείο της διακήρυξης..... (25/06/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (18/06/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (18/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Υγειονομικού ΩΖΜ24690ΒΞ-ΠΣΑ (19PROC005103376)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (13/06/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 82/2019 Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο», CPV: 33910000-- 2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ... (13/06/2019)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/19

Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/19 Ανάδειξης Μειοδότη Σύμβασης για Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ (Συνολικού Προϋπολογισμού 50.000 Ευρώ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).... (13/06/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΥΡΑΝΩΝ

Παρακαλούμε να φροντίσετε να λάβουν γνώση τα ενδιαφερόμενα μέλη σας της σχετικής περίληψης της με αριθμό 45/2019 Διακήρυξης του Β΄ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των συστημάτων προστασίας/αλεξικέραυνων» (cpv 45312311-0 εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.... (13/06/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 24379/ 11-6-2019 (ΑΔΑ : Ω7ΧΨΟΡ1Ο-9ΑΡ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “προμήθεια και εγκατάσταση Ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) CPV:31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών) ισχύος 150 KVA για τις ανάγκες του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης”, συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.... (13/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 13/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 13/19 Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση.... (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 80/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 80/2019 για την προμήθεια «Αντινεοπλασματικά Φάρμακα», CPV:33652100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (62.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 79/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 79/2019 για την προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τέσσερα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 81/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 81/2019 για την προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»,CPV: 33632100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (46.150,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού τμήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικoύ Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 70/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού αιμοδυναμικού», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (17.980,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. (10/06/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Επισυνάπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες..... (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.16/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 16/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 15/19 Ανοικτός Διαγωνισμός (10/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, επισκευής και συντήρησης συσκευών, μέτρησης ζυγών και ταινιοζυγών, περιφερειακών αερολιμένων ΥΠΑ» (07/06/2019)

περισσότερα »

«Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλιματιστικών κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h»

Σας διαβάζουμε συνημμένα την πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικά κατηγορίας 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU/h για τις ανάγκες του Δημοσίου. (06/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 74/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33111200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (06/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση μετάθεσης εκ νεου διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού Δ.12/19 (Προμήθεια «Χειρουργικών Τραπεζών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS»)

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : Δ. 12/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός.... (06/06/2019)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 77/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 77/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο», CPV: 33910000--2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (06/06/2019)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης..... (05/06/2019)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ)

Επισυνάπτεται το κείμενο έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης με όλη τη σχετική πληροφόρηση...... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη, στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης»...... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (INTERREG IpA Shield II)

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» (καρδιογράφοι, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 38434540-3 βιοϊατρικός εξοπλισμός) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή»..... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 29/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειμένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 29/2019 για την υλοποίηση του αντικειμένου της «αποπεράτωσης της αίθουσας τελετών-τιμών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ», CPV:45212361-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ..... (04/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΒΡΟ

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 72/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήματος αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας του νοσοκομειακού φαρμακείου»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 75/2019 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήματος αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας του νοσοκομειακού φαρμακείου», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (27.075,40€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 28/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 28/2019 για την προμήθεια «Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης», CPV:33692510-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (35.350,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 26/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης»..... (03/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Αλεύρου και Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ» (03/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 27/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά το γεννητικού συστήματος», CPV: 33641100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (36.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (03/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.5/19

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό..... (03/06/2019)

περισσότερα »

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής γραφείου (Η/Υ με οθόνες, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές)

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου καιΠροστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να διενεργήσειάμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικήςγραφείου (Η/Υ (2 κατηγοριών) με οθόνες καθώς και πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές μεσαίαςδυναμικότητας) για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου..... (31/05/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή ερευνών και διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυνάπτεται η δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού..... (31/05/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας με ταξί. Επισυνάπτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες...... (29/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 12/19/ΓΕΝ)

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΣύναψηΣυμφωνίας Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια δύο (2) Φορτη-γών Ανοικτής Πλατφόρμας ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων, έναντι εκτιμώ-μενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ...... (29/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 14/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 13/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (24/05/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 01/19ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΕΡΓΟΣΕ..... (24/05/2019)

περισσότερα »

95 ΑΔΤΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 03/2019

Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»...... (24/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (24/05/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης με ΑΔΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ»...... (24/05/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Οπωροκηπευτικών)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (22/05/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της αριθμ.3/2019 Διακήρυξης

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 23/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 23/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Διαγνωστικές ουσίες», CPV: 33694000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (63.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (21/05/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης υπ. αριθμ 02/17-05-2019

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (20/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 11/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της διακήρυξης του διαγωνισμού...... (20/05/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (17/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 22/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 22/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Αναισθητικά», CPV: 33661100-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (55.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 21/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 21/2019 για την προμήθεια «Φάρμακα κατά των μυκοβακτηρίων», CPV: 33651300-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (48.760,00 € ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (17/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 11/19/ΓΕΝ)

∆ιακήρυξη υπ’ αριθμό : Α∆ Φ. 602.2/34/284102/Σ.1417/9 Μαι 18/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΑνακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό∆ιαγωνισμό για την Προμήθεια έξι (6) Τερματικών Μικρού ∆ιαμετρήματος (VSAT) επί πλοίου στηνπεριοχή συχνοτήτων Ku, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ(450.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 13 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 13/2019 για την προμήθεια «Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα», CPV: 33652300-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 15 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 15/2019 για την προμήθεια «Yποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τέσσερα χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 14 /2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14/2019 για την προμήθεια «Διαλύματα εγχύσεων», CPV: 33692400-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.725,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 25 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 25/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Φαρμακευτικά είδη», CPV: 33680000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (43.680,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 16/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα»

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 24 /2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 24/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια, αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα», CPV: 33650000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (48.900,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 17/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιμυκητισιακά συστηματικής χρήσης»

Επισυνάπτεται ο συνοπτικός διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 12 /2019 - Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια «Ιατρικά αέρια»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 12/2019 για την προμήθεια Ιατρικά αέρια, CPV:24111900-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (57.800,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.,,, (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 18/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 18/2019Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 19/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (16/05/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 20/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια «Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης», CPV: 33651100-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (58.900,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ...... (16/05/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 10/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπτονται οι δημοσιεύσεις..... (15/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.742,85 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»...... (15/05/2019)

περισσότερα »

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 » και παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας..... (15/05/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) «Ενσωμάτωση του IFF Mode 5 στο ΑΣΕΠΕ.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (15/05/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί..... (14/05/2019)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της διακήρυξής μας, για τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 » και παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας...... (13/05/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί -Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου)

Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια:«Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών, Στρατιωτικό Πρατήριο Ιωαννίνων) που εδρεύουν στους ,ήμους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας»..... (13/05/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣΒΕΝΖIΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»..... (08/05/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (03/05/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΜΙΣΜΟΙ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής...... (02/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 66/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 66/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων».... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 67/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 67/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τμήμα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 33111200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΑΔ 62/2019 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιμοδυναμικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 62/2019 στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133,παρ.3β για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο τουαιμοδυναμικού»...... (30/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 3/2019 (19PROC004869599.62ΥΗ6-933 ΑΔ_3_2019)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 3/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.... (30/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ' αρίθμ. 63/2019 (19PROC004869059.ΨΗΙ56-ΡΔΒ.ΑΔ_63_2019)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Αιμοδοσίας»..... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έρευνα αγοράς για την "Προμήθεια αδειών Λογισμικού Γραφείου (MS OFFICE) και προγράμματα Τεχνικής Υπηρεσίας (CPV: 48300000-1) για την κάλυψη των αναγκών Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ής Υ.Πε. Μακδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (18.395.40 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  ..... (30/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 02/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ -ΚΡΕΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (25/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων ΕΚΑΒ..... (24/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για την κάλυψη αναγκών όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Δράμας, εντός του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ *7,000,00 Ε, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων...... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ "ΛΗΜΝΟΣ"

Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ανάγκες του συσσιτίου και των ΚΨΜ των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ»..... (22/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 11/19

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :Δ. 11/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠ/ΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Εξοπλισμού οικίσκων» επ΄ ωφελεία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ), με εκτιμώμενο κόστος προμήθειας : 1.657.040,00€, άνευ ΦΠΑ, περιλαμβανομένων κρατήσεων (6,27868%) και του option κόστους μεταφοράς στους χώρους τελικής εγκατάστασης..... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ IXΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ_ΑΑ

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ)... (22/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας διαβιβάζουμε περίληψη της με αριθμ. 3/2019 Διακήρυξης μας, για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια "καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019" (22/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας - ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ -

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (12/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 64/2019 Σύμβαση συντήρησης συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη και η συνοδευτική φόρμα ανάρτησης..... (12/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος..... (11/04/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυάνπτεται ο διαγωνισμός..... (11/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 8/19/ΓΕΝ)

Επισυνάπονται οι πληροφορίες της διακήρυξης..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού Δ.10/19

Ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού : Δ. 10/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Επισυνάπτονται οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει - τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019... (10/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες των διαγωνισμών..... (10/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (09/04/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης τους διαγωνισμού..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες για την περίληψη της υπ'αριθμ. 25/2019 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος παιδιατρικών ενδοσκοπήσεων...... (05/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Συντήρηση Η-Ζ και Πυροσβετικού. 6ΦΥΓ4690ΒΞ-0ΝΑ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υπηρ. εναρμόνισης με κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ψ4ΩΡ4690ΒΞ-9ΦΚ

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 14/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης» (cpv 90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.510,97€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  ..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:«Κατεψυγμένων Πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ» Επισυνάπτεται η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 59/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών «Αναδιαμόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας»

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ενημέρωση για Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 διακήρυξης, προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019, με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, ΑΔΑΜ: 19PROC004653800, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359)... (05/04/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 08/19 Ανοικτού Δγσμού)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (05/04/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξη..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 07/19

Συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ. 07/19..... (05/04/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για διήμερη εκδρομή στην πόλη της Βέροιας

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες...... (29/03/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες..... (26/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/31/282500/Σ.886/18 Μαρ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 241.935,48 €, Άνευ ΦΠΑ...... (26/03/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 5/19/ΓΕΝ)

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με Αντικείμενο την Μεταφορά Τεσσάρων (4) Σκαφών MK V και του Υποστηρικτικού Εξοπλισμού τους από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, Χρονικής ∆ιάρκειας Μέχρι την 31 ∆εκ 19 και Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (1.600.000,00 €) άνευ ΦΠΑ...... (26/03/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην: «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων - Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»..... (26/03/2019)

περισσότερα »

Προγραμματισμένα έργα Δημόσιας Αρχής Δημοσίων Έργων «Ashgal» για το 2019

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη κατασκευής Γραμμής 6 του Μετρό Βουκουρεστίου (Αεροδρόμιο Otopeni - Δήμος Βουκουρεστίου)

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 15.3 αναρτήθηκε στον ιστότοπο https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100051113 προκήρυξη για κατασκευή του πρώτου τμήματος της Γραμμής 6 του Μετρό (έξι πρώτοι σταθμοί), η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα συνδέει το Αεροδρόμιο Otopeni με το μητροπολιτικό δήμο του Βουκουρεστίου. Η συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε 1.269.784.510 Ron (267.323.051 ευρώ). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος είναι η 18.4.2019..... (22/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 09/2019 - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης σε οκτακόσιους (800) Πρόσφυγες / Μετανάστες της Ανοικτής ∆ομής Προσωρινής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 340.838,71 €, Άνευ ΦΠΑ.».... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 12454 /20-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΓ9ΝΟΡ1Ο-Ω6Α ) Απόφασης, Προκηρύσσει:Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίαςκαι των Κέντρων Υγείας.... (22/03/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων {ΑΔΑ:6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2}

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 9186 /27 -02 -2019 (ΑΔΑ :7ΖΨΥΟΡ1Ο-ΟΕ9) Απόφασης... (22/03/2019)

περισσότερα »

Περίληψης Διακήρυξης Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Όλες οι πληροφορίες επισυνάπτονται..... (22/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 02/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού, για την υλοποίηση μέρους του προγράμματος ανακατασκευών ΜΣ έτους 2019..... (20/03/2019)

περισσότερα »

Οικονομικά (Διαγωνισμός Υπ’ Αριθμ. 1/2019 - Προμήθεια Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων)

Σας γνωρίζουμε ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον υπ’ αριθμ. 1/2019 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια 7.398 τεμ. εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων, CPV:18310000-5), για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών, συνολικού εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (73.980,00 €).... (20/03/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη..... (19/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ NDB ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 24,676,00 ΕΥΡΩ..... (19/03/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνησης Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ Μ2000/-5

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται... (19/03/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ αντιδραστηρίων καρδιακών Ενζύμων ΩΝ2Ξ4690ΒΞ-ΦΑ6

Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός..... (19/03/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe στις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αριθμός 1/2019 για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε.Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europeστις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου Προϋπολογισμού 2 0 . 0 0 0 , 0 0 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)..... (19/03/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμού "Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Οχημάτων ΕΚΑΒ"

Επισυνάπτονται οι λεπτόμερειες..... (18/03/2019)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζήτηση προσφοράς για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται...... (14/03/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (12/03/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2019 Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμός

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2019Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμόςΕνιαίας πίστωσης Φ.831.3/498/1369297/Σ.4795/13 ∆εκ 18/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο ΤΜ,για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσιας συντήρησης μηχανημάτων του Νοσοκομείου»: α. Ετήσια σύμβαση συντήρησης των τριών μηχανημάτων DRYVIEW του ακτινολογικού τμήματοςβ. Ετήσια σύμβαση συντήρησης εξοπλισμού μηχανημάτων DRAEGER..... (12/03/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού 1-2019

Γνωρίζεται, ότι η Μονάδα πρόκειται να διεξάγει τον (γ) σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια κοντομάνικων φανελών παραλλαγής δάσους προς κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού ύψους εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (73.950,00€).... (12/03/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για επισκευή και πλήρη αποκατάσταση βλάβης του επαγγελματικού ψυγείου στο παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (04/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Δράμας: "Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην έκθεση Natural and Organic Products Europe στις 07 & 08 Απριλίου 2019 στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.... (28/02/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ"

Β΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» (cpv 24111500-0 ιατρικά αέρια), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.090,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.... (27/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/19

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (27/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΣΔ) ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (26/02/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής.... (26/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (26/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη 4/19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και Πενταετή (5) Συντήρησή του και Προμήθεια Συσκευής Μέτρησης Διαδερμικού Οξυγόνου ΝΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην διακήρυξη...... (26/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για επισκευή και πλήρη αποκατάσταση βλάβης του επαγγελματικού ψυγείου στο παράρτημα Χρονίων παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισύναπτονται..... (21/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (στ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια :«Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ»..... (20/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για ανάλυση δειγμάτων νερού σε όλα τα κτήρια του παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (19/02/2019)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των μαροκινών λιμένων

Λεποτμέρειες για τον διαγωνισμό μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο...... (14/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ Πετρέλαιο

Προκήρυξη για την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611)} Πιθανή ποσότητα 42.500 λίτρα, προϋπολ. δαπάνης 36.290,32 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) μήνα περίπου.... (14/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 06/19 της ΥΠ/ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.... (14/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΕΣΔ) Αναλώσιμων Υλικών Διαφόρων Επιστημονικών Οργάνων

Πειρσσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (14/02/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 4/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμόςγια την «Προμήθεια εξοπλισμού για την πιο ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών τουχειρουργείου» Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται...... (14/02/2019)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι :Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/19

Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι :ΔΕ. 04/19 Ανοικτός Διαγωνισμός..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών διαγωνισμών

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ζ) σχετικό, η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια...... (13/02/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (13/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (07/02/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2_2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - ∆ράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα)»..... (06/02/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (05/02/2019)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ 02/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Περισσότερες πληρφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο..... (04/02/2019)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (01/02/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού τροφίμων

Διαβάστε την περίληψη στο συνημμένο αρχείο..... (31/01/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ"

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά».... (31/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887)1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α Περισσότερς πληροφορίες επισυνάπτονται..... (31/01/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΕΞΥΠΠ - Τεχνικού ασφαλείας - Ιατρού εργασίας)

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών (ΕΞΥΠΠ - Τεχνικού ασφαλείας - Ιατρού εργασίας) των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το 2019..... (30/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ

Περισσότερες πληρφορίες επισυνάπτονται..... (30/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ

Προμήθεια Παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων καιΥπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 ΣΔΙ..... (29/01/2019)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 7 /2019 - Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής»

Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής»..... (29/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών..... (29/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Αυτών

Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται..... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία...... (29/01/2019)

περισσότερα »

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου H/Z και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ

Ανακοίνωση για τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου H/Z και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων της ΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο...... (29/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 2/19/ΓΕΝ)

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού με αριθμ. 1/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ..... (23/01/2019)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΔΕΤΑΠ

Περισσότερς πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για Πετρέλαιο κίνησης 9ΗΞ24690ΒΞ-Ξ23

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 04/19

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (23/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 51/18 της ΥΠ/ΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.... (23/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».

Περισσότερες πληρφορίες στα συνημμένα αρχεία..... (22/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ'αριθ. 1/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειδότη - αναδόχου για την παρχοή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτηρίων (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ)..... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2019 ΤΟΥ ΚΕΕΜ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: "Νωπών κρεάτων και πουλερικών, για τις ανάγκες συσσιτίου του ΚΕΕΜ" Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (21/01/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01η/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο συνημμένο αρχείο..... (21/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 02/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (18/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 03/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Περισσότερες πληρφορίες στο συνημμένο αρχείο..... (18/01/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Ανάδειξη προμηθευτή – ων ειδών κυλικείου προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων της ΠΕ της XVI Μ/Κ ΜΠ και των Μονάδων της 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο...... (18/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 01/19 Ανοικτού Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλάισιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμπβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)... (14/01/2019)

περισσότερα »

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 1/19/ΓΕΝ)

Aνάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης... (14/01/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 02/19 της ΥΠ/ΠΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει... (11/01/2019)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑ

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή ειδικής Υπηρεσίας από αέρα ελέγχου αεροναυτιλικών-οπτικών βοηθημάτων της Ελλάδας, με ενοικίαση αεροσκάφους μετά του πληρώματός του για το έτος 2019 ». (11/01/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (07/01/2019)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (03/01/2019)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών

Προμήθεια ενός διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (28/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (14/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (07/12/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (30/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (29/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (28/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαιοειδών

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης - ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών Επισυνάτεται η περίληψη  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019» Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (14/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (08/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (06/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (26/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (25/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY (Οι δρόμοι του Τσαγιού) Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών

Συλλογή προσφορών Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (24/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (22/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού

Κοινοποίηση διαγωνισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (10/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας σετ τρυπανιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/2018 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/09/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο...... (30/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (29/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

(28/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018

Διακήρυξη διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Catering) Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (16/08/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού "Προμήθεια 175 Η/Υ και οθονών και 15 επιπλέον οθονών".   Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί στο Ιράκ

Διαγωνισμοί στο Ιράκ Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (13/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18 Αγαπητά μέλη, Λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση από την Ελληνικη Πρεσβεία στο Ισραήλ την οποία αποστέλλω προς ενημέρωση σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στο Εμπορικό Τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας.   Φιλικά, Ρίτα Λεβή   ..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (03/08/2018)

περισσότερα »

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 διακήρυξης συνοπτικού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο...... (31/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (30/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (25/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς Ταξί

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση με ταξί τεσσάρων ΑμεΑ Δείτε το σχετικό συννημένο..... (24/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (23/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών (19/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου

Διακήρυξης Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου Δείτε το σχετικό συννημένο..... (18/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού ΥΠΑ

Κοινοποίηση διαγωνισμών ΥΠΑ Δείτε τα σχετικ συνημμένα αρχείαα..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Διαγωνισμός προμήθειας  ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018  Δείτε τα παρακάτω συννημένα. (11/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας Δείτε το σχετικό συνημμένο άρχειο ..... (05/07/2018)

περισσότερα »

Αίτημα Συνεργασίας από Επιχείρηση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναζητά επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγορά βύσσινου. Η Αρκαδία, όπως είναι γνωστό, είναι από τους βασικούς παραγωγούς βύσσινου στην Ελλάδα. Αν έχετε επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για αγορά βύσσινου, παρακαλώ ενημερώστε μας ή προωθήστε το αίτημα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.  Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα: Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας"Η ΕΝΩΣΗ"28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη 221..... (02/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (26/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (25/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (20/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (18/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων

Διαγωνισμός  προμήθειας αναλώσιμων  υλικών  εργαστηρίων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχεϊο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διαγωνισμός προμήθειας  κατεψυγμένων αλιευμάτων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (31/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (30/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (29/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (29/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων

Διαγωνισμός προμήθειας Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (24/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ιατρικών αερίων

Διαγωνισμός προμήθειας ιατρικών αερίων  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Πέντε (5) Σκαφών RHIB

Διαγωνισμός Προμήθειας Πέντε (5) Σκαφών RHIB Δείτε το σχετικ συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Νοσοκομείου Φλώρινας

Διαγωνισμός Νοσοκομείου Φλώρινας Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο  ..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ

Διαγωνισμός για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο  ..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί στο Ιράκ

Διαγωνισμοί στο Ιράκ Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία..... (14/05/2018)

περισσότερα »

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής έξι παραρτημάτων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής έξι παραρτημάτων Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (14/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μετατροπέα συχνοτήτων για παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε πολεμικά πλοία στη Ν. Μεγίστη

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μετατροπέα συχνοτήτων για παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε πολεμικά πλοία στη Ν. Μεγίστη Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία ..... (10/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισµού

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισµού Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (10/05/2018)

περισσότερα »

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με σκοπό την κάλυψη αναγκών υποστήριξης Μειωτήρων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με σκοπό την κάλυψη αναγκών υποστήριξης Μειωτήρων Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (09/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων  Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο    ..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις διαγωνισμών Ιράκ

Προκηρύξεις διαγωνισμών Ιράκ Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο.    ..... (04/05/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο    ..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

   Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία    ..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (30/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία     ..... (27/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο..... (26/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία..... (26/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία..... (24/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για την ασφάλιση του Επιμελητηρίου

Πρόσκληση για την ασφάλιση του Επιμελητηρίου Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία     ..... (23/04/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών  μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία     ..... (23/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια εγκατάστασης αυτόματων πωλητών

Προμήθεια εγκατάστασης αυτόματων πωλητών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία   ..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία    ..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία   ..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο    ..... (13/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού  Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο     ..... (12/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία    ..... (12/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία    ..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών

Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (03/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (02/04/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για προμήθεια φιαλών υγραερίου

Ζήτηση Προσφοράς για προμήθεια φιαλών υγραερίου Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (29/03/2018)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Ανάδειξη αναδόχου Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (18/03/2018)

περισσότερα »

Ορφανοτροφείο Προσωρινός Διαγωνισμός Τροφίμων

Ορφανοτροφείο Προσωρινός Διαγωνισμός Τροφίμων Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (14/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (09/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (07/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (06/03/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (06/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (05/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (05/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων

Προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Αναβάθμιση ή προμήθεια λογισμικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Αναβάθμιση του υφιστάμενου ή προμήθεια νέου λογισμικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων. Επισυνάπτεται η περίληψη δικακήρυξης  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (26/02/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ειδών σίτισης

Ζήτηση προσφοράς ειδών σίτισης Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (23/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών-Διαγωνισμός 02/18/ΓΕΝ/Ε2

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών-Διαγωνισμός 02/18/ΓΕΝ/Ε2 Επισυνάπτεται η περίλήψη διακήρυξης  ..... (22/02/2018)

περισσότερα »

Τελική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τελική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Επισυνάπτεται η διακήρυξης  ..... (22/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (20/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2017

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2017 Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (15/02/2018)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλαδος στο Ισραήλ: Προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα

1. Σας αποστέλλουμε υπερ-συνδέσμους, από οποίους μπορείτε να προβείτε σε λήψη ενημερωτικού υλικού και εγγράφων, αναφορικά με τον υπ' αριθμ. 3/18 διεθνή διαγωνισμό 3/18 για την προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα (Supply of Separating Twin Lift Automatic Telescopic Spreader) από την Εταιρία Λιμένος της Χάϊφα (Haifa Port Ltd).  2. 31/01/2018 Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού.     19/03/2018 12:00 Τελευταία ημερομηνία υποβολής.   3. Με τη συγκεκριμ..... (14/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού AHRU

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (07/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –ΤΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικών και Eμπορικών Υποθέσεων TOWER BUILDING 3 Daniel Frisch Str.,16th floor, 64731 Tel Aviv, Israel τηλ: +972-3-605.52.99*φαξ : +972-3-695.13.29 Πληροφορίες: K. Κουρούμαλος, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α' Αξιότιμοι Κύριοι, 1. Σας αποστέλλουμε υπερ-συνδέσμους, από οποίους μπορείτε να προβείτε σε λήψη ενημερωτικού υλικού και εγγράφων, αναφορικά με τον υπ' αριθμ. 3/18 διεθνή διαγωνισμό 3/18 για την προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσ..... (07/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

Προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/02/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ

Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ. Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ. Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Παγωτών

Προμήθεια Παγωτών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών FAN COILS

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχέδια Βελτίωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχέδια Βελτίωσης Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων

Παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία: Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία: Τεύχος Ιανουαρίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (16/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (12/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ογδόντα φορητών υπολογιστών

Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων

Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (08/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (20/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (18/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη  ..... (12/12/2017)

περισσότερα »

Καθαρισμός χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/12/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (07/12/2017)

περισσότερα »

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως»

Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως» Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών

Προκήρυξη για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (30/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την μεταφορά μίας Οπτικής Ίνας, την προμήθεια και την εγκατάσταση μίας Οπτικής Ίνας και την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού

Διακήρυξη για την μεταφορά μίας Οπτικής Ίνας, την προμήθεια και την εγκατάσταση μίας Οπτικής Ίνας και την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (24/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Εταιρείας/Γραφείου Διοργάνωσης Συνεδρίων για το 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

Διενέργεια ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 για την επιλογή Εταιρείας/Γραφείου Διοργάνωσης Συνεδρίων (PCO) για τη διοργάνωση του  27ου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Επισυνάπτονται δύο σχετικά αρχεία, τα οποία αφορούν το 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων  ..... (24/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (21/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια έξι (6) οχημάτων τύπου JEEP-SUV (CPV 34113100-3)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (cpv 33171000-9 Διατάξεις Αναισθησίας και Ανάνηψης)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Αποσφράγιση προσφορών για διαγωνισμούς του ΕΚΑΒ

Αποσφράγιση προσφορών για διαγωνισμούς του ΕΚΑΒ Δείτε το συνημμένο  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Τυνησιακού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για Προμήθεια Μπαταριών

Προκήρυξη Τυνησιακού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για Προμήθεια Μπαταριών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός επαγγελματικού στεγνωτηρίου ρούχων

Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (09/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (08/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (06/11/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (02/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (02/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (01/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (24/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (23/10/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο Medevac

Δείτε τα συνημμένο αρχείο  ..... (19/10/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών των της Π.Ε. Δράμας, για το έτος 2018

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (18/10/2017)

περισσότερα »

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου στη Δράμα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (17/10/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για αποξήλωση - απομάκρυνση - προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την αποξήλωση - απομάκρυνση - προμήθεια και τοποθέτηση 11 εσωτερικών κουφωμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υγρών καυσίμων και επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για προμήθεια υγρών καυσίμων και ΠΜΔ για επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την Προμήθεια Καρδιολογικού Υπερήχου

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (12/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (10/10/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για απεντόμωση, μυοκτονία, φιδοαπώθηση

Δείτε το σχετικό έγγραφο  ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (04/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών συντήρησης (σκυρόδεμα, οπλισμοί)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)]. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)»

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)» Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια διαγωνισμού Ραμμάτων και Παροχετεύσεις

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ραμμάτων και Παροχετεύσεις  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια των εφοδίων των κλιμακίων Ι του ΓΚΤΕΔ

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με την προμήθεια των εφοδίων των κλιμακίων Ι του ΓΚΤΕΔ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (26/09/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Το ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει τη διενέργεια ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Μίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου στο Μαρούσι

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρουσι. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου "Παπάς"

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου "Παπάς" Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14.1/2017 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια - Αντικατάσταση κουφωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ETHΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 50400000-9), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ζήτηση προσφορών Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα  ..... (09/09/2017)

περισσότερα »

Μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρο Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (07/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου

Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018 Δείτε το συνημμένο  ..... (05/09/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Ιατρικού Εξοπλισμού

Κοινοποιούνται  Διαγωνισμοι Ιατρικού Εξοπλισμού. Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας

Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών

Δείτε το σχετικό συνημμένο.  ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για εργασίες ενεργοποίησης Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου

Ανακοινώνεται η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο ανάθεσης: «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ, χρηματικού ύψους 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων». Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος

Δείτε το σχετικό συνημμένο.  ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων

Διαγωνισμός για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (18/08/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για μετακίνηση με ταξί

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του Παρτήματος Χρονίων Παθήσεων με ταξί Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (18/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών( Μέρος 2)

Δείτε τα σχετικά συνημμένα...... (14/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών( Μέρος 1)

Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, µε Αντικείµενο την Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) Ετών και Έναντι Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εβδοµήντα Εκατοµµυρίων Ευρώ (70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), Απαλλασσοµένων ΦΠΑ - ΕΦΚ.  Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Προµήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Διαγωνισμοί Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Δείτε τα σχετικά συνημμένα.    ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Δείτε το σχετικό συνημμένο.        ..... (28/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών.  Δείτε τα σχετικά συνημμένα.          ..... (27/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια- αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Δείτε το συνημμένο.  ..... (21/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».

Ανακοινώνεται η  Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 29/17. Δείτε το συνημμένο.    ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Ανακοινώνεται ότι ανατέθηκε στην 98 Α∆ΤΕ η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης µε ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ∆Μ του θέµατος στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Σρτδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» Νήσου Λέσβου. (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για προβολικά μηχανήματα κλπ

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό για προβολικά μηχανήματα κλπ

Δείτε το συνημμένο.    ..... (19/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου

Διακηρύσσεται η διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια IATΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.000,00€ με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. Δείτε το συνημμένο.  ..... (18/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός: «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA»

Ανακοινώνεται η διενέργεια Διαγωνισμού ΔΕ. 38/17.Δείτε το συνημμένο.        ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης

Ανακοινώνεται  ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού. Δείτε το συνημμένο...... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια 315.000 Πετσετών (Προσώπου – Λουτρού –Ποδιών ), προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ΄ Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, Α.Δ.

Ανακοινώνεται ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό,  Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιου Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, Ετών 2017 – 19 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, Α.Δ. 25-17.  Δείτε το συνημμένο.      ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας

Ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος». Δείτε το συνημμένο.    ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαγωνισµός για «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ»

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαγωνισµός για την προμήθεια μόνιτορ για την ΜΕΘ και την Καρδιολογική Μονάδα

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων

Δείτε το συνημμένο    ..... (10/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  16.581,34 € προ  ΦΠΑ,  ή  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών, θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή, την..... (10/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για συντήρηση των κλιματιστικών

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το έγραφο  ..... (03/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (30/06/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτετα κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

ΑΧΕΠΑ: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων) του Νοσοκομείου Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (20/06/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δείτε το συνημμένο αρχείο  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη του πίνακα τεχνικών προδ. της 11ης]2017 διακήρυξης

Ορθή επανάληψη του πίνακα τεχνικών προδ. της 11ης]2017 διακήρυξης Δείτε το συνημμένο αρχείο  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (12/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (06/06/2017)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης κ.α.

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης κ.α. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (01/06/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017"

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017" Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (30/05/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υγρών καυσίμων

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτών υγρών καυσίμων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (24/05/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις διαγωνισμών

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Διαγωνισμού Δ.11/17

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Διαγωνισμού για την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 11/17 (Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415) Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Προμήθεια Νωπών οπωροκηπευτικών

Η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων ΠΕ Καβάλας - Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας» Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (18/05/2017)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (CPV 50532200-5). Επιστνάπτεται η διακήρυξη  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887) Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ζήτηση προσφορών για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ" ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων) των χώρων του Νοσοκομείου και της Μονάδας Εφήβων. Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διενέργειας Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Επισυνάπτεται Διακήρυξη Διενέργειας Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας  ..... (11/05/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου για τις ανάγκες των περιθαλπομένων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/05/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης 11/2017

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης 11/2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/05/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση - επικαιροποίηση του ερωτηματολογίου της τράπεζας θεμάτων του λογισμικού της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Ανακοίνωση αναβολής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Γ.Ν. Ζακύνθου: Ανακοίνωση αναβολής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού

Γ.Ν. Ζακύνθου: διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP (cpv 50421200-4) Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού

Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Οφθαλμολογικής Κλινικής

Περίλήψη της διακήρυξης θέματος, που αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Οφθαλμολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής

Περίλήψη της διακήρυξης θέματος, που αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (05/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς όλων των υλικών αρχείων και μέσων –εξοπλισμού- λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών έδρας της Δ.Α. Δράμας σε δωρεάν παραχωρηθέν κτίριο. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (02/05/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (cpv 98310000-9) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτών Ειδών Χάρτου Καθαριότητας σε ρολούς και φύλλα. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (26/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη ιατρών

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη ιατρών ειδικοτήτων : α) ειδικού παιδιάτρου, β) ειδικού παθολόγου, γ) ειδικού νευρολόγου Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (20/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (10/04/2017)

περισσότερα »

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αδρανών υλικών 3Α»

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρα 117,121 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αδρανών υλικών 3Α» συνολικού προϋπολογισμού 59.999,89 Eυρώ (με ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (07/04/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την  προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 108.018,60€ (με τον ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 201..... (06/04/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο διαγωνισμών  ..... (06/04/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)». Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνή

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια: μιας καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών, είκοσι οκτώ ηλεκτροκίνητων κρεββατιών νοσηλείας και ισάριθμων στρωμάτων για τα κρεβάτια αυτά, ενός φορείου μπάνιου και μεταφοράς ενήλικων ασθενών, για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνή, και να μας αποστείλετε σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης.  Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (31/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων.

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/03/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Υποδημάτων Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (30/03/2017)

περισσότερα »

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα), για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο. Επισυνάπτεται η π..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δύο (2) Ανοσολογικών Αναλυτών» ( CPV 33127000-6) του ΠΠΥΥ2014 για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων

Προκήρυξη διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV 34351100-3) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-GR12), έτους 2017. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης - ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Επισύνάπτεται η διακήρυξη  ..... (21/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4) και πετρέλαιο θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018. Επισύνάπτεται η διακήρυξη  ..... (21/03/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός σίτισης προσφύγων ΒΙΠΕ Δράμας

Διαγωνισμός σίτισης προσφύγων ΒΙΠΕ Δράμας Επισυνάπτεται η διακήρυξη.... (20/03/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας... (20/03/2017)

περισσότερα »

80 ΑΔΤΕ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου)

Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.... (16/03/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων"

Γ. Ν. Ζακύνθου: Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων" Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για στρατιωτικές μονάδες ΜΕΡΥΠ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για στρατιωτικές μονάδες ΜΕΡΥΠ Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη Αναδόχου - Μισθωτή του κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ»

Ανοικτή πλειοδοτική διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση - εκμετάλλευση του κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ» στο ΣΠΘ, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης 105,00€ με ΦΠΑ), συνολικής χρονικής διάρκειας δύο χρόνων. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη  ..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών ψαριών

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών ψαριών Επισυνάπτεται η πρόσκληση..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια φιαλών υγραερίου

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια φιαλών υγραερίου. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.... (14/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ειδών διατροφής

Περίληψη διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής. Επίσυναπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/03/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (11/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Δήμος Δράμας: Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια γραφικής ύλης

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύριγγες - βελόνες»

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύριγγες - βελόνες» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (51.999,00€)  με Φ.Π.Α. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ράμματα» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ενός ευρώ και δέκα λεπτών (40.001,10€) με Φ.Π.Α.  Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης

Διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (cpv 30192700-8 Γραφική ύλη), προϋπολογισμού δαπάνης 9.339,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  157.400,00€ ( με τον ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΥΠΕΣ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (07/03/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΝΕΡ 2017

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (06/03/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου:  Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου (1) έτους, προϋπ. δαπάνης 32.500,00 € προ ΦΠΑ ή 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/03/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/.    ..... (02/03/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2017

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2017, με προϋπολογισμό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (133.064,52 €) χωρίς Φ.Π.Α. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (28/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χαρτιού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έτους 2017. Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Δαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (17/02/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΒΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την σίτιση προσφύγων της ΒΠΙΕ Δράμας Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (17/02/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αμμοχάλικου (αδρανές υλικό 3Α)» συνολικού προϋπολογισμού 59.999,89 Eυρώ (με ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/02/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ζήτηση προσφοράς για τη μηνιαία προμήθεια υλικών καθαριότητας, εστίασης & ευπρεπισμού. Επισυνάπτεται το σχετικό εγγραφό  ..... (14/02/2017)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (13/02/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΧ ΤΘΜ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2017)

  Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/02/2017)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΝΝΚ

"∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΝΝΚ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους ∆ιακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ ∆ημοσίου και Τρίτων". Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (07/02/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (26/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ (προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών) Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (23/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού.  ..... (20/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού οπωροκηπευτικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (20/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για ανάγκες των μονάδων ΧΧ ΤΘΜ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων-Στρ. Καταστημάτων ΠΕ Καβάλας - Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας» Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (17/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Επισυνάπτεται διακήρυξη διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  ..... (11/01/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιαμού σε Ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κυκλωμάτων συσσωρευτών στο UPS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ.  ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Επισυνάπτεται η προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».  ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στο έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019».  ..... (28/12/2016)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (23/12/2016)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη προκήρυξης για καθαριοτητα γραφειων του ΤΑΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαρισμό των γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (22/12/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (22/12/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου (ανά Κέντρο / Δομή) και την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράμας, συνολικής χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών. Επισυνάπτεται η προκύρηξη.  ..... (16/12/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/12/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/12/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (12/12/2016)

περισσότερα »

Ζήτηηση ημερήσιας προσφοράς ανά άτομο για την παροχή μεσημεριανού γεύματος

Ζήτηηση ημερήσιας προσφοράς ανά άτομο για την παροχή μεσημεριανού γεύματος ανήμερα των Χριστουγέννων και την δευτέρη μέρα στο Τμήμα Χρονίως Πασχόντων (κλειστής περίθαλψης) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (09/12/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επισυνάπτεται Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την στελέχωση - λειτουργία του οπωροπωλείου του ΕΚΕΜΣ, (με σημεία πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων και ποτών του ΕΚΕΜΣ, εντός του στρατοπέδου «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» και στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) και την προμήθεια νωπών φρούτων και λαχανικών και αποφλοιωμένων και μη γεώμηλων των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας.  ..... (01/12/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού hardware

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού hardware.  ..... (28/11/2016)

περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των έξι παραρτημάτων του.   Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (21/11/2016)

περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (17/11/2016)

περισσότερα »

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (15/11/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού δύο Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού δύο Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (12/11/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (12/11/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών (ΛΑΦ Μύρινας και ΣΠ Λήμνου) της Φρουράς Λήμνου

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (08/11/2016)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με αγορά του συστήματος, που περιγράφεται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής...... (08/11/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (08/11/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαρισμό περιβάλλοντος χώρου και φρεατίων για τις ανάγκες του ΤΑΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (08/11/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφορών που αφορούν είδη Αστυνομικού Πρατηρίου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Ζήτηση προσφορών που αφορούν είδη Αστυνομικού Πρατηρίου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.  ..... (08/09/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δήμου Δράμας για Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων

Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)...... (01/09/2016)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής..... (01/09/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης κουφωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ...... (23/08/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για δύο μεταφορές εξοπλισμού κατοικιών

Ζήτηση προσφοράς για δύο μεταφορές εξοπλισμού κατοικιών..... (11/08/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία...... (04/08/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια - αντικατάσταση - καθαίρεση κουφωμάτων...... (02/08/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ...... (01/08/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης – καθαίρεσης κουφωμάτων

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης – καθαίρεσης κουφωμάτων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ...... (22/07/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξης Υγρού Οξυγόνου Γ.Ν.Δράμας

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου, προϋπολογισμού 127.000,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (14/07/2016)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Επισυνάπτεται περίληψη Διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με την διεξαγωγή Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών...... (14/07/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ενιαίου Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ για τα Νοσοκομεία & τα Κ.Υ. της 4ης ΥΠΕ»

Επισυνάπτεται διακήρυξη Ενιαίου Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ για τα Νοσοκομεία & τα Κ.Υ. της 4ης ΥΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 704.232,013€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης το ποσό προαίρεσης ανέρχεται συνολικά στις 105.634€ περίπου ποσοστού 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ..... (12/07/2016)

περισσότερα »

Ελληνική Αστυνομία: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Επισυνάπτεται διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016, 2017 και 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.  ..... (11/07/2016)

περισσότερα »

Ενιαίος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ - ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας Ενιαίου Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ - ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού 314.077,00€  με το Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (06/07/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού, προϋπολογισμού 270.400,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (05/07/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου

Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου..... (29/06/2016)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων..... (29/06/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Δράμας

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2016 – 2017..... (29/06/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη Χ.Τ. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής πιθανής δαπάνης 930.580,07€ € πλέον ΦΠΑ...... (25/06/2016)

περισσότερα »

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού εργαστήρων ελέγχου ποιότητας γάλακτος

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού εργαστήρων ελέγχου ποιότητας γάλακτος"... (24/06/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Δ ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δ ημοσίου και Τρίτων...... (24/06/2016)

περισσότερα »

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016-2018 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Ζ΄ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής...... (24/06/2016)

περισσότερα »

479 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ: Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Προμήθεια 64 ελαστικών επισώτρων οχημάτων SCANIA..... (24/06/2016)

περισσότερα »

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (09/06/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» 2016...... (31/05/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία για την ενημέρωση των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/bg60. Το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων...... (30/05/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 56.910,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 69.999,30 ευρώ με το ΦΠΑ. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο...... (17/05/2016)

περισσότερα »

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.: Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών ύδρευσης και αναλώσιμων υλικών" για το έτος 2016

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών ύδρευσης και αναλώσιμων υλικών" για το έτος 2016..... (16/05/2016)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Ζήτηση προσφοράς για αγορά μπαταριών και ακροδεκτών για υπηρεσιακό όχημα

Ζήτηση προσφοράς για αγορά δύο (2) μπαταριών και δύο (2) ακροδεκτών για το υπηρεσιακό όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ8659 του Παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας. Ο χρόνος εγγύησης των μπαταριών παρακαλώ να πιστοποιείται με έγγραφο...... (12/05/2016)

περισσότερα »

Συμπληρωματική Προμήθεια γάλακτος για το Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια γάλακτος για το Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης»...... (09/05/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής των μεταναστών στην περιοχή ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας στην περιοχή ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ). Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα...... (25/04/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών για εκτυπωτές, φαξ & Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας)

Επισυνάπτεται αρχείο με την περίληψη της διακήρυξης, του Διαγωνισμού για την προμήθεια, ανταλλακτικών για εκτυπωτές, φαξ & Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (τόνερ-μελάνια) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) με προϋπολογισμό 20.325,20€ χωρίς ΦΠΑ (25.000,00€ με ΦΠΑ)...... (25/04/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης για την εκμίσθωση οικοπέδου στην Δράμα (των με α/α 14240 και 14241 ανταλλάξιμων ακινήτων) ενιαίας έκτασης 503,95 τ.μ. με πρόσωπο 9,89μ. επί της οδού Βοραζάνη και πρόσωπο 13,58μ. επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών, αρμοδιότητας Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δράμας.  ..... (21/04/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια χρωμάτων & συναφών ειδών έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια χρωμάτων & συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου προϋπολογισμού 24.991,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α...... (07/04/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 56.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.999,30 με το Φ.Π.Α...... (07/04/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με το χέρι»

H 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με το χέρι» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (Α..... (30/03/2016)

περισσότερα »

Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016-2017 (μέρος)

Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016-2017 (μέρος)..... (22/03/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωναμε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(ΥΑ11389ΦΕΚΒ 185/23-3-1993),γιατην ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δυο(2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00€ (με τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και με τον ΦΠΑ) ...... (21/03/2016)

περισσότερα »

XX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός που θα αφορά στην εγκατάσταση 10 αυτόματων πωλητών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής (καφέ, τσάι, σοκολάτα, καπουτσίνο) και 11 αυτόματων πωλητών εγκυτιωμένων αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, χυμών και τροφίμων (κρουασάν, σάντουιτς, σοκολάτες κλπ) εντός των Στρδων Ν. Καβάλας-Δράμας, με βάση το μηνιαίο μίσθωμα (ενοίκιο)...... (07/03/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εφτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (47.170,50€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α....... (03/03/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνούς συμμετοχής, διαγωνισμός για τη «Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070», προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #545.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (03/03/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας  ..... (26/02/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών α) Κορίνθου, β) Αμυγδαλέζας Αττικής, γ) Παρανεστίου Δράμας, δ) Φυλακίου Ορεστιάδος, ε) Ξάνθης, στ) Ταύρου Αττικής και ζ) Λέσβου και τελούν υπό τη διαδικασία επιστροφής, για τα έτη 2016 - 2018...... (26/02/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Λοιπών Υλικών Γραφείου & Εκτυπώσεων" 2016-2017

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου & εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 & Α3) 2016-2017 για τον Δήμο Δράμας..... (12/02/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων για το Παράρτημα Χρονίωνν Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων για το Παράρτημα Χρονίωνν Παθήσεων Δράμας..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ: (Ομάδα 1- Πετρέλαιο θέρμανσης. Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3- Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4- Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για το έτος 2016, για τις ανάνκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών εξόδου & υπηρεσίας (χειμερινή – θερινή) δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων (ανδρών – γυναικών) της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικού έτους 2015 – 2016..... (06/02/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2016 έως 31-07-2017 ή για ένα έτος μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων..... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 40.744,98 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"» με προϋπολογισμό 44.216,04 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, μετά την 176/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Ιατρικών μηχανημάτων, (CPV 50400000-9), για ένα (1) έτος με αριθμό Διακήρυξης 29/2015 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  ..... (05/01/2016)

περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πυρός των ακινήτων του Δήμου Δράμας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πυρός των ακινήτων του Δήμου Δράμας  ..... (14/12/2015)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» με κριτήριο κατακύρωσης των χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμό..... (14/12/2015)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την προμήθεια τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την διεξαγωγή ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια τροφίμων για τις διατροφικές ανάγκες των περιθαλπόμενων των έξι Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης..... (11/12/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΑΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη διακήρυξης για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)..... (11/12/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνηςαμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) ενδεικτικού προϋπολογισμού 388.800,00€ με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.  ..... (10/12/2015)

περισσότερα »

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών

Επισυνάπτουμε Διακήρυξή, που αφορά ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των αστυνομικών υπηρεσιών, που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ αυτής...... (01/12/2015)

περισσότερα »

Δημόσιου Ανοικτού Πρόχειρου (συνοπτικού) Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 380/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)», ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάν..... (26/11/2015)

περισσότερα »

Ανοικτού Πρόχειρου (συνοπτικού) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λογισμικών

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 381/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, για την Προμήθεια Λογισμικών, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληρο..... (26/11/2015)

περισσότερα »

Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού αίθουσας στο κτίριο του πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 173.133,72 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (26/11/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Συνημμένη θα βρείτε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Παραθέτουμε αυτούσιους τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να μη χάθουν οι προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σε αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/bg60.             Τα μέλη, που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οπ..... (20/11/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (20/11/2015)

περισσότερα »

Δημοσίευση Eπαναληπτικού Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

Κατεβάστε την περίληψη της 28ης/2015 Διακήρυξης, για την προμήθεια Τροφίμων, του Νοσοκομείου Δράμας  ..... (18/11/2015)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανάδειξης Προμηθευτή για το Κρεοπωλείο ΣΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανάδειξη προμηθευτή για παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ)...... (29/10/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του, έτους 2016

Ο Δήμος Προσοτσάνης Επαναπροκηρύσσει νέο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του έτους 2016». (29/10/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διεθνής ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών των έξι Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζήτηση προσφοράς για αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα 1VECO δεκατεσσάρων (14) Θέσεων του Παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας με πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ8660...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία: "Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας αττό τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση "Ερείπια Νεράιδας" αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας"...... (17/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών αρτοτροφοδοσίας..... (08/10/2015)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και Οικιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας (07/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Εκχιονισμού

Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Εκχιονισμός αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 - Απρίλιος 2016»..... (05/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Στρατού

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανάδειξης Προμηθευτή για το Κρεοπωλείο ΣΠΑ (05/10/2015)

περισσότερα »

Προμήθεια Κινητής Ιατρικής - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού

Προμήθεια Κινητής Ιατρικής - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού..... (05/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Ελληνικής Αστυνομίας

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (05/10/2015)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού, προϋπολογισμού 239.000,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (05/10/2015)