ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
63577-13-6-2018_F487892758_F-1620213448.pdf
Ν.4919_7 4 2022 ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΕΜΗ-ΥΜΣ
N_F-94170625.4919_742022NEOSNOMOSGEMI-YMS.pdf
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΦΕΚ 491
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Υπηρεσία Μιας Στάσης
15/05/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η λειτουργία της Σύστασης Εταιρειών, βάσει της νέας ΚΥΑ, αρχίζει από 22/07/2018.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΥΜΣ ΓΕΜΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 Έγγραφα Σύστασης - Δικαιολογητικά

Διευκρινήσεις

1.

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση ιδρυτών  

ή

Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές- Αντικλήτου

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Καταστατικό – εταιρική σύμβαση ή Πρότυπο καταστατικό

(άρθρο 4)

·       Σε έντυπη ή

·       ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, η εταιρική σύμβαση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή*, υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

Το κείμενο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και με τη μορφή μη επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές (pdf) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc.).

*Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη  με ηλεκτρονική υπογραφή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 της KYA 63577/18, επισημαίνεται δε ότι όλοι οι υπογράφοντες την εταιρική σύμβαση χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής για την ίδια σύμβαση (άρθρο 19 παρ2).

 

**Στην παρ. 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 63577 «στην περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος ...είτε για τη μεταβίβαση είδους», συμβολαιογραφικός τύπος δεν απαιτείται για οποιαδήποτε εισφορά σε είδος, αλλά μόνο για εισφορές που για τη μεταβίβασή τους απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο (πχ. ακίνητα, κτήματα, οικόπεδα κ.ά).

3.

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων (για Έλληνες υπηκόους), ή

 για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.  εφόσον η υπό σύσταση εταιρία είναι κεφαλαιουχική ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε προσωπική εταιρία ως ετερόρρυθμοι εταίροι:

Α) επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου (με θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται)

Β) Υ/Δ σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν στη χώρα (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Γ) και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., μόνο για την περίπτωση που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προσωπική εταιρία ως ομόρρυθμοι εταίροι:

Α) διαβατήριο σε ισχύ (με θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται)

Β) άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής*

*Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/ επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4.

Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 4 παρ. 3β)

Αφορά ΕΠΕ

5.

Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας*

*Σε περίπτωση που κατατεθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου δεν απαιτείται.

6.

Υ.Δ.  Ν. 1599/1986 (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου της, για:  

·       διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

·       ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

7.

Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον ν. 4442/2016 (Α΄ 227).

 

8.

Έντυπα ΔΟΥ Δ211 

 

9.

Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN)

 

Β. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

10.

• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού

·       απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.

• Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

(Αρ. 4 παρ.2Βγ)

Γ. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

11.

• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού

·       Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

·       Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(άρθρο 4 παρ. 4)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΜΣ (€)

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ (€)

ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (€)

Α.Ε.

60

10

30

Ε.Π.Ε.

60

10

30

Ι.Κ.Ε.

60

10

30

O.E.

50

10

30

Ε.Ε.

50

10

30

Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

       

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ