ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
01. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΑΑ
Υπεύθυνη Δήλωση_IBAN
Υπεύθυνη Δήλωση_ΝΔ 1400_73

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
22/05/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

                                                                                        4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

(Περίληψη της Υπ΄ Αριθμ. 9/2023 Διακήρυξης Διαγωνισμού)   

 

 

 

          Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, ότι θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών κυλικείου, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.

 

 

 

            Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, κατά είδος.

 

 

 

            Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) εξάμηνο μονομερώς από τη Μεραρχία, με ημερομηνία έναρξης την 21 Ιουλίου 2023.

 

                                                                                                

 

          Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της          διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 πμ.

 

 

 

          Η Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012707495.

 

 

 

          Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012707495 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 193608.

 

 

 

          Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά          Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου - Κυριακής, μέχρι 14:00 Ω.

 

 

 

 

 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ