ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16/09/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ  13/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10056

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                     

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση της  προμήθειας με τίτλο   «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Φαξ:2522350191,Email:manaridou@prosotsani.gr,  για τεχνικά θέματα τηλ. 2522350107  και Email: texniki@prosotsani.gr

2. Κωδικός CPV: 391154000-6

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Διαγωνισμός 

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης   είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής (με βαθμολογία).

7. Προϋπολογισμός:  194.818,50€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα :Τα  είδη  επιμερίζονται σε ένα (1)  τμήμα δεδομένου του  ότι η ανάγκη διατήρησης του ενιαίου αρχιτεκτονικού ύφους   των επιμέρους  εργασιών  του έργου της προμήθειας το οποίο έχει εξασφαλίσει  η μουσειολογική μελέτη, απαιτεί  την διεκπεραίωση τους από έναν και μόνο προμηθευτή.

9:Δικαιούμενοι  Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης (ποσού 1.571,11€).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι ο 79119.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019    και ώρα  20:00  και  η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Πέμπτη 10-10-2019  και ώρα  11:00 π.μ..

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020» INTEGRA_TOUR.

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

                                                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ