ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
20-2023 Ηλ. ΔΑΔ - ΜΕΛΑΝΙΑ(T) (670Π4690ΒΞ-ΜΕΤ) (23PROC013797183)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 20/2023 για την προμήθεια « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»
22/11/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Καλημέρα σας,

 

 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:

 

 

 

Γνωστοποίηση διενέργειας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 20/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια  : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»  για κάλυψη  αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

 

ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΠΑΝΗ:

 

68.548,39 €

Εξήντα Οκτώ  Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ  ευρώ και Τριάντα Εννέα λεπτά

16.451,61 €

Δέκα Έξι  Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα  ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά

85.000,00

Ογδόντα   Πέντε Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά

 

Με   κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  επί του συνόλου των  ζητουμένων ειδών.

 

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 670Π4690ΒΞ-ΜΕΤ} & ΚΗΜΔΗΣ { ΑΔΑΜ: 23PROC013797183 }  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 267127.

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε 

 

Γ.Ν. Ζακύνθου " Άγιος Διονύσιος"

 

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

 

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

 

Τηλ: 2695360606

 

Fax: 2695360648 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ