ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής
Πρόσκληση_ΑΜΘ41_Βελτίωση_Ενεργειακής_Απόδοσης_Μεταποιητικών_ΑΔΑ_ΜΜΕ6ΑΠ47ΛΒ-ΞΛΖ

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β)
05/01/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση
πατήστε για μεγέθυνση

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β)

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση επενδυτικών σχεδίων για την Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης (Δράση RSO2.1.β).

Σκοπός της Δράσης είναι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων (δεν αφορά κτίρια) προκύπτει αποκλειστικά από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου όπως ορίζεται στην Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51153/387/23 (ΦΕΚ B’ 3187/15.5.2023). Ο ενεργειακός έλεγχος διενεργείται, σύμφωνα με τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ A’ 143/9.11.2015), από Ενεργειακό Ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών .

Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, υλοποιούν επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο και επιτυγχάνουν εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 20% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγωγικών μονάδων πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική (ανταγωνιστική) και απλοποιημένη καθώς αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης και ένταξης είναι η χαμηλότερη τιμή του λόγου του κόστους επένδυσης προς την κατ’ έτος εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (€/MWh) από τις επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα υλοποιηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία–ΓΑΚ).

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: α) έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Λ. Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα, τηλ. 2521022750, www.dramanet.gr, email: ccidrama@dramanet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δράμα 5 Ιανουαρίου 2024

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε έως 24 μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και υποχρεωτικά 6 μήνες πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα τελικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Στόχος της Δράσης είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι από 22-04-2024 ώρα 09:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06- 06-2024 ώρα 14:00.

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας (www.opske.gr) και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΠΑΜΘ/ΕΦΕΠΑΕ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λπ.).

Στο Επιμελητήριο Δράμας επίσης λειτουργεί την υπηρεσία HelpDesk για b2b πληροφόρηση – υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του στα πλαίσια της ανταποδοτικής υπηρεσίας:

 

Με αποστολή mail: ccidrama@dramanet.gr και θέμα «ενημέρωση προγραμμάτων» Με συμπλήρωση φόρμας στο «e-ραντεβού» στο www.dramanet.gr
Με τηλέφωνο στο 2521022750 εσωτ. 1

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Δράμας

 

www.dramanet.gr

Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Λ. Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα, τηλ. 2521022750, www.dramanet.gr, email: ccidrama@dramanet.gr

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ