ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
05/08/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    ΑΔΑ :  ΒΛΩΒΟΞΤΒ-02Α

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα        01 - 08 - 2013 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ                                      Αρ. Πρωτ.  3533

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                               

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                                                          

                                                                       ΠΡΟΣ  :   1)  Γενική Δημοπρασιών

                                                                                        2)  Ηχώ των Δημοπρασιών

                                                                                3) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

                                                                                                             Ελλάδος

                                                                                                                                                                                  

Ταχ. Δ/νση             :  Τσακάλωφ 34 και Δημοκρίτου                                                                  

Ταχ. Κώδικας       :  106 73 Κολωνάκι - ΑΘΗΝΑ                                                                            

Πληροφορίες       :  Νίκη Μαρτσέλου – Αριστοτέλης Ζαχαρόπουλος

Τηλέφωνα             :  213 2124702 - 2132124753

FAX                             :  213 2124777

Εmail                    :   n.martselou@eaadhsy.gr

                                a.zaxaropoulos@eaadhsy.gr

 

Το κείμενο της Περίληψης έχει ως εξής:

 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ’ αριθμό 363/2013 απόφασή της, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, (Αρ. Διακήρυξης 1/2013), με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια επίπλων και συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες των νέων Γραφείων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια επίπλων γραφείου και συναφούς εξοπλισμούαξινόμηση κατά CPV, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08, 39100000-3). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 58.536,58 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ 23%,  ήτοι σε 72.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στην οδό Τσακάλωφ 34 και Δημοκρίτου, ΤΚ 10673, Κολωνάκι – Αθήνα, την Δευτέρα 26-08-2013 και ώρα 11:30 π.μ. Τόπος υποβολής των προσφορών είναι τα γραφεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην ως άνω διεύθυνση. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, όπου σε κάθε περίπτωση θα παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 23-08-2013 και ώρα 15:30.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και τα οποία ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

5.  Αντίγραφα του τεύχους της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, διατίθενται από τα γραφεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην ως άνω διεύθυνση, κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 πμ έως 15:00 από την Δευτέρα 5-8-2013 (πληροφορίες κος Αριστοτέλης Ζαχαρόπουλος, τηλ : 2132124753, e-mail : a.zaxaropoulos@eaadhsy.gr και η κα Νίκη Μαρτσέλλου, τηλ : 2132124704, e-mail :  n.martselou@eaadhsy.gr, fax : 2132124777).

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολή συμμετοχής. Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ και διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

8.  Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

10.  Η διάρκεια της πράξης (ο χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

11.  Τόπος παράδοσης είναι τα νέα Γραφεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στην οδό Κηφισίας 7, στον 5ο όροφο, στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα.

12.  Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών.

13.  Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους Ν. 2285/1995, Ν.2362/1995 σε συνδυασμό με το ΠΔ 123/2012 και συμπληρωματικά με το ΠΔ 118/2007.

14. Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και η προμήθεια βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

15. Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια».

 

                                                                                                        Αθήνα  01-08-2013

                                                                                           

                                                                                                              Ο Πρόεδρος

 

                                                                                       

 

                                                                                                      Βασίλειος Φλωρίδης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ