ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


5η Πρόσκληση του Προγράμματος ''Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020'' - Επιχορήγηση για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές
22/03/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Η 5η Πρόσκληση με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» που ανακοινώθηκε από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020" και αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή», στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Εξειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό, την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι επιχειρήσεις (οι όροι ισχύουν τόσο για την επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση όσο και για τη Δικαιούχο Επιχείρηση του Έργου) που περιλαμβάνονται στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνη Ειδίκευση» της διασυνοριακής περιοχής, και συγκεκριμένα: τη βιομηχανία αγρο-διατροφής, την διαχείριση αποβλήτων για σκοπούς ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, τον αειφόρο τουρισμό, την υγεία, τα υλικά και τις τεχνολογίες, τα δομικά υλικά και την κλωστοϋφαντουργία, όπως καθορίζονται από τους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ (NACE).

Η κύρια δραστηριότητα των επιλέξιμων επιχειρήσεων πρέπει να υπάγεται στους καθορισμένους κωδικούς ταξινόμησης ΚΑΔ (NACE) πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2019 έως 10/5/2019 (ώρα 15:00)

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis/.  Μετά το πέρας της προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα δέχεται άλλες αιτήσεις. Συγχρόνως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που δεν έχουν υποβληθεί μέσω του ΠΣΚΕ, πρέπει να κατατεθούν (διά χειρός ή μέσω ταχυδρομείου) σε έντυπη μορφή στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παρούσα Πρόσκληση στις 10/5/2019.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (Κύρια Δικαιούχος Επιχείρηση) που υποβάλλει πρόταση έργου οφείλει να συμπεριλάβει στην πρότασή του έναν ακόμη επιλέξιμο δυνητικό δικαιούχο (Δικαιούχος Επιχείρηση του Έργου) προερχόμενο από την άλλη συμμετέχουσα χώρα, με τον οποίο - σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 4 του κανονισμού 1299/2013 - θα συνεργαστεί υπό κάποια ιδιότητα στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου . Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις, όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση ανά πρόταση που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και η μέγιστη στις 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος επιλέξει να πραγματοποιήσει επένδυση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό δεν επιχορηγείται και καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια, παρόλο που αντικείμενο της αξιολόγησης και παρακολούθησης αποτελεί το σύνολο της επένδυσης.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση κάθε επένδυσης επιχορηγούμενης από την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται στα τρία (3) έτη.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

 

Link - Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4280

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ